پروتوکول‌ها و تفاهم‌نامه‌ها

 پروتوکول‌ها

شماره عنوان نوع کشورها دانلود فایل
۱ پروتوکول شرایط حفظ الصحۀ نباتی برای صادرات زعفران به چین پروتوکول افغانستان - چین دانلود پروتوکول  
۲ پروتوکول پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک بین جمهوری اسلامی افغانستان و قزاقستان در عرصه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی پروتوکول افغانستان - قزاقستان دانلود پروتوکول  
۳ پروتوکول سومین جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی - تجارتی جمهوری افغانستان و جمهوری ترکمنستان پروتوکول افغانستان - ترکمنستان دانلود پروتوکول  
۴ پروتوکول سومین اجلاس کمیسیون مشترک بین‌الحکومتی جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری قزاقستان در عرصه همکاری‌های اقتصادری - تجارتی پروتوکول افغانستان - قزاقستان دانلود پروتوکول  
۵ پروتوکول هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک بین‌الحکومتی اقتصادی، تجارتی، اجتماعی، تخنیکی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجکستان پروتوکول افغانستان - تاجکستان دانلود پروتوکول  
۶ اولین جلسه کمیسیون مشترک بین‌الحکومتی افغانستان و فدارسیون روسیه در رابطه به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی پروتوکول افغانستان - روسیه دانلود پروتوکول  
۷ پروتوکول اولین نشست بین‌الحکومتی همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ازبکستان پروتوکول افغانستان - ازبکستان دانلود پروتوکول  
۸ پنجمین جلسه کمیسیون بین‌الحکومتی همکاری‌های مشترک تجارتی، اجتماعی، تخنیکی، علمی و فرهنگی میان جمهوری اسلامی افغانستان و تاجکستان پروتوکول افغانستان - تاجکستان دانلود پروتوکول  
۹ پروتوکول چهارمین جلسه کمیسیون مشترک بین‌الحکومتی همکاری های مشترک اقتصادی، تجارتی، اجتماعی و تخنیکی بین جمهوری اسلامی افغانستان و تاجکستان پروتوکول افغانستان - تاجکستان دانلود پروتوکول  
۱۰ پروتوکول ششمین جلسه کمیسیون مشترک بین‌الحکومتی همکاری های مشترک اقتصادی، تجارتی، اجتماعی و تخنیکی بین جمهوری اسلامی افغانستان و تاجکستان پروتوکول افغانستان - تاجکستان دانلود پروتوکول  
۱۱ پروتوکول اولین جلسه کمیسیون مشترک بین‌‎الحکومتی میان جمهوری اسلامی افغانستان و فدراسیون روسیه در رابطه به همکاری‌های تجارتی - اقتصادی پروتوکول افغانستان - روسیه دانلود پروتوکول  
۱۲ ششمین جلسه کمیسیون مشترک بین‌الحکومتی همکاری‌های مشترک اقتصادی، تجاری، اجتماعی و تخنیکی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجکستان پروتوکول افغانستان - تاجکستان دانلود پروتوکول  
۱۳ پنجمین جلسه کمیسیون مشترک بین‌الحکومتی همکاری‌های مشترک اقتصادی، تجاری، اجتماعی، تخنیکی، علمی و فرهنگی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجکستان پروتوکول افغانستان - تاجکستان دانلود پروتوکول  
۱۴ پروتوکول چهارمین جلسه کمیسیون مشترک بین‌الحکومتی همکاری های مشترک اقتصادی، تجارتی، اجتماعی و تخنیکی بین جمهوری اسلامی افغانستان و تاجکستان پروتوکول افغانستان - تاجکستان دانلود پروتوکول  
۱۵ دهمین اجلاس کمیسیون بین‌الحکومتی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری قزاقستان در عرصه همکاری های اقتصادی و تجارتی پروتوکول افغانستان - قزاقستان دانلود پروتوکول  
۱۶ دومین جلسه کمیسیون مشترک افغانستان - روسیه در امور همکاری‌های تجارتی-اقتصادی پروتوکول افغانستان - روسیه دانلود پروتوکول  
۱۷ ششمین اجلاس کمیسیون مشترک بین‌الحکومتی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری قزاقستان در عرصه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی پروتوکول افغانستان - قزاقستان دانلود پروتوکول  
۱۸ پیش نویس پروتوکول اولین جلسه کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی و تجاری بین افغانستان و ازبکستان پروتوکول افغانستان - ازبکستان دانلود پروتوکول  
۱۹ پیش نویس پروتوکول اولین جلسه کمیسیون بین دولتی همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین افغانستان و ازبکستان پروتوکول افغانستان - ازبکستان دانلود پروتوکول  

 تفاهم‌نامه‌های داخلی و خارجی

شماره عنوان نوع کشورها دانلود فایل
۱ تفاهم‌نامه بین افغانستان و روسیه در بخش زراعت تفاهم‌نامه افغانستان - روسیه دانلود تفاهم‌نامه  
۲ تفاهم‌نامه بین افغانستان و روسیه در بخش آبیاری تفاهم‌نامه افغانستان - روسیه دانلود تفاهم‌نامه  
۳ تفاهم‌نامه بین افغانستان و بلاروس در مورد همکاری‌های زراعتی تفاهم‌نامه افغانستان - بلاروس دانلود تفاهم‌نامه  
۴ تفاهم‌نامه بین افغانستان و کوریا در مورد همکاری‌های زراعتی به خصوص سویابین تفاهم‌نامه افغانستان - کوریا دانلود تفاهم‌نامه  
۵ تفاهم‌نامه بین وزارت زراعت و مرکز بین المللی ترویج گندم و جواری در مورد تولید پایدار گندم و جواری تفاهم‌نامه افغانستان - CIMMYT دانلود تفاهم‌نامه  
۶ تفاهم‌نامه بین هند و افغانستان در بخش تحقیقات و تعلیمات زراعتی تفاهم‌نامه افغانستان - چین دانلود تفاهم‌نامه  
۷ تفاهم‌نامه همکاری‌های زراعتی بین چین و افغانستان تفاهم‌نامه افغانستان - چین دانلود تفاهم‌نامه  
۸ تفاهم‌نامه بین افغانستان و کوریا در مورد همکاری‌های زراعتی به خصوص سویابین تفاهم‌نامه افغانستان - کوریا دانلود تفاهم‌نامه  
۹ تفاهم‌نامه بین وزارت زراعت و مرکز بین المللی تحقیقات زراعتی در مناطق خشک (آیکاردا) تفاهم‌نامه افغانستان - آیکاردا(ICARDA) دانلود تفاهم‌نامه  
۱۰ تفاهم‌نامه بین هند و افغانستان جهت تهمکاری در بخش کود کمیاوی تفاهم‌نامه افغانستان - هند دانلود تفاهم‌نامه  
۱۱ تفاهم‌نامه وزارت زراعت جمهوری افغانستان و وزارت زراعت جمهوری اندونیزیا در زمینهْ همکاری‌های زراعتی تفاهم‌نامه افغانستان - اندونیزیا دانلود تفاهم‌نامه  
۱۲ تفاهم‌نامه اولین اجلاس کمیسیون مشترک جمهوری افغانستان و دولت امارت متحده عربی  تفاهم‌نامه افغانستان - امارت متحده عربی دانلود تفاهم‌نامه  
۱۳ تفاهم‌نامه میان وزارت زراعت افغانستان و وزارت زراعت و غذا جمهوری بیلاروس تفاهم‌نامه افغانستان - بیلاروس دانلود تفاهم‌نامه  
۱۴ تفاهم‌نامه میان وزارت زراعت افغانستان و وزارت زراعت و غذا جمهوری بیلاروس در باره همکاری‌ در بخش زراعت  تفاهم‌نامه افغانستان - بیلاروس دانلود تفاهم‌نامه  
۱۵ تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی و تخنیکی در عرصه زراعت میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جمهوری افغانستان و وزارت زراعت و اصلاح اراضی دولت جمهوری عربی مصر تفاهم‌نامه افغانستان - مصر دانلود تفاهم‌نامه  
۱۶ چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌ها میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران تفاهم‌نامه افغانستان - ایران دانلود تفاهم‌نامه  
۱۷ دومین نشت گروه کاری مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران تفاهم‌نامه افغانستان - ایران دانلود تفاهم‌نامه  
۱۸ سومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران تفاهم‌نامه افغانستان - ایران دانلود تفاهم‌نامه  
۱۹ یادداشت تفاهم همکاری دوجانبه فی مابین استان سیستان و بلوچستان جمهوری اسلامی ایران و ولایت نیمروز جمهوری اسلامی افغانستان تفاهم‌نامه افغانستان - ایران دانلود تفاهم‌نامه  
۲۰ صورت جلسه ملاقات مشترک مرزی ولایت فراه افغانستان و استان جنوبی ایران جلسه افغانستان - ایران دانلود جلسه  
۲۱ چارچوب توافق‌نامه و همکاری بین افغانستان و پولند موافقت‌نامه افغانستان - پولند دانلود موافقت‌نامه  
۲۲ موافقت‌نامه بین افغانستان و دانمارک برای حفظ و مدیریت جنگلات و منابع طبعی در چهار ولایت شرقی موافقت‌نامه افغانستان - دانمارک دانلود موافقت‌نامه  
۲۳ موافقت‌نامه بین افغانستان و ایتالیا در مورد تطبیق نوآوری‌ها جهت حمایت از توسعه زراعت و روستاها در ولایت‌های غربی کشور موافقت‌نامه افغانستان - ایتالیا دانلود موافقت‌نامه  
۲۴ موافقت‌نامه همکاری استراتیژیک میان جمهوری افغانستان و جمهوری ترکیه موافقت‌نامه افغانستان - ترکیه دانلود موافقت‌نامه  
۲۵ موافقت‌نامه میان جمهوری افغانستان و جمهوری آذربایجان موافقت‌نامه افغانستان - آذربایجان دانلود موافقت‌نامه  
۲۶ موافقت‌نامه همکاری بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی موافقت‌نامه افغانستان - ایران دانلود موافقت‌نامه  
۲۷ موافقت‌نامه همکاری در زمینه صحت حیوانی (بهداشت دام) و وترنری (دامپزشکی) میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران موافقت‌نامه افغانستان - ایران دانلود موافقت‌نامه  
۲۸ تفاهم‌نامه هماهنگی برنامه‌ها و پروژه ‌های موسسه‌های غیردولتی با ادارات سکتوری تفاهم‌نامه تفاهم‌نامه داخلی دانلود تفاهم‌نامه  
۲۹ یادداشت تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت زراعت، آبیاری و  مالداری و وزارت تحصیلات عالی تفاهم‌نامه تفاهم‌نامه داخلی دانلود تفاهم‌نامه  
۳۰ تفاهم‌نامه همکاری میان دفتر وزیر دولت در امور شهدا و معلولین و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تفاهم‌نامه تفاهم‌نامه داخلی دانلود تفاهم‌نامه  
۳۱ تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت صحت عامه و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در مورد محو مرض پولیو تفاهم‌نامه تفاهم‌نامه داخلی دانلود تفاهم‌نامه  
۳۲ تفاهم‌نامه میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و وزارت صنعت و تجارت در عرصه تولید، پروسس و بازاریابی محصولات زراعتی تفاهم‌نامه تفاهم‌نامه داخلی دانلود تفاهم‌نامه