گزارش‌ها از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

mail-admin

گزارش سالانه سال مالی ۱۳۹۸ از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری:

https://www.sacs.gov.af/dr/reports/report_details/275

پیشرفت در ۱۰۲ بنچ‌مارک استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری:

https://www.sacs.gov.af/dr/pillars

 گزارش ربع اول سال مالی ۱۳۹۸:

https://www.sacs.gov.af/dr/reports/report_details/260

گزارش شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۸:

https://www.sacs.gov.af/dr/reports/report_details/258

گزارش ربع سوم سال سال مالی ۱۳۹۸:

https://www.sacs.gov.af/dr/reports/report_details/261