د وزارت قوانین او سندونه

قوانین

د سند عنوان   سند
اطلاعات ته د لاس‌رسي قانون دانلود قانون  
دځمکوالی د چارو د تنظیم قانون دانلود قانون  
د اوبو قانون دانلود قانون  
د کوپراتیفونو قانون دانلود قانون  
د ژوند د چاپیریال قانون    دانلود قانون  
د ځنگلونو د چارو د تنظیم قانون    دانلود قانون  
د څرځای او مرعی قانون    دانلود قانون  
د ښکار او د ژویو(وحش) د ژوندانه د پایښت قانون    دانلود قانون  
دبذری تخمونو قانون    دانلود قانون  
د نباتاتو د ساتنې او قرانطین قانون    دانلود قانون  
د کرنیزو آفت وژنونکو قانون    دانلود قانون  
د خوراکي توکو د خوندیتوب قانون    دانلود قانون  
د مالدارئ د چارو د تنظیم قانون    دانلود قانون  
د حیواني روغتیا (وترنرئ) قانون    دانلود قانون  
د نباتي ورایتیو د حفاظت (ساتنې) قانون   دانلود قانون  

 

پالیسۍ او استراتیژۍ

د سند عنوان سند
د کرهنیزو تخمونو ملي پالیسي    دانلود پالیسی  
د ځنګلونو او څرځایونو د فرعي سکټورونو لپاره پالیسی او تګلاره    دانلود پالیسی  
په افغانستان کې د لبنیاتو پالیسي    دانلود پالیسی  
د افغانستان د خوړو د خوندیتوب او تغذیې پالیسي او تګلاره    دانلود پالیسی  
د مالدارئ د پرمختیا او د حیوانی روغتیا ملي پالیسي    دانلود پالیسی  
د بڼوالئ ملي پالیسي    دانلود پالیسی  
 د کرنې وزارت د ارتباطاتو اسټراټیژي دانلود اسټراټیژي  
 د بڼوالۍ ملي اسټراټیژي دانلود اسټراټیژي  
 د بڼوالۍ ملي پالیسي دانلود پالیسی  
د کرنې د ملي پراختیا د اډانې غورچاڼ دانلود اډانې  
د کرنې سکتور پراختیا او سازماني اصلاحاتو لپاره ستراتیژیک اډانې غورچاڼ دانلود اډانې  
د کرنې سکتور پراختیا او سازماني اصلاحاتو لپاره ستراتیژیک اډانې دانلود اډانې  
د سوداګریز کرنې تړون دانلود تړون  
د کرنې سکتور د لارې نقشه دانلود فایل  

 

کړنلارې

د سند عنوان سند
د کرنې او مالدارۍ ننداتون کړن لاره دانلود کړن لاره  
د حیواني (VFUs) کلینیکونو وترنري خدمتونو څخه د څارنې کړن لاره دانلود کړن لاره  
د ( هرات ولایت) د زعفرانو د کیفیت د کنټرول کړن لاره دانلود کړن لاره  
د کروندې د څارنې کړن لاره دانلود کړن لاره  
انترنـټ او شبکې څخه د ګټه اخستنې کړن لاره دانلود کړن لاره  
د تقنینی اسنادو د جوړولو او طی مراحل کولو کړن لاره دانلود کړن لاره  
د زعفرانو د پیازو د پیرودلو او ویشلو او د زعفران د پراختیا کړن لاره دانلود کړن لاره  
غوښې لپاره د ژوندیو حیواناتو د تورید کړن لاره دانلود کړن لاره  
بزګرانو څخه د مازادو غنمو د پیریدلو کړن لاره دانلود کړن لاره  
د وحشی طبي نباتاتو د ساتنې او ګټه سوداګرې کړن لاره دانلوکړن لاره  
د اوبو لګونې د انجمنونو د جورړونې، ثبت، پیاوړتیا او د فعالیت د څرنګوالی کړن لاره دانلود کړن لاره  
د غویایانو د نسل د اصلاح کړن لاره دانلود کړن لاره  
د غنمو د تصدیق شویو کرهنیزو تخمونو او کمیاوي سرې د برابرولو، تدارک او ویشلو کړن لاره دانلود کړن لاره  
د نظم او حفظ او مراقبت د کمیتې کړن لاره دانلود کړن لاره  
د مایع نایتروجن د تولید د دستګاه د فعالیت کړن لاره دانلود کړن لاره  
د کیمیاوي او طبیعي سرو د کیفیت د کنټرول کړن لاره دانلود کړن لاره  
د حیوانې ساري ناروغیو د غیر فعالو پاملرنو او د بروسلوز د ناروغئ د واکسیناسیون د کمپاین کړن لاره دانلود کړن لاره  
د قوریې د جوړولو او د مثمرو نیلاګیو د تولید کړن لاره دانلود کړن لاره  
د پرمختیایي پروژو د څارنې او ارزونې کړن لاره دانلودکړن لاره  
د ولسوالیو، کلیو او باڼډو د ټرانسپورټ د کرایې د اجراکولو کړن لاره دانلود کړن لاره  
د کرهنې، ابولګولو او مالدارئ وزارت د مراجعینو د منلو او هغوی سره د چلند کړن لاره دانلود کړن لاره  
د کرهنیزو کوپراټیفونو د جوړونې او ثبت کړن لاره دانلود کړن لاره  
د پستې د شولو د ساتنې او ګټه اخستنې کړن لاره دانلود کړن لاره  
اداراتو، موسساتو او اشخاصو ته د نیالګیو د ویشلو طرزالعمل    دانلود کړن لاره  
د حفاظت شویو ځایونو موقت کړن لاره دانلود کړن لاره  
د زینتي نیالګیو او بوټو د ویشلو کړن لاره دانلود کړن لاره  
د ځنګلولئ د انجمنونو د جوړښټ، ثبت، پیاوړتیا او د فعالیتونو د څرنګوالي کړن لاره دانلود کړن لاره  
د وحشی طبي نباتاتو د ساتنې او ګټه اخستنې کړن لاره دانلود کړن لاره  
د کرهنیزو ماشیني خدمتونو کړن لاره دانلود کړن لاره  
د نباتي محصولاتو د لابراتوارونو د تجزیې او تحلیل کړن لاره دانلود کړن لاره  
د کرهنې او مالدارئ شرکتونو د ثبت کړن لاره دانلود کړن لاره  
دکرهنې په سکټور کې د غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو د فعالیت کړن لاره دانلودکړن لاره  
قراردادي کارکوونکو لپاره د بهرنیو زدکړو (سکالرشپ) د تنظیمولو د کړن لاره مسوده    دانلود کړن لاره  
 له مراجعینو سره د چلند کړن لاره دانلود کړن لاره  
د کرنې وزارت ادارې او اطلاع رسونې ته د لاس رسي میکانیزم دانلود کړن لاره  
اطلاعاتو ته د نه لاس رسي شکایتونو ته د رسېدنې کړن لاره دانلود کړن لاره  
 د زعفرانو د کیفیت دکنټرول د کمېټې کړن لاره دانلود کړن لاره  
 د کرنې وزارت د زعفرانو د تخنیکي او اجرایي پراختیا کړن لاره دانلود کړن لاره  
 د زعفرانو د روزنې او څېړنې د انسټیټوټ کړن لاره دانلود کړن لاره  
 د پراختیایي پروژو د څارنې او ارزونې کړن لاره دانلود کړن لاره  
د قوریې د احداث  او د مثمرو نیالګیو  د تولید کړن لاره دانلود کړن لاره  
د کرنیزو پروژو د ایجادولو کړن لاره دانلود کړن لاره  
 د کرنې او مالدارۍ د لومړنیو کوپراټیفونو د ثبت او تاسیس کړن لاره دانلود کړن لاره  
 د ولسوالیو د ثانوي کوپراټیفونو د ثبت او تاسیس کړن لاره دانلود کړن لاره  
 د کرنې او مالدارۍ شرکتونو د ثبت کړن لاره دانلود کړن لاره  
 د پایلو پر اساس د مشارکتي څارنې او ارزونې میکانیزم دانلود میکانیزم  
د اطلاع رسونې غوښتونو د ځواب ورکولو لپاره د اطلاعاتو او عامه اړیکو د ریاست کورني میکانیزم دانلود میکانیزم  
د کرنې، ابولګولو او مالدارۍ وزارت کاري میکانیزم دانلود میکانیزم  
 

اساسنامې

د سند عنوان سند
د کرهنیزو ابتدائي کوپراټیف د اساسنامې بیلګه    دانلود اساسنامه  
د کرنې د اصلاح شوو تخمونو د تصدئ اساسنامه    دانلود اساسنامه  
د کرنېزې پرمختیا د وجهي صندوق اساسنامه    دانلود اساسنامه  
د بغلان د بورې (شکر) د شرکت اساسنامه    دانلود اساسنامه  
د ننګرهار د وادي د کرهنیز شرکت اساسنامه    دانلود اساسنامه  

 

مقررې

د سند عنوان سند
د غله جاتو او ریښې لرونکو نباتاتو د احتیاطي زیرمو مقرره    دانلود مقرره  
د کرنیزو څیړنو د موسسې (انستیتوت) او دهغې د علمي کادر مقرره    دانلود مقرره  
دکرنی او مالداری وزارت دکرنې د فني (میکانیزه) مرکزونو (استیشنونو) د تراکتورکارانو او کمباین کارانو د مزد دورکولو دڅرنگوالي مقرره    دانلود مقرره  
د کرنی او مالداری وزارت د اجراآتو او فعالیتونو د تنظیم مقرره    دانلود مقرره  
د نباتاتو د ساتنې او قرنطین مقرره    دانلود مقرره  

 

لایحې

د سند عنوان سند
د کرهنیزو ماشین آلاتو او وسایطو د اوجورې لایحه    دانلود لایحه  
د کرهنیزو ماشین آلاتو او وسایطو د د روغنیاتو د اغیزمنتیا لایحه    دانلود لایحه  
د کرهنیزو ماشین آلاتو او وسایطو د اجارې لایحه    دانلود لایحه  
د کرهنیزو وسایطو او ماشین آلاتو د روغنیاتو د ظرفیت د استاندارد نورم لایحه    دانلود لایحه  
د کرهنیزو ماشین آلاتو او وسایطو د اجاره ورکونې د پروتوکول د لاسلیکولو لایحه    دانلود لایحه  

 دقوانین او سندونه دیتابیس