سردخانه صفر انرژی پیاز و کچالو

جزییات ساخت ذخیره‌خانه کچالو و پیاز در قالب پروژه مدیریت محصولات زراعتی!

ساخت ذخیره‌گاه‌های صفر انرژی پیاز و کچالو
وزارت زراعت برای مدیریت بهتر تولیدات زراعتی، پروژه‌های ساخت هزاران ذخیره‌گاه صفر انرژی پیاز و کچالو را راه‌اندازی کرده است.

این وزارت با ساخت سه‌هزار و ۲۰۷ ذخیره‌گاه صفرانرژی پیاز با هزینه بیش از ۱.۵ میلیارد افغانی و ساخت دوهزار و ۴۰۷ ذخیره‌گاه صفر انرژی کچالو با هزینه بیش از ۱.۴ میلیارد افغانی، زمینه نگهداری هزاران متریک تُن پیاز و کچالو را مساعد می‌سازد. این ذخیره‌گاه‌های صفرانرژی پیاز و کچالو، با ظرفیت پنج و ده متریک تُن ساخته می‌شوند.
دهقانانی که می‌خواهند این ذخیره‌گاه‌ها برای‌شان ساخته شود، ضمن ثبت درخواست‌شان، تنها ۱۰ درصد هزینه را نیز باید بپردازند.

در جریان ساخت این ذخیره‌گاه‌ها برعلاوه این‌که برای هزاران تن از شهروندان فرصت کاری موقت مساعد می‌شود، حداقل برای سه نفر در هریک از این ذخیره‌گاه‌ها فرصت کاری دایمی مساعد می‌گردد.

این ذخیره‌گاه‌ها در ولایت‌هایی که بیش‌ترین تولید کچالو یا پیاز را دارند، ساخته می‌شوند و جلو فاسد شدن ده‌‌ها هزار متریک تُن پیاز و کچالو را می‌گیرند.
ساخت این ذخیره‌گاه‌ها باعث بهبود ثابت نرخ این محصولات در بازار، رشد اقتصاد دهقانان و حمایت گسترده از محصولات داخلی می‌شود.

انفوگرافیک‌ها:

پیاز و کچالو

 

کچالو

 

ساخت ذخیره‌خانه‌های کچالو و پیاز در ولایت تخار بهره‌برداری از ۱۴۳ ذخیره‌گاه پیاز و کچالو در میدان‌وردک آغاز شد

 

لینک‌ها: