د ۱۴۰۰یم مالي کال کاري او عملیاتي پلانونه

ریاستونه

شمېره

عنوان

فایل

۱

د مالي او حسابي ریاست کاري او عملیاتي پلان    

 

۲

د کورنې اقتصاد ریاست کاري او عملیاتي پلان    

 

۳

د خوړو خوندېتوب او ستراتیژیک زیرمو دغله جاتو ریاست کاري پلان

۴

د پلان او برنامو ریاست کاري او عملیاتي پلان   

۵

د کرنیزې میکانیزې ریاست کاري پلان

۶

د حیواناتو د روغتیا ریاست کاري او عملیاتي پلان

۷

د مالدارۍ د خدماتو ریاست کاري پلان

۸

د بدیل معیشت ریاست  د پلي کېدونکو اټکل شوی کړنو کاري پلان    

۹

د بڼوالۍ د ودې ریاست د اټکل شویو کړنو پلان    

۱۰

د کرنیزو کوپراتیفون ریاست  د اټکل شویو کړنو پلان

۱۱

د کرنیزې احصایې ریاست د اټکل شویو کړنو پلان   

۱۲

 بادغیس ولایت د کرنې ریاست د اټکل شویو کړنو پلان

۱۳

له ۱۳۹۹یم تر ۱۴۰۰م کال پورې د پنجشیر ولایت د کرنې ریاست کلنی پلان    

۱۴

د ۱۴۰۰م ه ش  کال  له مخې د سرپل ولایت د کرنې ریاست کلنی پلان 

۱۵

د کاپیسا ولایت د کرنې ریاست ۱۴۰۰م کال کلنی پلان    

۱۶

د کندهار ولایت د کرنې ریاست ۱۴۰۰م مالی کال کاري پلان

پروژه‌ی

شمېره

عنوان

فایل

۱

۱۴۰۰م مالي کال لپاره د ولایتونو په کچه د موسمي بدلون د خطرکمولو پروژې (CDRRP) پراختیایی پلان