رسیده‌گی به شکایات

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور در نظر دارد تا از این دریچه به شکایت هم‌وطنان عزیز ما رسیده‌گی نماید، و از شما تقاضا می‌کنیم مشکلات که دارید با ما به اشتراک بگذارید.

بخش عمومی بخش تدارکات بخش منابع بشری
علی اکبر رستمی
۹۳۲۰۲۹۲۲۴۵۸+ /۹۳۷۰۴۹۹۹۹۶۷+
geeti.mohsini@mail.gov.af
akbar_rostami10@yahoo.com
فرهاد عزیزی
۹۳۲۰۲۹۲۲۲۲۹+
farhad.azizi@mail.gov.af
farhadazizi.mohmand@gmail.com
نگینه سلطانی
۹۳۲۰۲۹۲۲۱۲۵+
negina.sultani@mail.gov.af
neginasultani0@gmail.com

 

شماره تماس آدرس الکترونیک(ایمیل)