گزارش مصارف بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۹

mail-admin
وزارت زراعت آبیاری ومالداری
معینیت مالی واداری
ریاست مالی وحسابی
ارقام به ملیون افغانی             راپورمصارف بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۹    
شماره کودپروژه نام / شرح پروژه  تمویل کننده بودجه منظور شده  مصارف انجام شده  فیصدی مصرف
  وزارت زراعت آبیاری و مالداری   14,081.497 10,662.328 75.72%
1 AFG/390244 ساختمان وتجهیزدفتر ترویج در ولایات و ولسوالی ها حکومت افغانستان 50.000 23.618 47.24%
2 AFG/390258 تهیه ، توزیع وتصدیق تخمهای بذری و کود کیمیاوی حکومت افغانستان 138.920 95.816 68.97%
3 AFG/390323 برنامه ملی انکشاف مالداری وصحت حیوانی حکومت افغانستان 255.000 233.373 91.52%
4 AFG/390331 احیا ، توسعه و مراقبت فارمهای تحقیقاتی ، ترویجی و تولیدی حکومت افغانستان 48.679 42.985 88.30%
5 AFG/390356 پروگرام ملی باغداری و مالداری (NHLP) صندوق امانتی بازسازی افغانستان 1,897.200 1,417.764 74.73%
6 AFG/390357 مبارزه علیه آفات و امراض نباتی حکومت افغانستان 60.000 29.170 48.62%
7 AFG/390395 انکشاف زراعت در ولسوالی های سرحدی(Border Project) هندوستان 26.814 22.544 84.07%
8 AFG/390505 پیشبینی وضعیت زراعت، هواشناسی زراعتی، تقویت وتوسعه سیستم تکنالوژی های معلوماتی واحصائیه زراعتی  حکومت افغانستان 10.000 9.903 99.03%
9 AFG/390594 برنامه احیا ی زیرساخت های آبیاری کانال ننگرهار(NVDA) بانک انکشاف آسیایی 210.552 151.190 71.81%
10 AFG/390598 تنظیم آب در مزرعه ( OFWMP) صندوق امانتی بازسازی افغانستان 43.000 37.026 86.11%
11 AFG/390604 توسعه کشت پخته وزعفران حکومت افغانستان 80.000 72.875 91.09%
12 AFG/390624 احیاء واعمارذخایراستراتیژیک گندم  حکومت افغانستان 149.545 104.098 69.61%
13 AFG/390654 برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشتراک جامعه  حکومت افغانستان 150.000 108.483 72.32%
14 AFG/390676 پروژه آبیاری و ذخایر آب حکومت افغانستان 350.000 321.767 91.93%
15 AFG/390711 برنامه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP) سازمان بین المللی انکشافی زراعتی 972.366 594.020 61.09%
16 AFG/390741 ایجاد باغچه های خانگی ومصئونیت غذایی  حکومت افغانستان 50.000 32.173 64.35%
17 AFG/390742 کمربند سبزکابل حکومت افغانستان 126.000 120.517 95.65%
18 AFG/390747 برنامه ملی دارای اولویت  سازمان بین المللی انکشافی زراعتی 853.160 251.372 29.46%
19 AFG/390749 اعمارکمپلکس سردخانه های عصری  حکومت افغانستان 209.723 209.175 99.74%
20 AFG/390754 حوزه دریایی پنج آمو بانک انکشاف آسیایی 483.600 359.992 74.44%
21 AFG/390755 پروژه های انکشافی ولایتی حکومت افغانستان 22.554 0.000 0.00%
22 AFG/390756 ترویج زراعت دراراضی خشک استرالیا 78.000 23.918 30.66%
23 AFG/390758 (Tranch2) برنامه سرمایه گذاری انکشاف منابع آبی  بانک انکشاف آسیایی 204.600 169.886 83.03%
24 AFG/390760 احداث ذخایر ستراتیژیک غله جات (SGRP ) بانک جهانی  515.220 21.258 4.13%
25 AFG/390763 مطالعات امکان سنجی پروژه های استراتیژیک حکومت افغانستان 150.302 136.223 90.63%
26 AFG/390765 توسعه سرمایه گذاری وبازار یابی محصولات زراعتی حکومت افغانستان 25.000 20.433 81.73%
27 AFG/390766 احداث قوریه جات خانگی در ولایات پکتیا ،پکتیکا وخوست حکومت افغانستان 43.500 32.080 73.75%
28 AFG/390767 پروژه انکشاف امور کوچی ها مربوط وزارت زراعت حکومت افغانستان 15.000 7.557 50.38%
29 AFG/390768 پروژه توسعه زنجیره ارزش باغداری (HVCDP) بانک انکشاف آسیایی 709.866 651.909 91.84%
30 AFG/390770 طرح تنظیم همه جانبه عفچرها به اشتراک جوامع محلی حکومت افغانستان 108.750 60.310 55.46%
31 AFG/390771 برنامه انکشاف باغداری حکومت افغانستان 91.500 67.136 73.37%
32 AFG/390772 حمایت از زراعت و بازار یابی زنجیره ارزشی محصولات روستایی (SARM)  ایتالیا 3.000 2.217 73.90%
33 AFG/390773 توسعه منابع آب ارغنداب بانک انکشاف آسیایی 34.000 4.812 14.15%
34 AFG/390774 مدیریت محصولات زراعتی افغانستان حکومت افغانستان 5,376.645 5,171.247 96.18%
35 AFG/390775 آمادگی افغانستان برای آب زراعتی و انعطاف پذیری اقلیم (AWCRP/PPG) بانک جهانی  77.000 45.483 59.07%
36 AFG/390777 پروژه جدید اضطراری زراعتی و مصونیت غذائی بانک جهانی  462.000 10.000 2.16%
مجموع عمومی  14,081.497 10,662.328 75.72%

Documents

راپورمصارف بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۹ .pdf