اسناد

 

شمېره سرلیک سند
۱ د سره پیازو د سړوخونو د شمېر لایحه دانلود   
۲ د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژې د لمریزو وچوونکو د شمېر لایحه  دانلود  
۳ د سړوخونو معیار  دانلود  
۴ د پیازو د صفر انرژۍ سړوخونو دویم طرحه  دانلود  
۵ د پیازو د صفر انرژۍ سړوخونو معیار  دانلود  
۶ د کچالومعیار  دانلود  
۷ د کچالو د صفر انرژۍ سړوخونو طرحه  دانلود  
۸ د ۲۰۲۰ام کال د پراختیایي پروژې د پلي کېدو لارښود  دانلود  
۹ د سره پیازو د سړوخونومعیار  دانلود  
۱۰ د سره ممیزو د جوړولو د واحد معیار  دانلود  
۱۱ د ممیزخونو د جوړولو د شمېر لایحه  دانلود  
۱۲ د ممیزخونو د برخمن شویو معیار  دانلود  
۱۳ د لمریز وچوونکي معیار  دانلود  
۱۴ د لمریز وچوونکي طرحه  دانلود  
۱۵ د ۵ صفر انرژۍ سړوخونو طرحه  دانلود  
۱۶ د پیاز او کچالو صفر انرژۍ سړوخونو د شمېر لایحه  دانلود  
۱۷ د صفر انرژۍ سړوخونو شمېر  دانلود  

 فورمونه:

شمېره سرلیک سند
۱ د سره پیازو د زېرمتون د سروې فورم دانلود   
۲ د پیازو د زېرمتون د سروې فورم  دانلود  
۳ د کچالو د زېرمتون د سروې فورم  دانلود  
۴ د سړوخونو د سروې فورم  دانلود  
۵ د لمریز وچوونکي د سروې فورم  دانلود  
۶ د ممیزخونو د سروې فورم  دانلود  
۷ د سره ممیزو د تولید د سروې فورم  دانلود