پلان‌های کاری و عملیاتی سال مالی ۱۴۰۰

ریاست‌ها

شماره

عنوان

فایل

۱

پلان سال مالی ۱۴۰۰ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 

۲

پلان کاری ریاست دفتر

 

۳

پلان کاری ریاست مصونیت غذایی و ذخایر استراتیژیک غله جات

۴

پلان کاری و عملیاتی ریاست پلان و برنامه‌ها

۵

پلان کاری ریاست میکانیزه زراعتی

۶

پلان کاری و عملیاتی ریاست صحت حیوانی

۷

پلان کاری ریاست خدمات مالداری

۸

پلان کاری تطبیقی پیشبینی شده ریاست معیشت بدیل

۹

پلان پیشبینی فعالیت‌های ریاست توسعه باغداری

۱۰

پلان پیشبینی فعالیت‌های ریاست کوپراتیف‌های زراعتی

۱۱

پلان پیشبینی فعالیت‌های ریاست احصاییه زراعتی

۱۲

پلان پیشبینی فعالیت‌های ریاست زراعت ولایت بادغیس

۱۳

پلان سالانه ریاست زراعت ولایت( پنجشیر) از بابت سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ ه ش

۱۴

پلان سالانه ریاست زراعت ولایت( سرپل ) از بابت سال -۱۴۰۰ ه ش

۱۵

پلان سالانه ۱۴۰۰ ریاست زراعت ولایت کاپیسا

۱۶

پلان‌های کاری سال مالی ۱۴۰۰ ریاست زراعت کندهار

۱۷

پلان کاری و عملیاتی ریاست مالی و حسابی

۱۸

پلان کاری و عملیاتی ریاست تفتیش داخلی

 

۱۹

پلان کاری و عملیاتی آمریت جندر

 

۲۰

پلان کاری ریاست توسعه غله‌جات و حبوبات سال مالی ۱۴۰۰

 

۲۱

پلان کاری ریاست پالیسی و انسجام سال مالی ۱۴۰۰

 

۲۲

پلان کاری ریاست امور ولایات سال مالی ۱۴۰۰

 

۲۳

پلان کاری ریاست تصدیق دهی تخم‌های بذری سال مالی ۱۴۰۰

 

۲۴

پلان کاری و عملیاتی ریاست اقتصاد خانواده

 

پروژه‌ها

شماره

عنوان

فایل

۱

 پلان انکشافی پروژه کاهش دهی خطرات حوادث ناشی از تغییرات اقلیم (CDRRP) به تفکیک ولایت بابت سال مالی ۱۴۰۰

 

۲

پلان کاری پروژه HVCDSP در سال مالی ۱۴۰۰

 

۳

پلان کاری پروژه توسعه منابع آب-ارغنداب AIWRDP

 

۴

پلان کاری پروژه LKISP برای سال مالی ۱۴۰۰

 

۵

پلان کاری پروژه PARBSP برای سال مالی ۱۴۰۰

 

۶

پلان کاری پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی ( CBARD ) سال مالی ۱۴۰۰