ریاست مالی و حسابی

mail-admin

معرفی مختصر ریاست مالی و حسابی

دیدگاه:

ارائه خدمات مالی وحسابی دقیق ، شفاف ، بموقع وبا کیفیت برای تمام واحدهای وزارت بمنظورسهم گیری درانکشاف همه جانبه زراعت ازطریق تنظیم منابع طبیعی ، تولیدوحاصلخیزی واحیای اقتصاد زراعتی درکشور.

ماموریت:

ترتیب بودجه وتنظیم امورات مالی وحسابی فعالیت های عادی وانکشافی وزارت درمطابقت به قوانین وپروسیجرهای ستندرد مالی قبول شده حکومت وگزارش دهی ازمصارف وعوایدجمع آوری شده درجهت اعاده اقتصاد مشروع زراعتی افغانستان.

معرفی رئیس:

۱محمد وحید اعتباردارای ماستری دررشته اقتصاد از کشور امریکا

راستای کاری:

ریاست مالی وحسابی دارای شش آمریت ومدیریت اجراییه بوده که عبارت از آمریت برنامه منابع طبیعی ،آمریت برنامه تولید وحاصلخیزی،آمریت برنامه احیای اقتصادی، آمریت برنامه ریفورم وارتقای ظرفیت، آمریت تنظیم عواید وآمریت بودجه میباشد.

 1. ایفای نقش حمایوی برای ریاست های محترم سکتوری وزارت
 2. ترتیب وتنظیم بودجه ومدیریت از مصرف بودجه منظورشده وزارت طی یک سال مالی
 3. جمع آوری عواید وانتقال آن به حساب واردات دولت
 4. ترتیب حساب قطعیه وتطبیقات با وزارت محترم مالیه

سه دست آورد عمده:

 1. عقد پروتوکول خریداری تکت های داخلی وخارجی طیاره با دو شرکت هوای آریانا وکام ایر جهت ایجاد سهولیت برای کارمندان وزارت.
 2. ریاست مالی وحسابی جهت همسان سازی، صرفه جوی،شفافیت در اجرا وپرداخت کرایه ترانسپورت  طرزالعمل اجرای کرایه ترانسپورت ولسوالی ها قراء وقصبات را که قبلآ در لایحه منظور شده ریاست محترم ترانسپورت سکتور خصوصی موجود نبود ترتیب و بعد از منظور مقام وزارت درمنصه اجرا قرارداده است .
 3. نصب سیستم RMIS(سیستم مدیریتی ومعلوماتی عواید) دربخش عواید. قبل از نصب سیستم (RMIS) آمریت تنظیم عواید به منظور تحویلی عواید تعرفه را به شکل نوشتاری به مشتری صادر میکرد و به منظور ثبت و ترتیب گزارش های عوایدی از فایل ورد و اکسل استفاده میشد البته با نصب این سیستم RMIS اکنون تعرفه از سیستم پرنت و به مشتری داده میشود. عواید به شکل همه روزه ثبت سیستم میگردد و تمام گزارش های عوایدی هفته وار و ماهوار به شکل اتومات از سیستم پرنت و به وزارت محترم مالیه ارسال میگردد.

پلان های آینده:

 1. ترتیب،ثبت درسیستم وطی مراحل فورمه های تخصیصات PO وCF بودجه عادی وانکشافی.
 2. اجرای معاشات ،اضافه کاری ، سفریه وسایر امتیازات کارمندان وکارکنان وزارت.
 3. اخذ، تعقیب وتطبیق پلان پیشبینی عواید از وزارت محترم مالیه.
 4.  ترتیب ،ثبت وطی مراحل حواله های پیشکی وقطعی بودجه عادی وانکشافی.
 5. اجرای تضمین ،تامینات ،صفایی،برق ،آب وحق العضویت ها.
 6. تصفیه حسابات پول های پیشکی وباقیات سال های گذشته بودجه عادی وانکشافی.

 وظایف ومسئولیت‌ها:

 • طرح وتطبیق اهداف وپروگرام های مربوط ریاست مالی وحسابی درمطابقت به قوانین وپالیسی های دولت.
 • ارائه خدمات مالی وحسابی دقیق ، شفاف وبه موقع درجهت حصول اهداف واولویت های عمومی وزارت.
 • اداره ، رهبری ، پلان گذاری ، کنترول ، مراقبت ، ارزیابی و اجراات کارکنان ریاست مالی وحسابی .
 • طرح ، ترتیب وتنظیم بودجه عادی وانکشافی سالانه وزارت درچارچوب متحدالمال های بودجوی واطمینان ازمنظوری وجوه پیشنهاد شده وطی مراحل آن نظربه نیازمندی وزارت وامکانات مالی دولت.
 • ترتیب وطی مراحل فورم های مختلفه بودجوی جهت ثبت وجوه منظورشده درسیستم وشروع پروسه اجرای بودجه.
 • ترتیب وپیگیری پلان های مالی عادی وانکشافی سالانه درمطابقت به بودجه منظورشده وزارت.
 • ترتیب ، کنترول واجرای تخصیصا ت وحواله های بودجه عادی وانکشافی وتعقیب وطی مراحل آن درداخل وزارت ، وزارت محترم مالیه ، ریاست های ولایتی وسایرادارات زیربط.
 • کنترول وطی مراحل فورمه های تعدیلات (ب23) به شمول حق العضویت های وزارت درسازمان های مختلفه بین المللی که ازکود مخصوص حق العضویت ها دروزارت مالیه درخواست وبه حساب سازمانهای مربوطه انتقال میگردد.
 • نظارت از اجرای به موقع معاشات ، اضافه کاری وسایرحقوق وامتیازات کارمندان.
 • ثبت و بررسی نمودن حواله های مصارفاتــی عادی و انکشافی، تضمینات، قرار دادها ، معاشات ، اضافه کاری وسایرحواله های متفرقه در سیستم (AFMIS) دروزارت.
 • کنترول ، بررسی ، تنظیم ونظارت همه جانبه برتمامی امورات مالی فعالیت های عادی وانکشافی وزارت.
 • بازنگری رهنمودها وطرزالعمل های موجود آمریت عواید جهت تقویت وبهبود بخشیدن اجراآت .
 • اخذ راپوروگزارش های عواید ریاست های سکتوری وریاست های زراعت تمام ولایات.
 • نظارت ازثبت عواید به دیتابس وژورنالهای مرکزی وولایتی وبررسی ازچگونگی جمع آوری عواید ولایات.
 • تعقیب عواید ریاست ها، فارم ها ،کمپنی های مخابراتی وسایر منابع عایداتی وتلاش جهت بلندبردن سطح عوایدوزارت.
 • ترتیب راپورربعواروارسال آن به معینیت گمرکات ریاست عواید وریاست خزاین وزارت مالیه وسایرمراجع ذیربط.
 • بازنگری رهنمودها وطرزالعمل های موجود جهت تقویت وبهبود بخشیدن اجراآت وسعی دربلند بردن ظرفیت کاری کارمندان ریاست مالی وکارمندان مرتبط ریاست های سکتوری وولایتی.
 • تهیه گزارش های مالی دقیق وبه موقع به مقامات، ادارات ذیربط وسایرمراجع درخارج ویا داخل وزارت.
 • ترتیب وطی مراحل قطعیه سالانه مصارف بودجه عادی ، انکشافی وعوایدوزارت زراعت.
 • کنترول ونظارت بروجوهات نقدی وزارت که درحساب معتمدین نقدی اخذ، نگهداری ومتعاقباً به مصرف میرسد.
 • سعی درتحکیم روابط با ریاست های مرکزی ، ولایتی ، پروژه های انکشافی وزارت ووزارت مالیه وتامین ارتباطات وهماهنگی با ریاست های وزارت درجهت ترتیب پروپوزل، پلان مالی وتطبیقی پروژه.
 • سایرفعالیت های مرتبط که ازطرف معین صاحبان ، وزیرصاحب ویا مسئولین حکومت به این ریاست سپرده میشود.

پلان‌های کاری:

دانلود پلان کاری سال مالی ۱۳۹۷  

دانلود پلان کاری سال مالی ۱۳۹۸  

گزارش مختصرازدست آوردهای عمده وزارت زراعت آبیاری ومالداری

ریاست مالی وحسابی ازجمله ریاست های حمایوی به ریاست های تخنیکی ومسلکی بوده که نظربه قانون امورمالی ومصارف عامه مسئولیت تنظیم امورات مالی وحسابی وزارت را به پیش میبرد. از اینرو امکان سنجش دقیق اجراآت که به سبب آن تغیر درسطح زندگی مردم وبخصوص طبقه دهاقین درروستا ها وولایات کشور ایجاد گردیده باشدممکن نخواهد بود؛ اما با آنهم اقدامات عملی ذیل درراستای بهبود عرضه خدمات مالی برعلاوه اجراآت یومیه ریاست صورت گرفته است که نتایج آن را میتوان درگراف مصارف بودجه انکشافی سالانه وزارت به وضوح مشاهده نمود.

 1. ایجاد یوزر برای تعداد 25 نفرازکارمندان ریاست ومسئولین مالی پروژه های انکشافی غیراختیاری درسیستم مالی ومعلوماتی افغانستان (AFMIS) سبب سرعت درطی مراحل فورم های تخصیصات وحواله های پولی وتادیات به موقع وسریع به شرکت های قراردادکننده وسایرمشتریان وزارت گردیده است.
 2. ترتیب ، طی مراحل وتادیه معاشات وامتیازات کارمندان خدمات ملکی با ایجاد دیتابیس معاشات سریع وبه موقع انجام میگیرد.
 3. پروسه های کاری ریاست بررسی و درچوکات قانون مورد بازنگری قرارگرفته است. این کار وزارت را قادر ساخته است تا امورات یومیه خویش را سریع ودرمدت زمان کمتر انجام دهد.
 4. قرارداد با شرکت های هوایی کام ایر و آریانا ازطریق ایجاد یوزر بمنظور سهولت به کارمندان دراخذ تکت، جلوگیری ازفساد و صرفه جویی درمصارف با استفاده ازتخفیفات که شرکت های متذکره قایل میشوند.
 5. ترتیب لایحه کرایه به کارمندان که درولسوالیها سفر مینمایند.
 6. ایجاد کمیته تصفیه باقیات جهت حصول وجمع آوری باقیات شرکت ها وافراد.
 7. ارائه برنامه های آموزشی درجریان وظیفه ومعرفی کارمندان درکورس های آموزشی کوتاه وطویل المدت سبب ارتقاء ظرفیت وبهبود درامورات کاری ریاست گردیده است.
 8. پلان سالانه جهت مبارزه با فساد ترتیب وگزارش اجراآت آن جهت بررسی بیشتر بصورت ربعوار به ریاست تفتیش داخلی شریک ساخته شده است.
 9. ترتیب جدول اولویت های کاری وپیگیری مداوم آن اجراآت به موقع وسریع وظایف محوله ریاست را بدنبال داشته است.
 10. ترتیب پلان های مالی ، قیمت گذاری دقیق، ایجاد سیستم ثبت تعهدات ، راپوردهی و برگذاری جلسات کمیته داخلی بودجه که مستقیماً برمصرف و موثریت آن تاثیرداشته است ازدست آوردهای عمده واساسی ریاست مالی وحسابی به شمار میرود.

آمریت تنظیم عواید

دست آوردهای آمریت تنظیم عواید

 1. ترتیب وساختن طرزالعمل ( میکانیزم) برای فروش محصولات در فارم های تحقیقاتی به منظور شفافیت و تحصیل عواید به واردات دولت بموقع.
 2. ترتیب طرزالعمل تولید و فروش واکسین های حیوانی.
 3. ترتیب چک لیست به منظور اسناد ضمیموی فورم تحصیلی عواید (م25)
 4. نظارت از منابع عوایدی مرکز و ولایات به شکل مستمر و دوامدار ،تهیه وترتیب  گزارش و همچنان شریک ساختن گزارش به ادارت ذیدخل به منظور افزایش و حل ساختن مشکلات عوایدی این وزارت.
 5. تحصیل کرایه و اجاره ها ی باقیمانده از نزد مستاجرین و تحویل آن به واردات دولت.

نصب دیتابیس RRD به منظور ثبت و راپوردهی عواید با همکاری نزدیک وزرات محترم مالیه.

گراف عواید مرکزی:

 

پلان‌ کاری عملیاتی ریاست مالی و حسابی بابت سال مالی ۱۳۹۹:

دانلود پلان کاری سال مالی ۱۳۹۹  

فعالیت‌ها و دست‌آوردهای ریاست مالی و حسابی بابت سال مالی ۱۳۹۹:

دانلود دست‌آوردهای سال مالی ۱۳۹۹  

پلان‌ کاری ریاست مالی و حسابی بابت سال مالی ۱۴۰۰:

دانلود پلان کاری سال مالی ۱۴۰۰