جنگل‌ها

جنگل‌ها یکی از بخش‌های کلیدی وزارت زراعت است. در حال حاضر به صورت مجموعی یک ملیون و ۷۸۰ هزار هکتار ساحه‌ی افغانستان تحت پوشش جنگلی است.
جنگل‌های افغانستان قبل از جنگ‌های داخلی، به یک ملیون و ۹۰۰ هزار هکتار غیر مثمر و ۴۵۰ هزار هکتار مثمر می‌رسید که در اثر خساراتی که در جنگ‌های داخلی به جنگل‌های کشور رسید، ساحه زیر پوشش جنگل در افغانستان کاهش چشم‌گیری داشت، چنان‌که در سال ۱۳۸۱ ساحه‌ی جنگلی کشور به یک میلیون و ۳۴۰ هزار هکتار رسیده بود.
اما خوشبختانه به اثر برنامه‌ها و فعالیت‌های ریاست جنگلات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  از سال‌های ۱۳۸۱ به این‌سو، ساحه جنگلی کشور به یک میلیون و ۷۸۰ هزار هکتار افزایش یافت و به اساس پلان ریاست جنگلات، وزارت زراعت قرار است این میزان را تا به سال ۲۰۳۰ به یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار برساند.
ریاست جنگلات وزارت زراعت، به منظور تنظیم پایدار جنگل‌ها مبنی بر مشارکت جوامع محلی شامل حفاظت، احیا، احداث، بهره‌برداری، ارزش‌افزایی محلی و تنظیم آبریزه‌ها به منظور انعطاف‌پذیری، سازگاری با تغییرات اقلیم و تامین اقتصاد پایدار جوامع روستایی و نیمه‌شهری، برنامه‌هایی چون ایجاد قوریه‌ی نهال‌های جنگلی، غرس نهال‌های جنگلی، حفاظت و نگهداری جنگل‌ها، ایجاد انجمن‌های حفاظت از جنگل‌ها، افزایش آگاهی عامه در مورد جنگل‌ها، برنامه‌های آموزشی در مورد جنگل‌ها و ایجاد برنامه‌های کمربند سبز در کابل و ولایات‌ها را عملی کرده است.

دورنما و هدف استراتیژیک ریاست جنگلات:

تنظیم پایدار جنگلات مبنی بر مشارکت جوامع محلی شامل حفاظت، احیا، احداث، بهره‌برداری، ارزش افزایی محلی و تنظیم آبریزه‌ها به منظور انعطاف پذیری، سازگاری با تغییرات اقلیم و تامین اقتصاد پایدار جوامع روستایی و نیمه‌شهری.

نتایج متوقعه از تطبیق استراتیژی تنظیم منابع طبیعی در بخش جنگلات:

 • بهبود و حفاظت 55 هزار هکتار جنگلات طبیعی.
 • احیایی حدود ۷۳ هزار هکتار ساحه جنگل و فضای سبز شهری.

خلاصه فعالیت‌ها و دست‌آوردهای ریاست جنگلات بابت سال مالی ۱۳۹۷:

 1. در بخش تنظیم، احیاء و حفاظت جنگلات طبیعی:
 •    احیاء و حفاظت  ۳۲۰ هکتار جنگلات پسته، جلغوزه، نشتر، لمنز و بادام کوهی به کمک ۶۴ پروژه عایداتی در 9 ولایت کشور.
 •    تولید 300000 اصله نهال چارمغز از طریق 100 قوریه محلی تولید نهال در ولایت کنر.
 • ساخت و اعمار 1300 متر مکعب چکدم در ساحات آسیب‌پذیر غرض جلوگیری از تخریب خاک و آب در 3 ولایت کشور.
 •  تولید ۴۰۰۰۰اصله نهال جلغوزه در سه ولایت کشور (پکتیا، پکتیکا و خوست).
 •  تأسیس و ایجاد 180 انجمن جنگلداری در 9 ولایت کشور و ارتقاء ظرفیت انجمن‌های متذکره در بخش ارزش افزایی محصولات جلغوزه و پسته.
 1. در بخش احیای قوریه‌جات و جنگل‌باغ‌ها غرض سرسبزی و گسترش فضای سبز:
  • احیاء موازی 219 جریب قوریه و تولید در حدود (2,190,000) اصله نهال غیر مثمر مختلف النوع در 28 ولایت کشور.
  • غرس 10000 هزار اصله نهال بانکس در ساحه 1 هکتار در ولایت ننگرهار.

پروژه کمربند سبز کابل:

ایجاد و توسعه پروژه کمربند سبز کابل به مساحت 465 هکتار ساحه جدید با غرس بیشتر از 166000 هزار اصله نهال‌های مختلف‌النوع در ساحه 207.5 هکتار در ساحات (تنگی غارو، بادام باغ، و ساحه توسعوی شهرک منشی میرغلام) و بذر مستقیم درختان و علوفه‌جات در ساحه 166000 هزار چقرک در ساحه 207.5 هکتار در سه ساحه فوق‌الذکر.

 •     بذر 100 کیلوگرام تخم علوفه‌جات مختلف‌النوع در بومی در 50 هکتار ساحه.
 •     نصب دو شبکه آبیاری جدید در ساحات شهرک منشی میرغلام و تنگی غارو.

حفاظت و نگهداری ساحه 1123.5 هکتار که طی سالهای 1395 و 1396 تطبیق گردیده است.

-    آبیاری 372000 اصله نهال که طی سالهای قبل غرس گردیده است طی 14 الی 21 مراتبه در ساحات قرغه، قصبه، شیردروازه، بینی حصار، آسمائی، بادام باغ، تپه مرنجان، کلوله پشته و کوه تنگی غارو.

-    تکمیل کارهای سه شبکه آبیاری که از سال 1396 کار آن باقی‌مانده است (20 فیصد ساحه قصبه، 20 فیصد بادام باغ و 70 فیصد کاری شبکه آبیاری ساحات شیردروازه الی کوه‌ها بینی حصار.)

-    غرس 104000  اصله نهال در ساحات سال‌های قبل در مساحت 130 هکتار.

-    غرس 38145 اصله نهال به منظور ناغه‌گیری درختان غرس شده سال‌های قبل.

-    تولید 300,000 هزار اصله نهال مختلف النوع از طریق 7 فارم تکثیری.

فعالیت‌های آگاهی عامه و بسیج جوامع جهت تشویق و سهم‌گیری آنها در فعالیت سرسبزی:

-    تدویر 7 کمپاین نهال شانی در ساحات قرغه، قصبه، شیردورازه، بینی‌حصار، تنگی غارو، بادام باغ و شهرک منشی میرغلام.

-    تدویر 14 دوره آموزشی برای 700 نفر در 7 ساحه تحت فعالیت کمربند سبز کابل.

-    نصب 30 عدد لوحه راهنما در 3 ساحه تحت فعالیت پروژه کمربند سبز کابل.

-    چاپ و نشر 1000 قطعه بروشور به منظور بلند بردن سطح آگاهی عامه.

خلاصه دست‌آوردها و فعالیت‌های ریاست جنگلات طی سال مالی 1398:

(الف): تنظیم، احیاء و احداث جنگلات طبیعی به اشتراک جامعه

خلاصه دست‌آوردها در بخش احیاء جنگلات طبیعی:

    • احیاء و قروغ 310 هکتار جنگلات طبیعی تخریب شده پسته در ولایات سمنگان و بادغیس.
    • احیاء و قروغ 12.5 هکتار ساحه جنگلات تخریب شده چهارمغز در ولایت کنر.
    • احیاء و قروغ 50 هکتار ساحه جنگل تخریب شده جلغوزه در ولایت لوگر از طریق بذر مستقیم.
    • احداث 57 قوریه خانگی به ظرفیت تولیدی 342 هزار اصله نهال به منظور احیای 427.5 هکتار ساحات جنگلات تخریب شده جلغوزه و چهارمغز در ولایات کنر و لغمان.
    • خریداری به تعداد 14 قلم اجناس و وسائل ضد حریق به منظور جلوگیری از آتشسوزی در جنگلات طبیعی ولایات کنر و لغمان.

(ب): احیای فارم‌های تکثیری غرض سرسبزی و گسترش فضای سبز:

1. خلاصه دست آوردها در بخش احیاء فارم‌های تکثیری:

    • احیاء ساحه 222 جریب قوریه در 27 ولایت کشور و تولید (۲٫۲۲۰٫۰۰۰) دو ملیون دوصد و بیست هزار اصله نهال‌های زینتی / جنگلی به منظور گسترش فضائی سبز و کاهش آلودگی هوا در سطح کشور.
    • احداث 25 جریب جنگل‌باغ های درخت چنار با غرس(۳۳٫۲۵۰) اصله نهال ریشه‌ای چنار در ولایت لوگر.
    • احداث 80 قطعه باغ (یک جریبه) بادام با غرس(۵۲۸۰) اصله نهال ریشه‌ای بادام در ولایت سمنگان.
    • احداث 100 قطعه باغ (یک‌جریبه) عناب با غرس(۱۶٫۶۰۰) اصله نهال ریشه‌ای عناب در ولایت فراه.
    • آماده‌سازی جنگل‌باغ ولسوالی بلخ با قطع 300 اصله درخت های پیر و مصاب به امراض و کنده کشی آن بشمول اعمار سرک های عمومی و فرعی باغ متذکره.

(ج) فراهم‌آوری تسهیلات فارم‌ها:

1.    خلاصه دست‌آوردها و فعالیت‌ها در بخش فراهم آوری تسهیلات فارم‌ها:

    • حفر 3 حلقه چاه عمیق و نصب سیستم انرژی آفتابی/ سولری در فارم‌های تکثیری ولایت بلخ و ولسوالی‌های بگرامی و پغمان ولایت کابل.
    • اعمار دیوار احاطوی فارم سرجنگل ولایت هرات به طول 990  متر.
    • خریداری، انتقال و نصب یک‌باب کانتینر 20  فوت و یک باب کانتر کانتینر کونکس 40  فوت در فارم بگرامی ولایت کابل.
    • ترمیم یک‌باب تعمیر و چهار باب سبزخانه در قوریه جات پغمان و بی بی مهرو.
    • اعمار موازی(۱۲٫۷۷۷) متر دیوار احاطوی فارم‌های تکثیری/ذخیره جنگل ولسوالی‌های بنگی، ورسج، کلفگان، فرخار، خواجه غار و چاه عمیق مرکز تالقان در ولایت تخار.
    • اعمار یک‌باب تعمیر به شکل پخته و اساسی در فارم چاه عمیق مرکز ولایت تخار.

پروژه احداث قوریه‌جات خانگی تولید نهال جلغوزه و چهار مغز در سه ولایت (پکتیا، پکتیکا و خوست):

خلاصه فعالیت‌ها و دست‌آوردها در بخش ایکوسیستم‌های با ارزش طبیعی، پارکهای ملی و ساحات حفاظت شده:

    • تأسیس و ایجاد 108 انجمن جنگل‌داری به منظور احیاء، حفاظت و تنظیم جنگلات طبیعی در ولایات پکتیا، پکتیکا و خوست.
    • احداث 1076 قوریه خانگی به ظرفیت تولیدی 6,456,000 نهال جلغوزه و چار مغز یه منظور احیای 8070 هکتار جنگلات تخریب شده جلغوزه و چهارمغز.

پروژه کمربند سبز کابل:

خلاصه فعالیت‌ها و دست‌آوردهای بخش پروژه کمربند سبز کابل:

 1. جمع‌آوری معلومات از توپوگرافی، وضعیت ایکولوژیکی/ محیطی و تنوع حیات در ساحات کمر بند سبز و شناسایی منابع آبی برای ساحات انتخاب شده.
 2. حفظ و مراقبت 1588.5 هکتار ساحات پروژه کمربند سبز، که طی سال‌های قبل در ساحات (شیر دروازه، شهدای صالحین، ساحه اطراف شهرک منشی میر غلام، بند قرغه، کوه قصبه، کوه بینی حصار، کوه آسمائی، ساحه تنگی غارو و کوه بادام باغ) که از سال 1395 - 1397  تطبیق گردیده است.
 3. توسعه کمربند سبز (پوشش جنگلاتی و علوفه‌ای) به مساحت مجموعی  ۱۸۰ هکتار در ساحات جدید (120 هکتار در ساحه قلعه مسلم 60 هکتار در ساحه توسعوی کوه‌های اطراف شهرک منشی میرغلام در سال 1398
 4. بلند بردن ظرفیت تخنیکی و تولید فارم‌های موجوده از طریق نصب شبکه‌های ابیاری، تجهیز، غرس و حفاظت نهال‌های غیر مثمر/ زینتی، بوته‌ها و تخم علوفه‌جات.
 5. تقویت ظرفیت تخنیکی و عملیاتی، بسیج جوامع محلی برای اشتراک در ایجاد و حفاظت از ساحات کمربند سبز کابل.

پلان‌کاری برای سال مالی ۱۳۹۹:

الف: بخش تنظیم جنگلات طبیعی  با بودجه مجموعی مبلغ(۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰) افغانی:

 1. احیاء و حفاظت 1678 هکتار جنگلات طبیعی جلغوزه، پسته، لمنز و چهارمغز به کمک 219 پروژه عایداتی در ولایات نورستان، لغمان، لوگر، ننگرهار، کاپیسا، خوست، پکتیا، تخار، سمنگان، بادغیس، هرات و غزنی.
 2. اعمار 4000 متر مکعب چکدم جهت حفاظت آب و خاک در ولایت کنر.
 3. تهیه و خریداری 20 قلم اجناس و وسایل کنترل حریق در ولایت سمنگان، نورستان، خوست و پکتیا.

ج:  احیای فارم‌ها غرض سرسبزی و گسترش فضای سبز با بودجه مجموعی مبلغ(۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰):

 1. احیاء موازی 452 جریب قوریه در31ولایت با تولید (4,520,000) اصله نهال جنگلاتی و زینتی به منظور گسترش فضای سبز.
 2. احداث موازی590 جریب باغ‌های بادام، عناب، الوبخارا، توت و جنگل‌باغ های چنار در ولایات ( پروان، لوگر، میدان وردک، تخار، دایکندی، سمنگان، پنجشیر، غزنی و فراه )
 3. مجهز ساختن به تعداد یک‌حلقه چاه عمیق و حوض ذخیره در ولایت سرپل حفر و  با سسیتم انرژی آفتابی .
 4. اعمار دیوار احاطوی فارم دوم گذرگاه.

پروژه کمربند سبز کابل:

 1. حفظ و مراقبت 1768.5 هکتار ساحات سال قبل از طریق 15 مراتبه آبیاری، مراقبت 835 هزار اصله نهال‌های غرس شده و غرس 540 هزار اصله نهال‌های مختلف‌النوع در ساحات ناغه شده.
 2. توسعه  740 هکتار ساحات جدید کمربند سبز در سال 1399 با غرس 296000 اصله نهال مختلف‌النوع در ساحات قلعه مسلم، شهرک توسعوی منشی میرغلام الی قصبه، چمته و کمربند سبز هرات و هم‌چنان بذر مستقیم انواع تخم درختان و درختچه‌ها در 296000 حلقه چقرک در ساحه 370 هکتار.
 3. اعمار 3 شبکه آبیاری )1 شبکه در ساحه توسعوی قلعه مسلم، 2 شبکه در ساحه توسعوی منشی میر غلام الی و قریه دانشمند).
 1. اعمار 3 برج برق سولری ) 1 برج در ساحه توسعوی قلعه مسلم 2 برج در ساحه توسعوی منشی میر غلام الی دانشمند).
 2. اعمار سه حلقه چاه عمیق در ساحات بادام باغ، قصبه و قرغه.
 3. تولید 500 هزار انواع مختلف نهال‌ها در 6 فارم مرکزی.

پروژه احداث قوریه‌جات خانگی جلغوزه و چهارمغز:

 1. تأسیس به تعداد 158 انجمن در ولایات پکتیا، خوست، پکتیکا، کاپیسا، لغمان، و نورستان.
 2. احداث 2200 قوریه به ظرفیت تولیدی 13.2 میلیون نهال جلغوزه و چارمغز به منظور احیای 16500 هکتار جنگلات تخریب شده.

شعارها و تصویرها:

   

سندها و ارتباط‌ها:

پلان تخنیکی نهال شانی بهاری سال ۱۳۹۹
پلان عملیاتی کمپاین ملی نهال شانی بهاری سال ۱۳۹۹
طرح کمپاین نهال شانی بهاری سال ۱۳۹۹
رهنمای غرس نهال
ﺟدول اﻧواع  ﺟﻧگل‌های طﺑﯾﻌﯽ وﻣﺻﻧوﻋﯽ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ  وﻻﯾﺎت
تفاهم‌نامه فی مابین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و اداره متقاضی نهال
ﭼﮏ ﻟﺴﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻮي ﺑﺮاي ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯿﺘﻮد ﻣﯿﺎواﮐﯽ
ﭼﮏ ﻟﺴﺖ ﻧﻈﺎرت از وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻬﺎلﻫﺎي ﻏﺮس ﺷﺪه در ﺳﺎﺣﻪ
پلان ساحوی کمپاین نهال شانی بهار ۱۳۹۹ در ساحات کمربند سبز کابل
رهنمای تخنیکی نهال شانی
ریاست جنگل‌ها، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
قانون تنظیم امور جنگل‌ها
قانون شکار و ابقای حیات وحش
پالیسی و استراتیژی برای سکتورهای فرعی جنگل‌ها و علفچرها
خلاصه دست‌آوردها و فعالیت‌های ریاست جنگل‌ها طی سال مالی ۱۳۹۸
پلان فعالیت‌های انکشافی ریاست جنگل‌ها برای سال مالی  ۱۳۹۹
تجلیل از روز جهانی کوه‌ها در وزارت زراعت
بروشورهای کمپاین نهال شانی