پروتوکولونه او هوکړه لیکونه

پروتوکولونه

شمېره عنوان ډول هېوادونه د فایل ښکته کول
۱ چین ته د زعفرانو د صادرولو په پار د نباتي حفظ الصحې د شرایطو پروتوکول پروتوکول افغانستان - چین  د پروتوکول ښکته کول «ډاونلوډ» 
۲ د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو په برخه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او قزاقستان تر منځ د ګډ کمیسیون د پنځم غونډې پروتوکول پروتوکول افغانستان - قزاقستان  د پروتوکول ښکته کول «ډاونلوډ» 
۳ د افغانستان او ترکمنستان د اقتصادي او سوداګریز ګډ کمیسیون د درېیمې غونډې پروتوکول پروتوکول افغانستان - ترکمنستان  د پروتوکول ښکته کول «ډاونلوډ» 
۴ د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو په برخه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د قزاقستان جمهوریت د هېوادونو ترمنځ دګډ کمیسیون د درېیمې غونډې پروتوکول پروتوکول افغانستان - قزاقستان  د پروتوکول ښکته کول «ډاونلوډ» 
۵ د افغانستان اسلامي جمهوریت او تاجکستان جمهوریت د هېوادونو تر منځ د اقتصادي، سوداګریز، ټولنیز او تخنیکي ګډ کمیسیون د اوومې غونډې پروتوکول پروتوکول افغانستان - تاجکستان  د پروتوکول ښکته کول «ډاونلوډ» 
۶ د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو په برخه کې د افغانستان او روسیې فدراسیون ترمنځ د ګډ کمیسیون لومړنی غونډه پروتوکول افغانستان - روسیه  د پروتوکول ښکته کول «ډاونلوډ» 
۷ د افغانستان اسلامي جمهوریت او ازبکستان هېوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د لومړنی غونډې پروتوکول پروتوکول افغانستان - ازبکستان  د پروتوکول ښکته کول «ډاونلوډ» 
۸ د افغانستان اسلامي جمهوریت او تاجکستان حکومتونو ترمنځ د سوداګرۍ، ټولنیزو چارو، تخنیکي، علمي او فرهنګي همکاریو د ګډ کمیسیون پنځمه غونډه پروتوکول افغانستان - تاجکستان  د پروتوکول ښکته کول «ډاونلوډ» 
۹ د افغانستان اسلامي جمهوریت او تاجکستان حکومتونو ترمنځ د اقتصادي، سوداګریز، ټولنیزو چارو، تخنیکي، علمي او فرهنګي همکاریو د ګډ کمیسیون د څلورمې غونډې پروتوکول پروتوکول افغانستان - تاجکستان  د پروتوکول ښکته کول «ډاونلوډ» 
۱۰ د افغانستان اسلامي جمهوریت او تاجکستان حکومتونو ترمنځ د اقتصادي، سوداګریز، ټولنیزو چارو، تخنیکي، علمي او فرهنګي همکاریو د ګډ کمیسیون د شپږمې غونډې پروتوکول پروتوکول افغانستان - تاجکستان  د پروتوکول ښکته کول «ډاونلوډ» 
۱۱ د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو په برخه کې د افغانستان او روسیې فدراسیون ترمنځ د ګډ کمیسیون د لومړنی غونډې پروتوکول  پروتوکول افغانستان - روسیه  د پروتوکول ښکته کول «ډاونلوډ» 
۱۲ د افغانستان اسلامي جمهوریت او تاجکستان حکومتونو ترمنځ د اقتصادي، سوداګریز، ټولنیزو چارو، تخنیکي، علمي او فرهنګي همکاریو د ګډ کمیسیون شپږمه غونډه پروتوکول افغانستان - تاجکستان  د پروتوکول ښکته کول «ډاونلوډ» 
۱۳ د افغانستان اسلامي جمهوریت او تاجکستان حکومتونو ترمنځ د اقتصادي، سوداګریز، ټولنیزو چارو، تخنیکي، علمي او فرهنګي همکاریو د ګډ کمیسیون پنځمه غونډه پروتوکول افغانستان - تاجکستان  د پروتوکول ښکته کول «ډاونلوډ» 
۱۴ د افغانستان اسلامي جمهوریت او تاجکستان حکومتونو ترمنځ د اقتصادي، سوداګریز، ټولنیزو چارو، تخنیکي، علمي او فرهنګي همکاریو د ګډ کمیسیون د څلورمې غونډې پروتوکول پروتوکول افغانستان - تاجکستان  د پروتوکول ښکته کول «ډاونلوډ» 
۱۵ د اقتصادي او سوداګریزو چارو په برخه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او قزاقستان جمهوریت د حکومتونو ترمنځ د ګډ کمیسیون لسمه غونډه پروتوکول افغانستان - قزاقستان  د پروتوکول ښکته کول «ډاونلوډ» 
۱۶ د اقتصادي او سوداګریزو چارو په برخه کې د افغانستان – روسیې د ګډ کمیسیون دویمه غونډه پروتوکول افغانستان - روسیه  د پروتوکول ښکته کول «ډاونلوډ» 
۱۷ د اقتصادي او سوداګریزو چارو په برخه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او قزاقستان جمهوریت د حکومتونو ترمنځ د ګډ کمیسیون شپږمه غونډه پروتوکول افغانستان - قزاقستان  د پروتوکول ښکته کول «ډاونلوډ» 
۱۸ د افغانستان او ازبکستان هېوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګرۍ د ګډ کمیسیون د لومړنی غونډې د پورتوکول مخ لیکنه  پروتوکول افغانستان - ازبکستان  د پروتوکول ښکته کول «ډاونلوډ» 
۱۹ د افغانستان او ازبکستان هېوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګرۍ د ګډ کمیسیون د لومړنی غونډې د پورتوکول مخ لیکنه پروتوکول افغانستان - ازبکستان  د پروتوکول ښکته کول «ډاونلوډ» 

 کورني او بهرني هوکړه لیکونه

شمېره عنوان ډول هېوادونه د فایل ښکته کول
۱ د کرنې په برخه کې د افغانستان او روسیې ترمنځ هوکړه لیک هوکړه لیک افغانستان - روسیه  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۲ د اوبولګولو په برخه کې د افغانستان او روسیې ترمنځ هوکړه لیک هوکړه لیک افغانستان - روسیه  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۳ د کرنیزو همکاریو په برخه کې د افغانستان او بلاروس ترمنځ هوکړه لیک هوکړه لیک افغانستان - بلاروس  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۴ د کرنیزو چارو په ځانګړې توګه د سویابینو په برخه کې د افغانستان او کوریا د همکاریو هوکړه لیک هوکړه لیک افغانستان - کوریا  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۵ د جوارو او غنمو د دوامدار تولید په پار د کرنې وزارت او د جوارو  او غنمو  د ترویج د نړیوال مرکز ترمنځ هوکړه لیک هوکړه لیک افغانستان - CIMMYT  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۶ د کرنیزو تعلیماتو  او څېړنو په برخه کې د افغانستان او هند ترمنځ هوکړه لیک  هوکړه لیک افغانستان - چین  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۷ د چین او افغانستان ترمنځ د کرنیزو همکاریو هوکړه لیک  هوکړه لیک افغانستان - چین  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۸ د کرنیزو چارو په ځانګړې توګه د سویابینو په برخه کې د افغانستان او کوریا د همکاریو هوکړه لیک  هوکړه لیک افغانستان - کوریا  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۹ په وچو سیمو (آیکاردا)  کې  د کرنې وزارت او د کرنیزو څېړنو د نړیوال مرکز ترمنځ  هوکړه لیک هوکړه لیک افغانستان - آیکاردا(ICARDA)  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۱۰ د کیمیاوي سرو په برخه کې د هند او افغانستان ترمنځ هوکړه لیک هوکړه لیک افغانستان - هند  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۱۱ د افغانستان اسلامي جمهوریت د کرنې وزارت او د اندونیزیا جمهوریت د کرنې وزارت ترمنځ د کرنیزو همکاریو هوکړه لیک  هوکړه لیک افغانستان - اندونیزیا  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۱۲ د افغانستان جمهوریت او د متحده عربي اماراتو دولت د ګډ کمیسیون د غونډې لومړنی هوکړه لیک  هوکړه لیک افغانستان - امارت متحده عربی  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۱۳ د افغانستان د کرنې وزارت او د بیلاروس د کرنې او خوړو وزارت ترمنځ هوکړه لیک هوکړه لیک افغانستان - بیلاروس  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۱۴ د افغانستان د کرنې وزارت او د بیلاروس د کرنې او خوړو وزارت ترمنځ د کرنې په برخه کې د همکاریو هوکړه لیک  هوکړه لیک افغانستان - بیلاروس  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۱۵ د افغانستان جمهوري دولت د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت او د مصر د کرنې او د ځمکو د اصلاح وزارت ترمنځ د کرنې په برخه کې د علمي او تخنیکي همکاریو هوکړه لیک هوکړه لیک افغانستان - مصر  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۱۶ د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت د همکاریو د ګډ کمیسیون څلورمه غونډه هوکړه لیک افغانستان - ایران  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۱۷ د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت د اقتصادي همکاریو د ګډ کاري ټیم دویمه غونډه هوکړه لیک افغانستان - ایران  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۱۸ د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت د همکاریو د ګډ کمیسیون درېیمه غونډه هوکړه لیک افغانستان - ایران  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۱۹ د افغانستان اسلامي جمهوریت د نیمروز ولایت او د ایران اسلامي جمهوریت سیستان او بلوچستان ترمنځ د همکاریو  هوکړه لیک هوکړه لیک افغانستان - ایران  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۲۰ د افغانستان د فراه ولایت او د ایران د جنوبي استان د ګډ مرزي خبرو اترو د غونډې لیک بڼ غونډه افغانستان - ایران  د غونډې  ښکته کول «ډاونلوډ» 
۲۱ د افغانستان او پولند ترمنځ د همکاریو  د هوکړه لیک اډانه هوکړه لیک افغانستان - پولند  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۲۲ څلورو ختیځو ولایتونو کې د طبیعي سرچینو او د ځنګلونو د مدیریت او ساتنې په پار د افغانستان او ډنمارک ترمنځ هوکړه لیک  هوکړه لیک افغانستان - دانمارک  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۲۳ د هېواد د غربي ولایتونو د کلیو د پراختیا او دغه راز په کرنې کې د نوښتونو پلي کولو او د کرنې د پراختیا او ملاتړ په پار د افغانستان او ایټالیا ترمنځ هوکړه لیک هوکړه لیک افغانستان - ایتالیا  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۲۴ د افغانستان اسلامي جمهوریت او ترکیې جمهوریت ترمنځ د اسټراټیژیکو همکاریو هوکړه لیک هوکړه لیک افغانستان - ترکیه  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۲۵ د افغانستان او آذربایجان ترمنځ هوکړه لیک  هوکړه لیک افغانستان - آذربایجان  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۲۶ د نباتاتو ساتنې او ګیاوو د قرنطینیې په برخه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت ترمنځ د همکاریو هوکړه لیک هوکړه لیک افغانستان - ایران  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۲۷ د افغانستان اسلامي جمهوریت او ایران اسلامي جمهوریت ترمنځ د حیواني روغتیا او وټرنری په برخه کې د همکاریو هوکړه لیک  هوکړه لیک افغانستان - ایران  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۲۸ سکتوري اداراتو سره د غیر دولتي موسسو د پروژو او برنامو د همغږۍ هوکړه لیک هوکړه لیک کورني هوکړه لیک  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۲۹ د کرنې، اوبولګولو  او مالدارۍ وزارت او د لوړو زده کړو وزارت ترمنځ د همکاریو هوکړه لیک هوکړه لیک کورني هوکړه لیک  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۳۰ د کرنې، اوبولګولو  او مالدارۍ وزارت او د شهيدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزیر ترمنځ د همکاریو هوکړه لیک هوکړه لیک کورني هوکړه لیک  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ» 
۳۱ د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت او د عامي روغتیا وزارت ترمنځ د پولیو ناروغي د له منځه وړلو په پار د همکاریو هوکړه لیک هوکړه لیک کورني هوکړه لیک  د هوکړه لیک ښکته کول «ډاونلوډ»