پروژه (OMAID)

mail-admin

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه فرصت برای حداکثر رسانیدن سرمایه گذاری‌ها و انکشاف کسب و کار زراعتی (امید)

پروژه امید

پروژه امید به‌شکل یک پروژه تمویل پروژه‌های سرمایه گذاری تشکیل گردیده است، پیشنهاد گردیده است که انجمن توسعه بین الملل به ارزش 25 میلیون دالر و صندوق بازسازی افغانستان 150 میلیون دالر را در مدت پنج سال مساعدت کنند. تمرکز اولیه آن بر روی مرحله پروسس زراعتی زنجیره‌های ارزش محصولات باغداری و مالداری به‌شمول دسترسی به مواد خام خواهد بود.

فعالیت‌های ساحوی در پنج ساحه انتخاب شده کشور (مزار شریف، کندهار، کابل، هرات و ننگرهار) صورت خواهند گرفت که مزیت نسبی به‌منظور ایجاد این زنجیره‌های ارزش دارد.

محدودیت‌هایی که باید رفع گردند

این پروژه محدودیت‌های ذیل فراروی توسعه کسب و کار زراعتی که بخشی از پروسه مشورتی جهت ترتیب اساسنامه  توسعه کسب و کار زراعتی  خواهد بود را رفع خواهد کرد:

 1. مصارف بلند کسب و کار در افغانستان
 2. دسترسی به بازارها برای تشبثات مواد غذایی زراعتی افغانی پر چالش است.
 3. دسترسی به زمین صنعتی برای تشبثات مواد غذایی زراعتی و تشبثات کوچک و متوسط محدود است.
 4. دسترسی به قرضه.
 5. سازمان‌های تولیدی بی کفایت هستند.

اهداف توسعه‌وی پروژه

جزء 1: بهبود محیط مناسب برای توسعه کسب و کار زراعتی (22.5 میلیون دالر آمریکایی).

جزء فرعی 1.1: ایجاد حاکمیت مجموعی و تطبیق اساسنامه  کسب و کار زراعتی (5 میلیون دالر آمریکایی).

جزء فرعی 1.2: تقویه ظرفیت‌های وزارت صنعت و تجارت (7.5 میلیون دالر آمریکایی).

جزء فرعی 1.3: رسیده‌گی به موضوعات مصؤنیت غذایی و حفظ الصحه و موضوعات تصدیق نباتی (10 میلیون دالر آمریکایی).

جزء 2: حمایت از توسعه راه حل‌های تلفیقی زراعتی-مکانی (142.5 میلیون دالر آمریکایی).

جزء فرعی 2.1: سرمایه گذاری در عرصه زیربناهای کلیدی زراعتی-صنعتی در ولایات انتخاب شده (127.5 میلیون دالر آمریکایی).

جزء فرعی 2.2: حمایت از سرمایه گذاری در عرصه کسب و کارهای زراعتی  (15 میلیون دالر آمریکایی)

جزء 3: هماهنگی، نظارت و مدیریت بحران پروژه (10 میلیون دالر آمریکایی) فعالیت‌های پروژه توسعه خواهند یافت.

از انواع مختلف فعالیت‌های حمایوی اقتصادی و جانبی که برای پارک‌های زراعتی غذایی مشخص گردیده اند، ذیلا یک گزارش ارایه گردیده است. این در حالی است که با آغاز و توسعه پروژه، فعالیت‌ها بیشتر خواهند شد.

 • تجاران زراعتی و گدام‌های مواد اولیه.
 • خدمات توسعوی و آموزش توسط ادارات دولتی، تمویل کننده‌گان و انجوها.
 • لابراتوارهای تست و تصدیق‌دهی.
 • گدام‌ها، سیلوی غله‌جات و سردخانه‌ها.
 • پارکینگ موترهای باربری، پر کردن کانتینرها و خط‌های آهن برای باربری.
 • واحدهای پروسس زراعتی، به‌شمول بسته بندی و پروسس میوه‌های تازه (جوس، خشک کردن میوه‌ها و مغز باب، بوتل بندی و غیره).
 • پروسس لبنیات.
 • مراکز تجارتی و فروش، بازارهای فروشات عمده.
 • ساحات سبز، پارک‌ها، پارکینگ وسایط نقلیه، ساختمان‌های ارایه خدمات.
 • تسهیلات حفظ و مراقبت و ترمیم و دوکان‌ها.
 • سایر خدمات مرتبط به پروژه.
 1. چارچوب پالیسی اسکان مجدد
 2. چارچوب مدیریت محیطی و اجتماعی
 3. پلان مدیریت آفات