ریاست تفتیش داخلی

mail-admin

خلص معرفی اداره:

ادارات تفتیش داخلی در چوکات وزارت‌ها و ریاست‌های مستقل دولتی مطابق به مواد دوم و سوم مقرره ادارات تفتیش داخلی، مصوبه شماره (۲۶۴۴) مورخ ۱۷ قوس ۱۳۵۹ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت می‌نمایند و منحیث یک واحد تشکیلاتی مستقیمأ تحت اثر وزیر و آمرین ادارات دولتی فعالیت می‌نماید .

ریاست تفتیش داخلی به تاریخ ۱/۴/۱۳۸۴ در چوکات وزارت زراعت ایجاد و مطابق به ساختار تشکیلاتی وزارت تحت اثر مستقیم وزیر زراعت قرار داشته، منظوری پلان‌های کاری سالانه، تفتیش و بازرسی‌های فوق‌العاده به هدایت مقام وزارت صورت می‌گیرد و این ریاست مکلفیت دارد تا از اجراات خویش به مقام وزارت وقتا فوقتا گزارش دهد.

چهارچوب فعالیت‌ها، مسوولیت و صلاحیت‌های ادارات تفتیش داخلی افغانستان را مقرره ادارات تفتیش داخلی سال ۱۳۵۹شورای وزیران، قانون و مقرره امور مالی و مصارف عامه جمهوری اسلامی افغانستان شکل می‌دهد.

اصول اساسی تفتیش داخلی:
 صداقت، استقلالیت، بی‌طرفی و قابل اعتماد

دیدگاه:

دیدگاه ریاست تفتیش داخلی وزارت زراعت داشتن یک اداره تفتیش داخلی موثر، برابر با معیارات قبول شده جهانی تفتیش داخلی می‌باشد که جواب‌گوی نیازمندی‌های اساسی وزارت باشد.

ماموریت:

ماموریت ریاست تفتیش داخلی ارایه خدمات مستقل، هدفمند، قابل اعتماد و مشورتی برای وزارت از طریق کنترول خطرات موجوده به‌ منظور بهبود اجراات امور مالی، اداری و عملیاتی واحدهای تحت اثر وزارت.

هدف:
 هدف ریاست تفتیش داخلی ارایه خدمات اطمینان‌دهی و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرف، به‌ منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات و اجراات اداره می‌باشد. تفتیش داخلی با ایجاد رویکرد منظم و روشمند به اداره کمک می‌کند تا برای دستیابی به اهداف خود، موثریت پروسه‌های مدیریت ریسک و کنترول را ارزیابی نموده و بهبود بخشد.

معرفی رئیس:

نام: محمد جاوید یعقوبی

تحصیلات: دارای مدرک ماستری از پوهنتون خصوصی باختر در رشته اقتصاد

jawid-pic

راستای کاری:

وظایف عمده این ریاست را اجـرای منظم تفتيش وبررسی فعاليت های مالی واقتصادی واحد های تحت اثــروزارت، تعمـــيل بـــررسی هـــای مـــوضوعی ازمســـايـــل جــــداگــــانه فعــــاليت هـای مالی  و اقتصادی و ارائه سفارشات و پیشنهادات اصلاحی به منظوربهبود امور، تشکیل میدهد.

سه دست آورد عمده:

 1. تهیه چک لست ها، رهنمودهای تخنیکی و طرزالعل های تفتیش به منظور بهبود امور تفتیش.
 2. ارتقای ظرفیت مفتشین در بخشهای مختلف تفتیش با برگزارش ورکشاپها وبرنامه های آموزشی از قبیل CIA وغیره.
 3. شامل ساختن های بخشهای بیشتر در پلان تفتیش سالانه و تحت پوشش قراردادن بررسی های بیشتر موضوعی از مسایل جداگانه طی سالهای اخیر.

پلان های آینده:

 1. تطبیق بهتر پلان تفتیش منظور شده سالانه
 2. رسیدگی به موقع به بررسی موضوعی از مسایل جداگانه طبق هدایت مقام عالی وزارت
 3. تهیه و تطبیق پلان تفتیش براساس خطر
 4. تهیه و تکمیل یک سلسله رهنمود های ضروری در بخش تفتیش.

ساحه فعالیت/ وظایف

 1. اجرای منظم تفتیش و بررسی فعالیت‌های مالی و اقتصادی واحدهای تحت اثر مستقیم وزارت.
 2. رهنمایی و تنظیم فعالیت‌های ادارات داخلی در سیستم وزارت
 3. تنظیم پیشنهاد در تکامل امور کنترول و تفتیش در سیستم وزارت
 4. مساعدت میتودیک و عملی با ادارات تفتیش داخلی وزارت‌ها وادارات.
 5. براساس نتایج تفتیش، ترتیب پیشنهاد جهت ارتقای موثریت تولید، تقلیل قیمت تمام شد محصولات، استفاده بهتر از قوای بشری، سرمایه ثابت ذخایر مالی و جنسی، تامین حفاظت ملکیت‌ها، جلوگیری از مصارف غیر ضروری، استفاده غیرمعقول از دارایی‌ها و تفتیش دسپلین دولتی
 6. ترتیب فهرست مکمل واحدهای تحت اثر وزارت
 7. تفتیش و بررسی فعالیت‌های مالی و اقتصادی تصدی‌ها مطابق لزوم دید مقامات صالحه
 8. تعمیل بررسی‌های موضوعی از مسایل جداگانه فعالیت‌های مالی واقتصادی، بررسی از تطبیق تصامیم و پیشنهاد تفتیش قبلی
 9. باساس تحلیل و ارزیابی نتایج تفتیش و بررسی، ارایه پیشنهاد جهت رفع نواقص تشخیص شده و کنترول از تطبیق آن
 10. اتخاذ تصامیم قانونی برای جلوگیری از اجراات غیرقانونی ادارات و مسوولان در جریان تفتیش
 11. مطلع ساختن عاجل مقام ذیصلاح از تخلفات واجراات غیر قانونی تشخیص شده.

فایل‌ها:

پلان کاری و عملیاتی ریاست تفتیش داخلی سال مالی ۱۴۰۰

جدول گزارش‌های تفتیش قراردادهای سال مالی ۱۳۹۹

لیست ثبت بازرسی های فوق العاده سال مالی 1399

لست بازرسی‌های حکمی اعتبار از اول سال مالی ۱۳۹۹  الی ۱۵/۰۵/۱۳۹۹

جدول گزارش‌های تفتیش قراردادها اعتبار از اول سال مالی ۱۳۹۹ الی ۱۵/۰۵/۱۳۹۹

پلان بازرسی سالانه ریاست تفتیش داخلی سال مالی ۱۳۹۹

نتایج تفتیش قرادادها بابت سال مالی ۱۳۹۸

بازرسی‌های فوق‌العاده بابت ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۸

بازرسی‌های فوق‌العاده بابت ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸

گزارش ربع (سوم) از تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی ۱۳۹۸

گزارش ربع (دوم) از تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی ۱۳۹۸

گزارش ربع اول از تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی ۱۳۹۸

پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری سال مالی ۱۳۹۸

گزارش اجراآت سال‌تمام ریاست تفتیش داخلی از بابت سال مالی ۱۳۹۷

گزارش ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۷ از بابت پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری

گزارش ربع اول فساد اداری ۱۳۹۷

پلان مباره علیه فساد سال مالی ۱۳۹۷

گزارش اجراات سال‌تمام ریاست تفتیش داخلی ۱۳۹۶

فورم گزارش‌دهی از تطبیق پلان عملیاتی مبارزه علیه فساد اداری سال مالی ۱۳۹۶

پلان عملیاتی مبارزه علیه فساد اداری از بابت سال 2017  (۱۳۹۶)

قضایای که در سال ۱۳۹۵  د ررابطه به فساد و شناسایی و مورد تحقیق قرار گرفت