گالری رسانه

شیشم باغ محل مناسب برای کارهای عملی محصلین رشته زراعت در زون شرق

پسته‌ی بادغیس در یک نگاه

افزایش ۱۵ درصدی کاشت و حاصل برنج نسبت به پارسال

۱۹۰ ذخیره‌گاه پیاز در لغمان آماده‌ بهره‌برداری شده است

پروژه‌ی زنجیره‌ی ارزش باغداری ۲۳ جریب باغ لیمو در ولایت کنر ساخته شده است

بیاموزید: روش شاخه‌بُری درختان سیب

پروژهای مدیریت محصولات زراعتی در کنر آماده بهره‌برداری شد

روش کاربرد کودهای عضوی و کیمیایی در درختان سیب

توزیع جواز جنگلداری برای جنگل داران در ولایت بادغیس

انجمن‌های جنگل‌داری در کنر

از روز جهانی خاک طی محفلی در وزارت زراعت تجلیل شد

مالته وطنی

بهبود کیفیت و افزایش کچالوی وطنی

دست‌آوردهای بی‌بدیل؛ طرح مدیریت محصولات زراعتی چی کرد؟

ذخیره‌گاه‌های پیاز و کچالو در پکتیکا به بهره برداری سپرده شد

ذخیره گاه‌های پیاز و کچالو در ننگرهار، به بهره برداری سپرده شد

Pagination