پلان‌های کاری و عملیاتی ۱۳۹۸ - ۱۳۹۷

پلان‌های عملیاتی

پلان‌های کاری

پلان عملیاتی ریاست نظارت و ارزیابی پلان سال مالی ۱۳۹۸وزارت  به اساس نتایج
پلان عملیاتی ریاست مالی و حسابی پلان کاری مکمل سال مالی ۱۳۹۸
پلان عملیاتی ریاست اقتصاد خانواده خلاصه پلان کاری سال مالی ۱۳۹۸
پلان عملیاتی ریاست تکنالوژی  پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری سال مالی ۱۳۹۸
پلان عملیاتی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه پلان کاری ریاست اطلاعات و ارتباط عامه سال ۱۳۹۸
پلان عملیاتی (تطبیقی )  پروژه‌های انکشافی ریاست مصئونیت غذائی وذخایر استراتیژیک غله جات سال ۱۳۹۸ پلان نظارتی و پلان هماهنگی سال ۱۳۹۸ ریاست نظارت و ارزیابی

پلان عملیاتی سال ۱۳۹۸ پروژه ملی باغداری و مالداری (NHLP) بخش بازاریابی

پلان سال مالی ۱۳۹۸ ریاست میکانیزه زراعتی
پلان عملیاتی برنامه حمایت از اولویت ملی دوم (SNaPP2) پلان کاری سال مالی ۱۳۹۸ ریاست عمومی منابع طبیعی
پلان عملیاتی پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP) پلان پیشنهادی ریاست توسعه باغداری از بابت سال ۱۳۹۸مالی
پلان عملیاتی آمریت مراقبت تخنیکی ریاست زیربناهای زراعتی پلان  پروژه توسعه کشت زعفران طی سال ۱۳۹۸
پلان عملیاتی آمریت خدمات انجنیری ریاست زیربناهای زراعتی پلان پیشبیی سال ۱۳۹۸ اداره کوپراتیف ها
پلان عملیاتی ریاست منابع بشری پلان سال مالی ۱۳۹۸ پروژه توسعه کشت زعفران
پلان عملیاتی ریاست عمومی منابع طبیعی پلان کاری پروژه‌های ذخایراستراتیژیک غله جات بابت سال مالی ۱۳۹۸
پلان عملیاتی پروژه کمربند سبز پلان فعالیت‌های ۱۳۹۸ برنامه اتحادیه اروپا برای توسعه زراعت و بازارهای روستایی ( EU-FARM )
پلان عملیاتی پروژه احداث قوریه‌های خانه‌گی پلان سال مالی 1398 SNaPP-II به اساس نتایج
پلان عملیاتی پروژه احیا، انکشاف و ارزش افزایی نباتات طبی پلان سال مالی ۱۳۹۸ به اساس نتایج برنامه CLAP 
پلان عملیاتی ریاست اداری  پلان کاری سال مالی ‍۱۳۹۸ ریاست تکنالوژی معلوماتی
پلان عملیاتی ریاست انکشاف سکتور خصوصی پلان سال ۱۳۹۸ ریاست زراعت ولایت کابل به سطح ولسوالی‌ها
پلان عملیاتی ریاست احصائیه زراعتی و تنظیم معلومات پلان پیشنهادی ریاست توسعه باغداری از بابت سال مالی ۱۳۹۸
پلان عملیاتی صندوق انکشاف زراعت ( ADF ) افغانستان پلان سال مالی ۱۳۹۸ ریاست اقتصاد خانواده
پلان عملیاتی ریاست انکشاف کوپراتیف‌های زراعتی پلان سال ۱۳۹۸ مالی ریاست میکانیزه زراعتی
پلان عملیاتی  پروژه ذخایر استراتیژیک غله‌جات (SGRP) پلان کاری مختصر ریاست علفچرها طی سال ۱۳۹۸
پلان عملیاتی  حفظ و مراقبت ساحه قرغه شهر کابل (پروژه کمربند سبز) ۱۳۹۸ پلان کاری سال مالی ۱۳۹۸ پروژه مدیریت آب در مزرعه OFWM
 پلان تطبیقی سال مالی ۱۳۹۸ پروژه CDRRP پلان کاری سال ۱۳۹۸ ولایت سمنگان
پلان عملیاتی ریاست احصایه زراعتی و تنظیم معلومات سال ۱۳۹۸ پلان کاری سال ۱۳۹۸ ریاست زراعت آبیاری ومالداری ولایت سرپل
پلان کاری عملیاتی پیش بینی شده ریاست معیشت بدیل سال ۱۳۹۸ پلان کاری سال مالی ۱۳۹۸ پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان ( AAIP )
پلان عملیاتی ریاست تصدیق دهی تخ‌های بذری سال مالی ۱۳۹۸ برنامه ها و فعالیتهای عمده پلان شده وزارت سال مالی ۱۳۹۷
پلان کاری پیش بینی شده امریت معیشت بدیل ریاست عمومی ترویج زراعتی سال ۱۳۹۷ پلان پیشبینی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه از بابت ۱۳۹۷
 پلان تطبیقی سال مالی ۱۳۹۷ پروژه CDRRP پلان مکمل سال مالی ۱۳۹۷
پلان عملیاتی ریاست تصدیق دهی تخ‌های بذری سال مالی ۱۳۹۷ پلان کاری ریاست انکشاف سکتور خصوصی
پلان عملیاتی پروژه های تنظیم، احیاء و حفاظت جنگلات و آبریزه ها بابت سال مالی ۱۳۹۷ پلان فعالیت‌های عمده پروژه‌ها در شش ماه آینده (CLAP)
  پلان کاری برنامه کارد-اف ( Card-F )
  پلان کاری 1397 پروژه تنظیم آب در مزرعه ( On- Farm )
  پلان کاری ربع سوم سال ۱۳۹۷ آمریت معیشت بدیل
  پلان کاری ریاست تصدیق دهی تخم‌های بذری ۱۳۹۷
  پلان کاری بخش باغداری پروژه ملی باغداری و مالداری سال مالی ۱۳۹۷
  پلان کاری بخش مالداری پروژه ملی باغداری و مالداری سال مالی ۱۳۹۷
  پلان کاری بخش باغداری پروژه ملی باغداری و مالداری سال مالی ۱۳۹۸
  پلان کاری بخش مالداری پروژه ملی باغداری و مالداری سال مالی ۱۳۹۸
  پلان کاری سال مالی ۱۳۹۷ ریاست اقتصاد خانواده
  پلان کاری پیشبینی ریاست توسعه باغداری برای سال مالی ۱۳۹۷

نظرخواهی مردم در مورد پلان سال ۱۳۹۸