سروی‌ها

سروی  دانلود فایل 

گزارش پیشبینی وضعیت زراعت ۱۴۰۲

 

گزارش تولید گندم سال ۱۴۰۲

 

گزارش تولید برنج سال ۱۴۰۲

 

گزارش سالانه زراعتی ۱۴۰۱

 

گزارش تولید گندم ۱۴۰۱

 

پیش‌بینی وضعیت زراعت سال ۱۴۰۱

 

گزارش تولید گندم ۱۴۰۰

 

گزارش سالانه زراعتی ۱۴۰۰

 

پیش‌بینی وضعیت زراعت سال ۱۴۰۰

 

گزارش سالانه قیم محصولات زراعتی و مالداری ۱۳۹۹

 

گزارش سالانه مالداری ۱۳۹۹

 

گزارش سالانه زراعتی ۱۳۹۹

گزارش سالانه هواشناسی ۱۳۹۹

سروی تولیدات برنج سال ۱۳۹۹

قیم محصولات زراعتی شش ماه اول سال ۱۳۹۹

گزارش تولید گندم ۱۳۹۹

سروی گندم ۱۳۹۹

ارزیابی سریع کووید ۱۹: تولیدات زراعتی و بازاریابی

وضعیت زراعت سال ۱۳۹۹

تولیدات گندم سال ۱۳۹۸

 

گزارش سالانه زراعتی

 

سروی گندم

 

تولیدات برنج سال ۱۳۹۸