اسناد

شماره عنوان سند
۱  لایحه مقدار سردخانه پیاز سرخ دریافت  
۲ لایحه مقدار خشک‌کُننده خورشیدی پروژه ملی باغداری و مالداری  دریافت  
۳ معیار سردخانه‌ها  دریافت  
۴ طرح دوم سردخانه صفر انرژی پیاز  دریافت  
۵ معیار سردخانه‌های صفر انرژی پیاز  دریافت  
۶  معیار کچالو  دریافت  
۷ طرح سرد خانه صفر انرژی کچالو  دریافت  
۸ رهنمود تطبیق پروژه انکشافی ۲۰۲۰  دریافت  
۹ معیار سردخانه پیاز سرخ  دریافت  
۱۰ معیار واحد ساخت کشمش سرخ  دریافت  
۱۱ لایحه مقدار و ساخت کشمش‌خانه  دریافت  
۱۲ معیار ذی‌نفعان ساخت کشمش‌خانه  دریافت  
۱۳ معیار خشک‌کننده خورشیدی  دریافت  
۱۴ طرح خشک‌کننده خورشیدی  دریافت  
۱۵ طرح ۵ سردخانه صفر انرژی  دریافت  
۱۶ لایحه مقدار سردخانه صفر انرژی کچالو و پیاز  دریافت  
۱۷ لایحه مقدارهای سردخانه صفر انرژی  دریافت  

فورم‌ها: 

شماره عنوان سند
۱ فورم سروی ذخیره گاه پیاز سرخ دریافت  
۲ فورم سروی ذخیره گاه پیاز  دریافت  
۳ فورم سروی ذخیره گاه کچالو  دریافت  
۴ فورم سروی سردخانه  دریافت  
۵ فورم سروی خشک کن خورشیدی  دریافت  
۶ فورم سروی کشمش خانه  دریافت  
۷ فورم سروی واحد تولید کشمش سرخ  دریافت