سروې

سروې

دانلود

د ۱۴۰۰ ام کال د کرنې وضعیت وړاندوینه

 

د ۱۳۹۹یم کال د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو د بیې کلنی راپور

 

د ۱۳۹۹یم کال د مالدارۍ کلنی راپور

 

د ۱۳۹۹یم کال کرنیز کلنی راپور

 

د ۱۳۹۹یم کال د هوا پېژندنې کلنی راپور

 

د وریجو تولیدات ۱۳۹۹

 

د غنمو سروې ۱۳۹۹

 

د کویډ۱۹ په خاطر د کرنېزو محصولاتو بیړنۍ څارنه او بازار موندنه

 

د ۱۳۹۹ ام کال د کرنې وضعیت وړاندوینه

 

د غنمو تولیدات ۱۳۹۸

 

د کرنې کلنی راپور

 

د غنمو سروې

 

د وریجو تولیدات ۱۳۹۸