گزارش‌های مبارزه علیه فساد اداری (ریاست تفتیش داخلی)

mail-admin

گزارش از چگونگی تطبیق ستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری سال مالی ۱۴۰۰

گزارش ربع (چهارم) از تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی ۱۳۹۸

گزارش ربع (سوم) از تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی ۱۳۹۸

گزارش ربع (دوم) از تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی ۱۳۹۸

گزارش ربع اول از تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی ۱۳۹۸

پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری سال مالی ۱۳۹۸

نتایج تفتیش قرادادها بابت سال مالی ۱۳۹۸

بازرسی‌های فوق‌العاده بابت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۸

بازرسی‌های فوق‌العاده بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸

بازرسی‌های فوق العاده بابت دو ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۸

گزارش اجراآت سال‌تمام ریاست تفتیش داخلی از بابت سال مالی ۱۳۹۷

گزارش ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۷ از بابت پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری

گزارش ربع  اول فساد اداری ۱۳۹۷

پلان مباره علیه فساد سال مالی ۱۳۹۷

گزارش اجراات سالتمام ریاست تفتیش داخلی ۱۳۹۶

فورم گزارش دهی از تطبیق پلان عملیاتی مبارزه علیه فساد اداری سال مالی ۱۳۹۶

پلان عملیاتی مبارزه علیه فساد اداری از بابت سال 2017  (۱۳۹۶)

قضایای که در سال ۱۳۹۵  د ررابطه به فساد و شناسایی و مورد تحقیق قرار گرفت

گزارش‌ها از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

 گزارش ربع اول سال مالی ۱۳۹۸:

https://www.sacs.gov.af/dr/reports/report_details/260

گزارش شش ماه اول سال مالی ۱۳۹۸:

https://www.sacs.gov.af/dr/reports/report_details/258

گزارش ربع سوم سال سال مالی ۱۳۹۸:

https://www.sacs.gov.af/dr/reports/report_details/261