د ۱۳۹۸ او ۱۳۹۷یم مالي کال کاري او عملیاتي پلانونه

د ۱۳۹۸یم کال عملیاتي پلانونه

کاري پلانونه

 د څارني او ارزوني ریاست عملیاتي پلانونه.   د پایلو په اساس ۱۳۹۸ یم کال مالي پلان 
د مالي او حسابي ریاست عملیاتي پلانونه. د ۱۳۹۸یم مالي کال مکمل کاري پلان 
  د کورني اقتصاد ریاست عملیاتي پلانونه.  د  ۱۳۹۸یم مالي کال د کاري پلان لنډیز 
 د ټکنالوژۍ ریاست عملیاتي پلانونه.  د اداري فساد د مخنوي په وړاندي ۱۳۹۸یم مالي  پلان
د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست عملیاتي پلانونه. د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست ۱۳۹۸یم کال مالي پلان 
 د خوړو خوندیتوب اوغلو دستراتيژیکو زیرمو ریاست ۱۳۹۸یم کال پرمختایی پروژ عملیاتې پلان پلي کول .     د څارنې او ارزوني ریاست د ۱۳۹۸یم کال د څارنې او همغږۍ پلان.
. ۱۳۹۸یم کال د بازارموندنې عملیاتي پلان  (NHLP) د بڼوالۍ او مالداري ملي پروژې د کرنیزې میکانیزې ریاست د ۱۳۹۸یم کال مالي پلان 
د دوهم ملي لومړیتوب پروګرام د ملاتړ(SNaPP2) عملیاتي پلان.  د طبیعي سرچینو عمومي رایاست ۱۳۹۸ یم کال مالي پلان 
د خلکو د ګډون لپار د کرنې او مالدارۍ پروژې(CLAP) عملیاتي پلان  د بڼوالۍ او پراختیا ریاست ۱۳۹۸یم کال وړاندویزشوی پلان 
 د کرنیزو زیرمو ریاست د تخنیکي پاملرني امریت عملیاتي پلان   د ۱۳۹۸یم کال په جریان کې د زعفرانو کرکېلي د پراختیا پلان 
د کرنیزوزیرمو ریاست د اینجنري خدمتونو امریت عملیاتي پلان  د ۱۳۹۸یم د کوپراتیفونو وړاندیز شوی پلان 
 د انساني سرچینو ریاست عملیاتي پلان   د ۱۳۹۸یم کال زعفرانو کرکیلې د پراختیا مالی پلان 
 د طبیعی سرچینو عمومي ریاست عملیاتي پلان    د ۱۳۹۸یم کال د غله جاتو ستراتیژیکو زیرمو د پروې کاري پلان 
 د کابل د زرغون کولو پروژې عملیاتي پلان   په کلیوالي او بازارونوکې  د ۱۳۹۸یم کال کړنو، د کرنیزې پراختیا لپاره او اروپايي اتحادیې د برنامو( EU-FARM ) کاري پلان.
د کورنیو قوریو جوړولو لپاره دپروژې عملیاتي پلان   د ۱۳۹۸یم مالي کال د پایلو په اساس SNaPP-II پلان 
 د پروژرغوني، پراختیا او طببي بوټو د زیات ارزښت عملیاتي پلان     د ۱۳۹۸یم مالي کال د پایلو په اساس CLAP دبرنامو پلان
  د اداري ریاست عملیاتي پلان   د ټکنالوژۍ او معلوماتي ریاست ۱۳۹۸یم کال مالي پلان 
 د خصوصي سکتور پراختیا ریاست عملیاتي پلان .  د کابل ولایت کرنې ریاست د ولسوالیو په کچه ۱۳۹۸ یم پلان 
 د کرنیزي احصایې او معلوماتو چمتو کولو ریاست عملیاتي پلان.    د 1398 کال لپاره د بڼوالۍ او پراختیا ریاست وړاندیز شوی پلان 
د افغانستان د کرنې پراختیا ریاست( ADF )  عملیاتي پلان  د کورني اقتصاد ریاست ۱۳۹۸یم کال مالی پلان
 د کرنیزو کوپراتیفونو او پراختیا ریاست عملیاتي پلان  د بوټو(علفچرها) ریاست ۱۳۹۸یم کال د کار پلان لنډیز  
 د غلو ستراتیژیکو زیرمو پروژې (SGRP) عملیاتي پلان  د کرنیزې میکا نیزې ریاست ۱۳۹۸یم مالي پلان 
د سمنګان ولایت ۱۳۹۸یم کال د کارپلان 
   د سرپل ولایت د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ ریاست ۱۳۹۸یم کال د کارپلان 
   د افغانستان کرنیزتولیدي فکټورونو پروژې( AAIP ) ۱۳۹۸یم کال مالی پلان
   لوی مالي پلانونه اوکړنې چې  په ۱۳۹۷یم مالي کال د وزارت لخوا پلان شوي
   د 1397یم کال لپاره د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست وړاندویزشوی پلان
   د ۱۳۹۷یم کال بشپړه مالي پلان
    د خصوصي سکتورپراختیا ریاست د کار پلان 
   د (CLAP)پروژې د شپږو اخیري میاشتو د کړنو پلان  
   د کارد-اف  برنامو( Card-F )  د کار پلان
   په فارم کې د اوبو مدریت  ( On- Farm ) د پروژې ۱۳۹۷یم کال 
    د ۱۳۹۷یم کال د بدېلاشو امریت د دریمې ربعې پلان 
   د اصلاح شویو تخمونو د تصدیق ریاست ۱۳۹۷یم کال د کار پلان