ریاست منابع بشری

mail-admin

خلص معرفی، اهداف اداره و دورنمای ریاست منابع بشری

 ریاست منابع بشری:

 ریاست منابع بشری بر مبنای رهنمودها و طرزالعمل های خدمات ملکی و همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تأسیس، حمایت و تقویت گردیده و یک عده اقدامات دیگر هم در راستای تقویت این ریاست انجام شده است. عده­ای از وظایف ریاست منابع بشری متمرکز است، و عده­ای دیگر آن به بصورت غیر متمرکز توسط شعبات منابع بشری ولایات مدیریت می­گردند. ریاست منابع بشری در تمام 34 ولایت کشور، شعبه مدیریت منابع بشری تأسیس کرده است. این شعبات ولایتی به رؤسای زراعت، آبیاری و مالداری ولایات گزارش ­ده می­ باشند و با ریاست منابع بشری مرکز هماهنگی همه روزه دارد تا در امور روزانه منابع بشری خویش از مرکز مشوره بگیرند. برعلاوه، قوانین و مقررات خدمات ملکی به تمامی کارمندان ولایتی، مخصوصا کسانی که در رابطه به مدیریت منابع بشری کار میکنند، آموزش داده شده است.

معرفی فشرده رییس:

اسم : محمد طاهر ایوب
ولد : محمد طوره خان
درجه تحصیل : ماستری در اداره و تجارت
وظیفه : رئیس منابع بشری

سه دست آورد عمده:

تحلیل وضعیت ساختار تتشکیلاتی  سال 1398 وزارت ، حجم وظایف ریاست ها ، تقویت تشکیلات زراعت در سطح ولسوالی ها ، تعین استقامت کاری ریاست ها ، بازنگری لوایح وظایف ، تغیر جهت ریاست های مرکزی وزارت به شکل واحد های پالیسی ساز

 1. تدوین پلان عملیاتی و آمریت های پنجگانه ، تنظیم  ارتباطات داخلی و بیرونی ریاست و سلسله مراتب اداری به شکل مناسب ، شفافیت در پروسه های استخدام
 2. ایجاد سیستم های دیتابیس ، فایلنگ و سیستم معلوماتی استخدام ، انکشاف دیتابیس یا سیستم عامل حاضری الکترونیکی وزارت ، نصب و فعال  ماشین های حاضری الکترونیکی ، بایو متریک تمام کارمندان

 وزات ،ارزیابی کارمندان مرکزی و ولایتی وزارت ، تدویر ورکشاپ های آموزش تخنیکی و اداری  ، ارتقا ظرفیت کاری کارکنان و دانش مسلکی آنها با استفاده از میتود ها و شیوه ای ویژه ، اعزام کارکنان به تحصیلات عالی خارج از کشور در مقاطع لسانس ، ماستری و دوکتورا ، جذب و تمدید بورسیه های تحصیلی دوره یازدهم پروژه Pease Jica  کشور جاپان برای سال 2012-2022 ، تامین مصوونیت ها و حقوق کارکنان ، ایجاد کمیته حل اختلافات ، پالیسی تشویش و تادیب کارکنان، برنامه مشخص جهت سپاسگذاری از متقاعدین وزارت

پلان های آینده:

 1. تهیه و ترتیب پلان استراتیژیک نیروی انسانی وزارت برای (5) سال آینده
 2. ایجاد رهنمود انتقال مهارت ها و دانش مسلکی کارکنان قرار دادی برای کارکنان خدمات ملکی
 3. تدویر برنامه های آموزش های کارکنان ولایتی
 4. متمرکز سازی واحد چند گانه منابع بشری برنامه ها
 5. ایجاد سیستم های الکترونیکی
 6. تهیه نقشه راه پروسه های اجرایی منابع بشری

ریاست منابع بشری متشکل از پنج بخش می­باشد:

 1. آمریت انکشاف اداره؛
 2. آمریت استخدام؛
 3. آمریت سوانح  ارزیابی اجراات کارکنان؛
 4. آمریت ارتقای ظرفیت؛
 5. آمریت روابط مامورین؛

ساختار اداری ریاست منابع بشری، ساحات کاری، و لایحه وظایف آن در مرحله اصلاحات وزارت توسط کمیسیون خدمات ملکی ایجاد گردیده است. برنامه کاری بخش­های مختلف منابع انسانی به اساس رهنمودهای خدمات ملکی تهیه و ترتیب می­گردد.

ریاست منابع بشری فعالیت خوبی داشته است و تمام سیستم رتب و معاشات و برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج را در سطوح مرکزی و ولایتی به خوبی تطبیق نموده است. ریاست منابع بشری ساختار اداری وزارت را مورد بازنگری قرار داده و در هماهنگی با رهبری و ریاست­های مربوط ولایتی و مرکزی، قدمهایی را به جهت همسوسازی این ساختار با اهداف استراتیژیک بر داشته است.

این ریاست، تمامی پست­ها را به اساس پروسیجرهای استخدام به اعلان گذاشته تا از طریق رقابت آزاد افراد شایسته و مجرب در بست های خالی استخدام نماید. ارزیابی اجراات تمامی کارمندان وزارت هم به صورت سالانه و به اساس رهنمودهایی که توسط کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارائه می­گردد، انجام می­شود. این ریاست قادر بوده است تا پروسیجرها درخواستی برای استخدام، ثبت کارمندان، بازنشستگی، پالیسی­های آموزشی و انکشافی، پروسیجرها و رهنمودها، قوانین و مقررات دیگر مربوط به خدمات ملکی را به اجرا بگذارد.

اهداف ریاست منابع بشری

انکشاف و رشد فعالیت های ریاست منابع بشری در جهت یک اداره سالم، قانونمند و جوابگو با منابع انسانی کارا و شایسته بخاطر بهتر شدن اجراات با تشریک مساعی و هماهنگی لازم میان ادارات ذیربط با فراهم آوری تسهیلات لازم در راستای تطبیق قوانین، مقررات، پالیسی ها و طرزالعمل های مربوط به استخدام، آموزش و انکشاف ظرفیت کارکنان، ارزیابی اجراات ، حفظ کارکنان شایسته و مجرب و روابط خوب با کارکنان.

دورنمای ریاست منابع بشری:

ریفورم ساختار تشکیلاتی ریاست های مرکزی و ولایتی مطابق به قوانین، مقررات، پالیسی ها، برنامه های استراتیژیک وزارت و فعالیت های موجوده در هر ولایت به منظور اصلاحات بهتر در اداره و رسیدن به اهداف تعیین شده به خاطر جلوگیری از تداخل وظیوی و بیکاری های مخفی در ادارات مرکزی و ولایتی و وظایف سپرده شده در سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان و مبارزه علیه فساد اداری و داشتن تشکیلات فنی و مسلکی کافی در سطح ولایات و ولسوالی ها .تمرکز روی استخدام کارمندان شایسته و مجرب در بست های خدمات ملکی و ارتقای ظرفیت کارمندان در داخل و خارج از کشور در سطح لیسانس، ماستری و دکترا و برنامه های کوتا مدت آموزشی در کشور های مختلف. فراهم آوری تسهیلات در راستای رفا، صحت و مصؤونیت، هماهنگی و ارتباطات خوب بین کارمندان و ریاست های مرکزی و ولایتی با ریاست منابع بشری.

پلان کاری ریاست منابع بشری وزارت زراعت آبیاری و مالداری سال ۱۳۹۷

دانلود فایل پلان کاری ۱۳۹۷

گزارش سالانه ریاست منابع بشری  سال (۱۳۹۷)

اهـــــــــــداف بر آورده شده :

 • نظارت و کنترول از پلانهای تمام آمریت های ریاست منابع بشری
 • نظارت و کنترول از اجراات و تطبیق پلانهای تمام آمریت های منابع بشری
 • تدویر جلسات منظم در رابطه به پیشرفت امور با تمام کارکنان و رسیدگی به مشکلات شان
 • آموزش و رهنمایی تمام کارکنان تحت اثر در رابطه به موضوعات مدیریت منابع بشری و سایر هدایات مقامات ذیصلاح
 • نظارت از پلانگذاری ارزیابی اجراات کارکنان وزرات زراعت ،آبیاری و مالداری
 • ارزیابی کارکنان تحت اثر مطابق به طرزالعمل ارزیابی اجراات
 • اشتراک درارزیابی از اجراات کارکنان بست های اول و دوم و نظارت از آن

انـــــواع فعاليت هاي وظيفوي اجرا شده :

در بخش ارتقا ظرفیت

 1. تدویر برنامه آموزشی نامه نگاری برای کارمندان مرکز.
 2. برگزاری برنامه آموزشی مقرره طرز سلوک و مقرره تنظیم بورسیه های خارجی در مرکز.
 3. فراغت کارکنان خدماتی بی سواد از برنامه سواد آموزی.
 4. برگزاری دور دوم برنامه سواد آموزی برای کارکنان خدماتی.
 5. معرفی کارمندان به برنامه های آموزشی مبارزه با فساد اداری، نامه نگاری و اصول اخلاق اداری در انستیتوت خدمات ملکی.
 6. معرفی کارمندان به برنامه آموزشی تدارکات.
 7. معرفی کارمندان به برنامه اموزشی زبان انگلیسی و کمپیوتر.
 8. معرفی کارمندان به برنامه آموزشی حکومتداری الکترونیکی.
 9. معرفی کارآموزان پروژه پروموت به ادارات مربوطه جهت سپری نمودن دوره کارآموزی.
 10. هماهنگی و همکاری با پروژه پروموت جهت جذب کارآموزان طبقه اناث.
 11. ترتیب تقدیر نامه های درجه سه و افتخاری برای کارمندان.
 12. هماهنگی با ریاست عمومی انستیتوت خدمات ملکی و ریاست های مرکز و ولایات جهت معرفی کارمندان (مرکز و ولایات) به بورسیه های تحصیلی کوتاه مدت.
 13. هماهنگی با ریاست پاسپورت جهت اخذ پاسپورت تحصیلی برای کارمندان کامیاب شده در بورسیه ماستری و لیسانس کشور هندوستان.
 14. اعزام کاندیدان کامیاب شده به بورسیه های تحصیلی لیسانس و ماستری برای سال 2019. (پروژه ICAR)
 15. اعزام کاندیدان کامیاب شده به بورسیه ماستری کشور جاپان برای سال 2019.(پروژهPEACE)
 16. اعزام کاندیدان کامیاب شده به بورسیه ماستری کشور پاکستان برای سال 2019.
 17. اعزام کاندیدان کامیاب شده به بورسیه دوکتورا کشور پاکستان برای سال 2019.
 18. هماهنگی با مراجع بورس دهنده جهت معرفی کارمندان(مرکزی و ولایتی) به بورسیه های تحصیلی برای سال 2020 .( پروژه PEACE، پروژه KOICA و پروژه ICAR)
 19. معرفی کاندیدان به بورسیه ماستری کشور پاکستان برای سال 2019.
 20. معرفی کارمندان به بورسیه ماستری کشور هندوستان.( پروژه ICCR)
 21. معرفی کارمندان به بورسیه ماستری کشور قزاقستان.
 22. معرفی کارمندان به بورسیه ماستری کشور قرقیزستان.
 23. معرفی کارمندان به بورسیه ماستری کشور ایتالیا.
 24. برگزاری جلسات به منظور تعیین سرنوشت فارغ التحصیلان.
 25. ایجاد دیتابیس جهت ثبت اشتراک کننده گان در برنامه های آموزشی در خارج از کشور.
 26. ایجاد دیتابیس جهت ثبت کارآموزان وزارت زراعت.

دست آوردها و نتايج حاصل شده از اجراآت :

 1. تدویر برنامه آموزشی نامه نگاری برای 100 تن کارمندان معینیت مالی و اداری و معینیت منابع طبیعی و آبیاری.
 2. تدویر برنامه آموزشی مقرره طرز سلوک و مقرره بورسیه های خارجی برای 100 تن کاندیدان موفق در بورسیه لیسانس، ماستری و دوکتورا کشور هندوستان.
 3. معرفی 6 تن به برنامه آموزشی تهیه و تدارکات در انستیتوت خدمات ملکی.
 4. معرفی 71 تن به برنامه آموزشی مبارزه با فساد اداری، نامه نگاری و اصول اخلاق اداری.
 5. معرفی 1 تن به برنامه آموزشی لسان انگلیسی و کمپیوتر در انستیتوت خدمات ملکی.
 6. معرفی 1 تن به برنامه آموزشی حکومتداری الکترونیکی در پروژه پروموت.
 7. فراغت 9 تن از دوره اول برنامه سواد آموزی.
 8. شروع دوره دوم برنامه سواد آموزی برای 30 تن کارکنان خدماتی بیسواد.
 9. مدیریت در تنظیم و چاپ 20 قطعه تقدیر نامه های درجه سه و افتخاری برای کارمندان وزارت.
 10. معرفی 5 تن از کارمندان به برنامه آموزشی مدیریت سطح متوسط(MMD) در انستتیوت خدمات ملکی.
 11. تدویر برنامه آموزشی نامه نگاری برای 100 تن از کارمندان ریاست های مرکزی.
 12. تدویر برنامه سواد آموزی برای 9 تن از کارکنان خدماتی بی سواد.
 13. ترتیب 9 قطعه تحسین نامه و ارائه به اشتراک کنندگان برنامه سواد آموزی.
 14. ترتیب و ارائه 2 قطعه تقدیر نامه درجه سه برای اساتید برنامه سواد آموزی.
 15. معرفی 71 تن از کارمندان وزارت به برنامه آموزشی مبارزه علیه فساد اداری، نامه نگاری و اصول اخلاق اداری در انستتیوت خدمات ملکی.
 16. هماهنگی با پروژه پروموت جهت معرفی 77 تن از کارآموزان به ادارات مختلف جهت سپری نمودن دوره کار عملی.
 17. معرفی 39 تن از محصلین و فارغ التحصیلان موسسات تحصیلات عالی به ریاست ها جهت سپری نمودن دوره کار عملی.
 18. معرفی 6 تن از محصلین به ریاست ها جهت تکمیل نموده مونوگراف و سمینار.
 19.  معرفی 10 تن از کارمندان ریاست تهیه و تدارکات به برنامه های آموزشی در بخش تدارکات در انستتیوت خدمات ملکی.
 20. ترتیب و ارائه 30 قطعه تقدیر نامه های درجه سه و افتخاری برای کارمندان.
 21. معرفی 1 تن به برنامه آموزشی سه ماهه کمپیوتر و انگلیسی در انستیتوت خدمات ملکی.
 22. ترتیب برنامه آموزشی جهت تطبیق در سال مالی 1398 برای کارمندان جدید التقرر.
 23. هماهنگی با وزارت تحصیلات عالی جهت تائیدی       قطعه اسناد تحصیلی فارغ التحصیلان بورسیه های خارجی.
 24. ارسال مکاتیب اسناد تحصیلی   محصلین که از بورسیه های تحصیلی لیسانس و ماستری بازگشته اند، جهت توظیف مجدد و ثبت در دفاتر سوانح.
 25. اعزام 4 تن از کاندیدان موفق در بورسیه ماستری کشور جاپان پروژه PEACE برای سال 2018.
 26. معرفی 14 تن از کاندیدان به بورسیه ماستری کشور جاپان برای سال 2019 .
 27. اعزام 56 تن به بورسیه ماستری کشور هندوستان برای سال 2018.
 28. اعزام 6 تن به بورسیه لیسانس کشور هندوستان برای سال 2018.
 29. طی مراحل نمودن معرفی کارمندان به بورسیه های لیسانس، ماستری و دوکتورا کشور هندوستان برای سال 2019.
 30. اعزام 10 تن به بورسیه ماستری کشور پاکستان برای سال 2018.
 31. اعزام 1 تن به بورسیه دوکتورا کشور پاکستان برای سال 2018.
 32. اعزام 2 تن به بورسیه ماستری کشور کوریا برای سال 2018.
 33. اعزام 3 تن به بورسیه دوکتورا پروژه GRAIN.
 34. معرفی 68 تن از کارمندان به برنامه های آموزشی کوتاه مدت به خارج از کشور .
 35. ثبت اطلاعات کارمندان باز پس آمده از بورسیه های تحصیلی در دیتابیس.
 36. اخذ        جلد تیزس ماستران (مرکز و ولایات) جهت ارسال به کتابخانه وزارت.

در بخش انکشاف اداره:

 1. ارسال و توزیع تشکیلات منظور شده سال 1397 ریاست های مرکزی و ولایتی به مراجع مربوطه.
 2. ارسال تشکیلات منظور شده به آمریت استخدام و ریاست مالی و حسابی به منظور اجراات مطابق آن.
 3. ارایه معلومات از چگونگی تغییرات در تشکیلات مرکزی و ولایتی به مراجع مربوطه.
 4. ارایه لوایح وظایف بست های که جدیداً در تشکیلات منظور شده ایجاد گردیده است.
 5. بازنگری و تحلیل لوایح وظایف ریاست ها جهت حصول اطمینان ازینکه این لوایح دربرگیرنده مشخصات فردی و شاخص های کلیدی اجرایوی می باشد.
 1. ترتیب لوایح وظایف بست های شامل برنامه ارقای ظرفیت مبتنی بر نتایج در هماهنگی ریاست های مربوطه.
 2. ارایه لوایح وظایف بست های متذکره به کمیسیون اصلاحات اداری.
 3. بحث و بازنگری لوایح وظایف بست های فوق الذکر در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری.
 1. ترتیب، نهائی و آماده نمودن لوایح وظایف بست های متذکره جهت به اعلان گذاشتن آن ها.
 2. اخذ معلومات تازه و جدید از سیستم اداره معلومات منابع بشری (HRMIS) آمریت سوانح مامورین در رابطه به سن، جنس، سطح تعلیم، رشته تحصیلی و تجربه کاری تمام مامورین و حفظ و نگهداری آن.
 3. تجزیه و تحلیل کارمندان از حیث تحصیلات، رشته تحصیلی، تجربه کاری، جنسیت، کارمندان مسلکی،  حمایوی و بست های 7-8 در مرکز و ولایات کشور. 
 4. ترتیب و تنظیم احصائیه کارمندان مرکزی و ولایتی به تفکیک کارمندان ذکور و اناث، درجه تحصیل ، رشته تحصیلی، تجربه کاری، ملیت و کارمندان موجود و بست های خالی در تشکیل مرکزی و ولایتی
 5. نظارت و بررسی احصائیه تشکیل، کارمندان موجود ذکور و اناث، درجه تحصیل، رشته تحصیل، تجربه کاری، ملیت و غیره معلومات به طور ربعوار و سالانه و ارایه آن به مراجع ذیربط.
 6. اخذ و جمع آوری طرح تشکیلات پیشبینی شده سال 1398 ریاست های مرکزی و ولایتی.
 7. تحلیل و بررسی طرح تشکیلات ارسالی ریاست های مرکزی و ولایتی.
 8. تحلیل و بررسی آن عده بست های که به بست های مورد ضرورت به اساس پیشنهاد ریاست ها تعدیل صورت گرفته.
 9. دایر نمودن جلسات بازنگری تشکیلات ریاست های مرکزی و بحث روی چگونگی تغییرات تشکیلاتی ریاست ها.
 10. کنترول و بررسی از ترتیب و تنظیم فورم تشکیلات سال 1398 ریاست های مرکزی و ولایتی.
 11. چک و بررسی ساختارهای ترتیب شده تشکیلات ریاست های مرکزی و ولایتی.
 12. چک و کنترول احصائیه تشکیلات، کارمندان موجود، بست های خالی، تعداد کارمندان ذکور، اناث، سطح تحصیلات کارمندان، ملیت و غیره موراد.
 13. طرح پلان بازنگری لوایح وظایف ریاست های مرکزی و ولایتی مطابق به رهنمود و فورم لوایح که از طرف کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارسال گردیده است.
 14. کنترول از ارایه جواب به استعلام های آمریت استخدام در مورد فیصدی تغییرات لوایح وظایف کارمندان رزرفی از طریق امتحانات رقابت آزاد.
 15. ترتیب و تنظیم لوایح وظایف بست های wto بخش حفاظه نباتات و صحت حیوانی و ارایه آن به کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور تائید و تصویب آن.
 16. ترتیب و تنظیم تشکیلات ریاست معیشت بدیل که از وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به وزارت زراعت مدغم شده در هماهنگی وزارت متذکره و تیم تخنیکی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

دست اوردها و نتايج حاصل شده از اجراات:

 1. تطبیق ساختار تشکیلاتی منظور شده تمام ریاست های مرکز و ولایات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.
 2. تجزیه وتحلیل لوایح وظایف منظور شده تمام ریاست های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.
 3. جمع آوری معلومات در رابطه به تمام کارکنان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به منظور پلانگذاری منابع بشری.
 4. تحلیل وظایف ریاست های مرکزی و ولایتی.
 5. بازنگری ساختار تشکیلاتی (تشکیل) تمام ریاست های مرکز و ولایات برای سال 1398.
 6. ترتیب پروپوزل ساختار تشکیلاتی (تشکیل) تمام ریاست های مرکز و ولایات برای سال 1398.

در بخش استخدام :

 1. تعقیب نمودن بست های کمبود مرکزی و ولایتی.
 2. به اعلان سپردن بست های خالی مرکزی.
 3. اشتراک فعال در پروسه شارت لست کاندیدان.
 4. اشتراک فعال در پروسه  اخذ امتحان تحریری و تقریری بست های مرکزی.
 5. نظارت از پروسه نهائی ساختن دوسیه های مرکزی و ولایتی جهت اخذ منظوری مقام محترم وزارت.
 6. سهم گیری در ترتیب پیشنهاد پروسه استخدام، تبدیلی، انفکاک و تقرر مجدد جهت اخذ منظوری.

دست اوردها و نتايج حاصل شده از اجراات :

 1. به اعلان سپردن ( 80  ) بست های خالی مرکزی.
 2. شارت لست نمودن به تعداد (  80  ) بست های مرکزی.
 3. اخذ امتحان تحریری  و تقریری به تعداد (   50    ) بست های مرکزی.
 4. نهائی ساختن به تعداد (  380  ) دوسیه های مرکزی و ولایتی جهت اخذ منظوری مقام محترم وزارت.
 5. نهائی ساختن به تعداد (  178 ) دوسیه های مرکزی بعد از منظوری مقام محترم وزارت و صادر نمودن پ 2 به بخش های مربوط.
 6. به تعداد (   7   )  تن از کارکنان به اساس درخواستی و مشابهت بودن بست و موافقه ریاست های مرکزی و ولایتی جهت تبدیلی به مقام محترم وزارت پیشنهاد و بعد از منظوری مقام پ2 آنها ترتیب و به بخش های مربوط ارسال گردید.
 7. نظر به مکاتیب مدیریت عمومی حاضری به تعداد (  15  ) از کارکنان مرکز ی به مقام محترم وزارت پیشنهاد و بعد از منظوری مقام مکتوب انفکاک شان به شعبات ذیربط اخبار گردید.
 8. به تعداد (   5   ) کارمندان بعد از دوره مؤفقانه تحصیل دوباره استخدام گردید.

در بخش روابط مامورین :

 • نظارت متداوم برصحت، مصونیت، جلوگیری ازتبعیض  وبهبود رفاه مامورین وزارت زراعت مطابق احکام قانون.
 • رسیدگی به آفات و امراض ساری وخطر برانگیز واتخاذ تدابیری مسلکی جهت مهار نمودن آنها.
 • تقویت روابط جهت بالا بردن موثریت وظیفوی از طریق بخشهای ذیربط در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی.

           اجرای سائر وظایف  که مطابق به قوانین، مقررات، و اهداف اداره بوی سپرده میشود

 • جلب توجه رهبری ومسئولین مربوطه به مسایل و مشکلات مربوط به کارمندان خدمات ملکی وجستجوی راه حل ها غرض جلوگیری از وقوع حوادث.
 • ایجاد کمیته حل اختلافات جهت حل مشکلات و منازعات مامورین خدمات ملکی دراداره به سطح مرکز وولایات. 
 • تطبیق رهنمودها وطرزالعمل های روابط مامورین جهت تقویت وبهبود بخشیدن اجراآت وانگیزه دهی جهت بهتر سازی فرهنگ کاری دربین کارمندان در ادارات مربوطه با درنظرداشت شرایط وظیفوی مرتبط به تخصص.

دست اوردها و نتايج حاصل شده از اجراات:

در بخش صحت و مصونیت:-

 • معرفی تعداد 53 نفر کارمندان به مراکز صحی جهت تداوی آنها
 • در بخش ارتباطات:-
 • 5 سفر رسمی به ولایات
 • مصاحبه در قسمت رویه وطرز سلوک آمرین باکارمندان زیردست.
 • به تعداد (247)قطعه استعلام در موارد مختلف
 • به تعداد بیشتراز (600) قطعه قانون کار ، قانون کارکنان خدمات ملکی ، قانون خدمات ملکی به کارمندان توزیع شد.
 • به تعداد (40) نفر کارمند در رابطه به مریضی ایشان به یکی از شفاخانه های دولتی معرفی شد.
 • به تعداد (140) قطعه مکتوب در رابطه به مساعدت برای کارمندان واجد شرایط به تمام ریاست ها ارسال گردید.
 • به تعداد (13) نفر کارمند ذریعه استعلام در رابطه به تعین گروپ خون  به شفاخانه مرکزی معرفی شد.
 • به تعداد (34) قطعه مکتوب در رابطه به کارمندان که قرضه های شان را تحویل ننموده بودند.
 • به تعداد (224) قطعه مکتوب در رابطه به بهبودشرایط کار به تمام ریاست ها ارسال شد.
 • ارائیه راپور ربع وار به کمیسیون در رابطه به کمیته حل اختلافات.
 • به تعداد (20) قطعه دوسیه شکایات کارمندان به کمیته حل اختلافات محول گردید.
 • به تعداد (298) قطعه مکتوب در رابطه به شکایات کارمندان به کمیسیون  تحریر گردید.
 • به تعداد (179)قطعه استعلام و پرشنامه ها در رابطه به اخذ معلومات در مورد شکایت کارمندان به مرجع مربوطه تحریر گردید.

در بخش سوانح :

ارزیابی اجراآت کارکنان :

 • طرح و ترتیب پلان کاری آمریت سوانح برای کارمندان تحت اثر در بخش های مربوط
 • نظارت از تهیه و توزیع فورمه های ارزیابی ،واطلاع دادن به کارمندان و کارکنان از شروع پروسه ارزیابی
 • مدیریت ونظارت از پروسه ارزیابی مرکز وولایات
 • نظارت و چک دوسیه های سوپر سکیل کارمندان مرکزی وولایتی و ارسال آن به کمیته محترم سوپرسکیل.
 • نظارت از تطبیق پلان پروسه ارزیابی و جمع آوری فورمه ها به اسرع وقت به سطح مرکز وولایات.
 • نظارت و چک دقیق از جداول نتایج ارزیابی اجراات کارمندان و کارکنان مرکزی وولایتی.
 • نظارت از ترتیب پیشنهادات ارزیابی اجراات کارمندان و کارکنان مرکزی وولایتی.
 • نظارت از ارزیابی کارمندان که در نتیجه  اجراات ضعیفبه آمریت محترم ارتقای ظرفیت معرفی گردیده است.
 • نظارت و کنترول از درج نتایج ارزیابی اجراات به اسرع وقت به دفاتر سوانح مربوط ودیتابیس .
 • هماهنگی و ارائیه گزارش ارزیابی اجراات کارمندان و کارکنان مرکزی وولایتی به کمیسیون محترم اصلاحات اداری

سوانح و دیتابیس:

 • نظارت از دفاتر سوانح کارمندان و کارکنان جهت تشخیص دوره خدمت آنها به نسبت کبر سن،خدمت بالفعل،وفات،مریضی ،انفصال از وظیفه،استعفآ.
 • نظارت و کنترول از ترتیب دفاتر سوانح کارمندان و کارکنان جدیدالتقرر به سطح مرکز و ولایات.
 • نظارت از جوابات به مکاتیب مواصلاتی از ادارت ذیربط، افهام و تفهیم جهت حل مشکلات کارمندان و کارکنان.
 • نظارت از درج مکاتیب فورم پ2، فورم های ارزیابی ،انفکاک ، مکافات و مجازات به سطح مرکز و ولایات.
 • ارایه هدایت در قسمت ترتیب خلص سوانح  وکارمندان وکارکنان مرکزی و  ولایتی کارمندان وکارکنان عالی رتبه وپاین رتبه
 • نظا رت از به روز آوردن (update) و تکمیل اسناد کمبود در رابطه به سوانح کارمندان و کارکنان ریاست های مرکزی و ولایتی
 • نظارت ورهنمایی از کارمندان جدیدالتقرر در قسمت صحت خانه پوری سوانح قلمی
 • کنترول از ترتیب ،  و ارسال  دفاتر سوانح کارمندان و کارکنان مرکزی وولایتی به مراجع مربوط
 • چک فورمه جات احصائیوی کارمندان جدیدالتقرر بعد از خانه پوری و کنترول از ثبت فورمه جات احصائبوی در دیتابیس
 • چک و بررسی دیتا در دیتابیس ،و کنترول از ابدیت نمودن تغیرات در دفتر سوانح کارمندان وکارکنان ریاست های مرکزی و ولایتی در اسرع وقت.
 • ارایه هدایت در مورد اجراآت مکاتب یومیه کارکنان مرکزی  و  ولایتی بمنظور رفع نواقصات  دفاتر سوانح.
 • نظارت از درج نمودن بست های 6-7-و 8 ولایات در دیتابیس
 • نظارت از ترتیب و توزیع کارت هویت برای کارمندان  و کارکنان مرکزی ،ولایاتی و پروژه های همکار
 • نظارت از درج دفاتر سوانح کارمندان و کارکنان در اندراج مربوطه به سطح مرکز و و ولایات.

تقاعد:

 • طرح پلان پیش بینی تقاعدکارمندان و کارکنان مرکزی  وولایتی.
 • کنترول از دفاتر سوانح کارمندان وکارکنان مرکزی و ولایتی جهت تثبیت ادوار خدمت  و قدم های شان.
 • کنترول از تشخیص کارمندان و کارکنان که  در سال  1396و1397 به تقاعد سوق میگردد.
 • نظارت از ترتیب پیشنهادات امورات تقاعد کارمندان و کارکنان مرکزی و ولایتی به مقامات ذیصلاح.
 • کنترول از ترتیب کارت تقاعد کارمندان و کارکنان مرکزی وولایتی
 • نظارت از ترتیب فورمه های  ادوار خدمت کارمندان و کارکنان متقاعد به سطح مرکزی وولایتی
 • نظارت از مکاتیب در امور تقاعد و ارائیه جوابات به سولات ومعلومات مورد نظر به مراجع مربوط به اسرع وقت
 • نظارت جدی از تمدید خدمت کارمندان و کارکنانمرکزی وولایتی.
 • کنترول از معرفی کارمندان متقاعد غرض اخذ حقوق و امتیازات شان به ریاست محترم خزینه تقاعد         
 • هدایت در قسمت طی مراحل اسناد کارمندان و کارکنان متقاعد ریاست های مرکزی و ولایتی
 • حاضری کارکنان :
 • نظارت از درج رقعه جات مریضی، ضروری و تفریحی کارمندان و کارکنان مرکزی و همچنان درج مکاتیبخدمتی،انفکاک،تقررو حالت انتظار بامعاش کارمندان و کارکنان مرکزی در سیستم حاضری.
 • کنترول از چگونگی حاضری کارمندان و کارکنان مرکزی و واحد های دومی وزارت در اوقات رسمی بصورت همه روزه
 • کنترول از صحت راپور معاشات کارمندان و کارکنان مرکزی و واحد های دومی بصورت ماهوارو ارسال به موقع آن به ریاست مالی و حسابی
 • کنترول از راپورهای اضافه کاری وسفریه کارمندان و کارکنان مرکزی وواحد های دومی بصورت ماهوار و ارسال به موقع آن به ریاست محترم  مالی و حسابی
 • ترتیب و ارسال راپور معاشات کارمندان که ازطریق CBR تقرر حاضل نموده است به کمیسیون محترم اصلاحات اداری.
 • نصب حاضری الکترونیکی در فارم های وزارت در نواحی شهر کابل.

دستاورد هاو نتایج حاصل شده از اجراات:

 1. پلان ارزیابی اجراات کارمندان و کارکنان مرکزی وولایتی تطبیق گردیده است.
 2. به تعداد (1500)تن ازکارمندان و کارکنان مرکزی و تعداد(3500) تن از کارمندان و کارکنان ولایتی فورم ارزیابی توزیع گردیده است.
 3. به تعداد (5000) تن از کارمندان و کارکنان ریاست های مرکزی و ریاستهای زراعت ولایات جداول نتایج شان طی مراحل و به ریاست نظارت از تطبیق اصلاحات ،مالی و حسابی،استخدام و مدیریت دیتابیس ارسال گردید.
 4. به تعداد (13) تن از کارمندان و کارکنان ریاستهای ولایات در نتیجه ارزیابی اجراات ضعیف ارزیابی گردیده بودند غرض اخذ آموزش به آمریت محترم ارتقای ظرفیت معرفی گردیده است.
 5. به تعداد(800) از کارمندان و کارکنان ولایات در قسمت خانه پوری فورمه های ارزیابی و ترتیب پلان و گزارش آموزش داده شده است
 6. ترتیب و تنظیم نمودن آرشیف آمریت سوانح (خریداری سیف ها،رنگ نمودن وترتیب دفاتر سوانح).
 7. کنترول از اجرای تقاعد کارمندان و کارکنان خدمات ملکی از اثر در خواست کبر سن،خدمت بالفعل،وفات ،مریضی به تعداد (140).
 8. نظارت و کنترول به تعداد (100) دفاتر کارمندان و کارکنان جدیدالتقرر مرکز و ولایات.
 9. نظارت و کنترول به تعداد (900) قطعه خلص سوانح برای کارمندان و کارکنان مرکز و ولایات.
 10. نظارت و کنترول به تعداد (5500) قطعه فورم پ2، فورم ارزیابی و مکاتیب انفکاک که به دفاترسوانح  کارمندان و کارکنان مرکز و ولایات درج گردیده است.
 11. نظارت و کنترول از بررسی به تعداد (350) جلد دفاتر سوانح کارمندان و کارکنان جهت تکمیل نمودن اسناد.
 12. نظارت ،جمع آوری معلومات و درج بست های 6-7-و8 ولایات در دیتابیس.
 13. کنترول از ترتیب و توزیع 810 قطعه کارت هویت برای کارمندان جدیدالتقرروکارمندان که کارت هویت شان مفقودگردیده و پروژه های همکار وزارت به سطح مرکز وولایات.
 14. نظارت و کنترول از حاضربه تعداد (2500) تن از کارمندان و کارکنان مرکز وزارت.
 15. ترتیب و ارسال راپور معاشات (2500) تن به اسرع وقت به ریاست محترم  مالی و حسابی.
 16. ترتیب و ارسال راپور معاشات کارمندان که از طریق رقابت آزاد مبتنی بر نتایج CBR تقرر حاصل نموده است به سطح مرکز وولایات 122تن به   کمیسون محترم اصلاحات اداری به اسرع وقت.
 17. نصب و فعال ساختن سیستم حاضری الکتونیکی در15 فارم های وزارت .              

پلان کاری ریاست منابع بشری وزارت زراعت آبیاری و مالداری سال ۱۳۹۸

دانلود فایل پلان کاری ۱۳۹۸

گزارش سالانه ریاست منابع بشری  سال (۱۳۹۸)

اهـداف بر آورده شده :

 • نظارت و کنترول از پلانهای تمام آمریت های ریاست منابع بشری
 • نظارت و کنترول از اجراات و تطبیق پلانهای تمام آمریت های منابع بشری
 • تدویر جلسات منظم در رابطه به پیشرفت امور با تمام کارکنان و رسیدگی به مشکلات شان
 • آموزش و رهنمایی تمام کارکنان تحت اثر در رابطه به موضوعات مدیریت منابع بشری و سایر هدایات مقامات ذیصلاح
 • نظارت از پلانگذاری ارزیابی اجراات کارکنان وزرات زراعت ،آبیاری و مالداری
 • ارزیابی کارکنان تحت اثر مطابق به طرزالعمل ارزیابی اجراات
 • اشتراک درارزیابی از اجراات کارکنان بست های اول و دوم و نظارت از آن

انـــــواع فعاليت هاي وظيفوي اجرا شده :

در بخش ارتقا ظرفیت :

 1. تدویر برنامه آموزشی نامه نگاری برای کارمندان مرکز.
 2. برگزاری برنامه آموزشی مقرره طرز سلوک و مقرره تنظیم بورسیه های خارجی در مرکز.
 3. فراغتکارکنان خدماتی بی سواد از برنامه سواد آموزی.
 4. برگزاری دور دوم برنامه سواد آموزی برایکارکنان خدماتی.
 5. معرفی کارمندان به برنامه های آموزشی مبارزه با فساد اداری، مقدمات اداری، نامه نگاری و اصول اخلاق اداری در انستیتوت خدمات ملکی.
 6. معرفی کارمندان به برنامه آموزشی تدارکات.
 7. معرفی کارمندان به برنامه اموزشی زبان انگلیسی و کمپیوتر.
 8. معرفی کارمندان به برنامه آموزشی حکومتداری الکترونیکی.
 9. معرفی کارآموزان پروژه پروموت به ادارات مربوطه جهت سپری نمودن دوره کارآموزی.
 10. هماهنگی و همکاری با پروژه پروموت جهت جذب کارآموزان طبقه اناث.
 11. ترتیب تقدیر نامه های درجه سه و افتخاری برای کارمندان.
 12. هماهنگی با مراجع بورس دهنده جهت معرفی کارمندان(مرکزی و ولایتی) به بورسیه های تحصیلی طویل مدتو آموزشی کوتاه مدت برای سال 2020 .( ریاست عمومی انستیتوت خدمات ملکی ، وزارت تحصیلات عالی ، وزارت امور خارجه، پروژه ICCR،پروژه PEACEJICA ، پروژه KOREA (KOICA) ،پروژه ICAR و وسایر).
 13. هماهنگی با ریاست های مرکزی و ولایتی جهت معرفی کارمندان (مرکزی و ولایتی) به بورسیه های تحصیلی طویل مدتوبرنامه های آموزشی کوتاه مدت خارجی.
 14. هماهنگی با ریاست پاسپورت جهت اخذ پاسپورت تحصیلی برای کارمندان کامیاب شده در بورسیه های تحصیلی دوکتورا ، ماستری و لیسانس کشور هندوستان، جاپان، کوریا، قزاقستان.
 15. هماهنگی با ریاست عمومی انستیتوت خدمات ملکی ، ریاست دفتر، آمریت ارتباط خارجه و وزارت امور خارجه جهت اخذ پاسپورت خدمت برای اشتراک گننده گان برنامه های آموزشی کوتاه مدت خارجی.
 16. اعزام کاندیدان کامیاب شده به بورسیه های تحصیلی دوکتورا ، ماستری . لیسانس سال 2019. (پروژه ICAR))
 17. اعزام کاندیدان کامیاب شده به بورسیه ماستری کشور جاپان سال 2020.(پروژهPEACE)
 18. معرفی کارمندان به بورسیه تحصیلی دوکتورا ، ماستری و لیسانس کشور هندوستان سال  2020.( پروژه ICCR))
 19. معرفی کارمندان به بورسیه های تحصیلی ماستری کشور قزاقستان.
 20. معرفی کارمندان به بورسیه های تحصیلی کشور کوریا.
 21. برگزاری جلسات به منظور تعیین سرنوشت فارغ التحصیلان.
 22. ایجاد دیتابیس جهت ثبت اشتراک کننده گان در برنامه های آموزشی در خارج از کشور.
 23. ایجاد دیتابیس جهت ثبت کارآموزان وزارت زراعت.

دست آوردها و نتايج حاصل شده از اجراآت :

 1. هماهنگی با وزارت تحصیلات عالی جهت تائیدی 80قطعه اسناد تحصیلی فارغ التحصیلان بورسیه های تحصیلی خارجی.
 2. ارسال مکاتیب اسناد تحصیلی 80 تن از محصلین که از ختم دوره تحصیل لیسانس ، ماستری و دوکتورا بازگشته اند، جهت توظیف مجدد و ثبت در دفاتر سوانح.
 3. اعزام 4 تن از کاندیدان موفق در بورسیه ماستری کشور جاپان پروژه PEACE برای سال2019.
 4. معرفی 27 تن از کارمندان موفق مرکزی و ولایتی به بورسیه ماستری کشور جاپانپروژه PEACE برای سال 2020 .
 5. اعزام 78 تن به بورسیه ماستری تحصیلی کشور هندوستان برای سال 2019.
 6. اعزام 3 تن به بورسیه تحصیلی لیسانس کشور هندوستان برای سال 2019.
 7. اعزام 1 تن به بورسیه ماستری تحصیلی کشور کوریابرای سال 2019.
 8. اعزام 1 تن به بورسیه ماستری تحصیلی کشور قزاقستان برای سال 2019.
 9. معرفی 5 تن از کارمندان به بورسیه تحصیلی ماستری پوهنتون کابل پروژه GRAIN سال1398
 10. اعزام یک تن به بورسیه تحصیلی دوکتورا کشور چین.
 11. طی مراحل نمودن اسناد 167 تن از کارمندان مرکزی و ولایتی به بورسیه های تحصیلی لیسانس، ماستری و دوکتورا کشور هندوستان ، جاپان ، قزاقستان ،کوریا و پوهتنون کابل برای سال 2019.
 12. معرفی 112 تن از کارمندان به برنامه های آموزشی کوتاه مدت خارجی به ریاست عمومی انستیتوت خدمات ملکی ،وزارت امور خارجه و سایر.
 13. اعزام 77 تن از کارمندان جهت اشتراک به برنامه های آموزشی کوتاه مدت به خارج از کشور.
 14. ثبت اطلاعات کارمندان باز پس آمده از بورسیه های تحصیلی در دیتابیس.
 15. اخذ 2 جلد تیزس ماستران (مرکزی و ولایتی) جهت ارسال به کتابخانه وزارت.

در بخش انکشاف اداره:

 1. ارسال و توزیع تشکیلات منظور شده سال 1398 ریاست های مرکزی و ولایتی به مراجع مربوطه.
 2. ارسال تشکیلات منظور شده به آمریت استخدام و ریاست مالی و حسابی به منظور اجراات مطابق آن.
 3. ارایه معلومات از چگونگی تغییرات در تشکیلات مرکزی و ولایتی به مراجع مربوطه.
 4. ارایه لوایح وظایف بست های که جدیداً در تشکیلات منظور شده ایجاد گردیده است.
 5. بازنگری و تحلیل لوایح وظایف ریاست ها جهت حصول اطمینان ازینکه این لوایح دربرگیرنده مشخصات فردی و شاخص های کلیدی اجرایوی می باشد.
 1. ترتیب لوایح وظایف بست های شامل پروژه تغییر در هماهنگی ریاست های مربوطه.
 2. ارایه لوایح وظایف بست های متذکره به کمیسیون اصلاحات اداری.
 3. بحث و بازنگری لوایح وظایف بست های فوق الذکر در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری.
 1. ترتیب، نهائی و آماده نمودن لوایح وظایف بست های متذکره جهت به اعلان گذاشتن آن ها.
 2. اخذ معلومات تازه و جدید از سیستم اداره معلومات منابع بشری (HRMIS) آمریت سوانح مامورین در رابطه به سن، جنس، سطح تعلیم، رشته تحصیلی و تجربه کاری تمام مامورین و حفظ و نگهداری آن.
 3. تجزیه و تحلیل کارمندان از حیث تحصیلات، رشته تحصیلی، تجربه کاری، جنسیت، کارمندان مسلکی،  حمایوی و بست های 7-8 در مرکز و ولایات کشور.
 4. ترتیب و تنظیم احصائیه کارمندان مرکزی و ولایتی به تفکیک کارمندان ذکور و اناث، درجه تحصیل ، رشته تحصیلی، تجربه کاری، ملیت و کارمندان موجود و بست های خالی در تشکیل مرکزی و ولایتی
 5. نظارت و بررسی احصائیه تشکیل، کارمندان موجود ذکور و اناث، درجه تحصیل، رشته تحصیل، تجربه کاری، ملیت و غیره معلومات به طور ربعوار و سالانه و ارایه آن به مراجع ذیربط.
 6. همکاری در بازنگری وظیفوی وزارت با تیم تخینیک کمیسیون اصلاحات اداری.
 7. اخذ و جمع آوری طرح تشکیلات پیشبینی شده سال 1399و فورمه های معلوماتی در رابطه به بازنگری وظیفوی ریاست های مرکزی و ولایتی.
 8. تحلیل و بررسی طرح تشکیلات پیشنهادی سال1399 و فورمه های بازنگری وظیفوی.
 9. تحلیل و بررسی آن عده بست های که به بست های مورد ضرورت به اساس پیشنهاد ریاست ها تعدیل صورت گرفته.
 10. دایر نمودن جلسات بازنگری تشکیلات ریاست های مرکزی و و فورمه ها و پروسسه های کاری.
 11. کنترول و بررسی از ترتیب و تنظیم فورم تشکیلات سال 1398 ریاست های مرکزی و ولایتی.
 12. چک و کنترول احصائیه تشکیلات، کارمندان موجود، بست های خالی، تعداد کارمندان ذکور، اناث، سطح تحصیلات کارمندان، ملیت و غیره موراد.
 13. بازنگری لوایح وظایف ریاست های مرکزی و ولایتی به اساس تغییرات تشکیلاتی سال1399 با همکاری تیم بازنگری وظیفوی و خدمات ملکی ارسال گردیده است.

دست اوردها و نتايج حاصل شده از اجراات:

 1. تطبیق ساختار تشکیلاتی منظور شده (1398)تمام ریاست های مرکز و ولایات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.
 2. تجزیه وتحلیل لوایح وظایف منظور شده تمام ریاست های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.
 3. جمع آوری معلومات در رابطه به تمام کارکنان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به منظور پلانگذاری منابع بشری.
 4. تحلیل وظایف ریاست های مرکزی و ولایتی.
 5. بازنگری ساختار تشکیلاتی (تشکیل) و فورمه های معلوماتی و پروسه های کاری تمام ریاست های مرکز و ولایات برای سال 1399.
 6. ایجاد و نهایی بست های (wto) بخش های حفاظه نباتات و صحت حیوانی
 7. ترتیب و تنظیم (55) بست ریاست معیشت بدیل وزارت مبارزه با مواد مخدر در چوکات ریاست عمومی ترویج زراعتی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.
 8. ترتیب پروپوزل ساختار تشکیلاتی (تشکیل) تمام ریاست های مرکز و ولایات برای سال 1398.

در بخش استخدام :

 1. تعقیب نمودن بست های کمبود مرکزی و ولایتی.
 2. به اعلان سپردن بست های خالی مرکزی.
 3. اشتراک فعال در پروسه شارت لست کاندیدان.
 4. اشتراک فعال در پروسه  اخذ امتحان تحریری و تقریری بست های مرکزی.
 5. نظارت از پروسه نهائی ساختن دوسیه های مرکزی و ولایتی جهت اخذ منظوری مقام محترم وزارت.
 6. سهم گیری در ترتیب پیشنهاد پروسه استخدام، تبدیلی، انفکاک و تقرر مجدد جهت اخذ منظوری.

دست اوردها و نتايج حاصل شده از اجراات :

 1. به اعلان سپردن ( 67  ) بست های خالی مرکزی.
 2. شارت لست نمودن به تعداد (  33  ) بست های مرکزی.
 3. اخذ امتحان تحریری  و تقریری به تعداد (   25   ) بست های مرکزی.
 4. نهائی ساختن به تعداد (  244 ) دوسیه های مرکزی و ولایتی جهت اخذ منظوری مقام محترم وزارت.
 5. نهائی ساختن به تعداد (  164 ) دوسیه های مرکزی بعد از منظوری مقام محترم وزارت و صادر نمودن پ 2 به بخش های مربوط.
 6. به تعداد (   11  )  تن از کارکنان به اساس درخواستی و مشابهت بودن بست و موافقه ریاست های مرکزی و ولایتی جهت تبدیلی به مقام محترم وزارت پیشنهاد و بعد از منظوری مقام پ2 آنها ترتیب و به بخش های مربوط ارسال گردید.
 7. نظر به مکاتیب مدیریت عمومی حاضری به تعداد (  12  ) از کارکنان مرکز ی به مقام محترم وزارت پیشنهاد و بعد از منظوری مقام مکتوب انفکاک شان به شعبات ذیربط اخبار گردید.
 8. به تعداد (   20 ) کارمندان بعد از دوره مؤفقانه تحصیل دوباره استخدام گردید.

در بخش روابط مامورین :

 • نظارت متداوم برصحت، مصونیت، جلوگیری ازتبعیض  وبهبود رفاه مامورین وزارت زراعت مطابق احکام قانون.
 • تطبیق پالیسی ها در مورد امنیت کار و بیمه کارکنان.
 • رسیدگی به آفات و امراض ساری وخطر برانگیز واتخاذ تدابیری مسلکی جهت مهار نمودن آنها.
 • طرح طرزالعمل تشویق و تادیب کارکنان.
 • تطبیق رهنمودها وطرزالعمل های روابط مامورین جهت تقویت وبهبود بخشیدن اجراآت وانگیزه دهی جهت بهتر سازی فرهنگ کاری دربین کارمندان در ادارات مربوطه با درنظرداشت شرایط وظیفوی مرتبط به تخصص.

دست اوردها و نتايج حاصل شده از اجراات:

 • معرفی تعداد 12 تن کارمندان به مراکز صحی جهت تداوی آنها
 • به تعداد (132)قطعه استعلام در موارد مختلف
 • به تعداد (12) نفر کارمند در رابطه به مریضی ایشان به یکی از شفاخانه های دولتی معرفی شد.
 • به تعداد (1) نفر کارمند در رابطه به مریضی ایشان به خارج از کشورجهت تداوی معرفی شد.
 • به تعداد (121) تن از کارمندان تشویق و تادیب گردیدند.
 • به تعداد بیشتر از (115) قطعه مکتوب در رابطه به شکایات کارمندان به کمیسیون  تحریر گردید.
 • انجام بعضی از امورات خارج از لایحه وظایف نظر به هدایت آمر بخش.
 • به تعداد (1280) قطعه مکاتیب تحریر اجراا و به مرجع مربوطه ارسال گردیده است.

در بخش سوانح :

ارزیابی اجراآت کارکنان :

 • طرح و ترتیب پلان کاری آمریت سوانح برای کارمندان تحت اثر در بخش های مربوط
 • نظارت از تهیه و توزیع فورمه های ارزیابی ،واطلاع دادن به کارمندان و کارکنان از شروع پروسه ارزیابی
 • مدیریت ونظارت از پروسه ارزیابی مرکز وولایات
 • نظارت و چک دوسیه های سوپر سکیل کارمندان مرکزی وولایتی و ارسال آن به کمیته محترم سوپرسکیل.
 • نظارت از تطبیق پلان پروسه ارزیابی و جمع آوری فورمه ها به اسرع وقت به سطح مرکز وولایات.
 • نظارت و چک دقیق از جداول نتایج ارزیابی اجراات کارمندان و کارکنان مرکزی وولایتی.
 • نظارت از ترتیب پیشنهادات ارزیابی اجراات کارمندان و کارکنان مرکزی وولایتی.
 • نظارت از ارزیابی کارمندان که در نتیجه  اجراات ضعیفبه آمریت محترم ارتقای ظرفیت معرفی گردیده است.
 • نظارت و کنترول از درج نتایج ارزیابی اجراات به اسرع وقت به دفاتر سوانح مربوط ودیتابیس .
 • هماهنگی و ارائیه گزارش ارزیابی اجراات کارمندان و کارکنان مرکزی وولایتی به کمیسیون محترم اصلاحات اداری

سوانح و دیتابیس:

 • نظارت از دفاتر سوانح کارمندان و کارکنان جهت تشخیص دوره خدمت آنها به نسبت کبر سن،خدمت بالفعل،وفات،مریضی ،انفصال از وظیفه،استعفآ.
 • نظارت و کنترول از ترتیب دفاتر سوانح کارمندان و کارکنان جدیدالتقرر به سطح مرکز و ولایات.
 • نظارت از جوابات به مکاتیب مواصلاتی از ادارت ذیربط، افهام و تفهیم جهت حل مشکلات کارمندان و کارکنان
 • نظارت از درج مکاتیب فورم پ2، فورم های ارزیابی ،انفکاک ، مکافات و مجازات به سطح مرکز و ولایات.
 • ارایه هدایت در قسمت ترتیب خلص سوانح  وکارمندان وکارکنان مرکزی و  ولایتی کارمندان وکارکنان عالی رتبه وپاین رتبه
 • نظا رت از به روز آوردن (update) و تکمیل اسناد کمبود در رابطه به سوانح کارمندان و کارکنان ریاست های مرکزی و ولایتی
 • نظارت ورهنمایی از کارمندان جدیدالتقرر در قسمت صحت خانه پوری سوانح قلمی
 • کنترول از ترتیب ،  و ارسال  دفاتر سوانح کارمندان و کارکنان مرکزی وولایتی به مراجع مربوط
 • چک فورمه جات احصائیوی کارمندان جدیدالتقرر بعد از خانه پوری و کنترول از ثبت فورمه جات احصائبوی در دیتابیس
 • چک و بررسی دیتا در دیتابیس ،و کنترول از ابدیت نمودن تغیرات در دفتر سوانح کارمندان وکارکنان ریاست های مرکزی و ولایتی در اسرع وقت.
 • ارایه هدایت در مورد اجراآت مکاتب یومیه کارکنان مرکزی  و  ولایتی بمنظور رفع نواقصات  دفاتر سوانح.
 • نظارت از درج نمودن بست های 6-7-و 8 ولایات در دیتابیس
 • نظارت از ترتیب و توزیع کارت هویت برای کارمندان  و کارکنان مرکزی ،ولایاتی و پروژه های همکار
 • نظارت از درج دفاتر سوانح کارمندان و کارکنان در اندراج مربوطه به سطح مرکز و و ولایات.

تقاعد:

 • طرح پلان پیش بینی تقاعدکارمندان و کارکنان مرکزی  وولایتی.
 • کنترول از دفاتر سوانح کارمندان وکارکنان مرکزی و ولایتی جهت تثبیت ادوار خدمت  و قدم های شان.
 • کنترول از تشخیص کارمندان و کارکنان که  در سال  1399 به تقاعد سوق میگردد.
 • نظارت از ترتیب پیشنهادات امورات تقاعد کارمندان و کارکنان مرکزی و ولایتی به مقامات ذیصلاح.
 • کنترول از ترتیب کارت تقاعد کارمندان و کارکنان مرکزی وولایتی
 • نظارت از ترتیب فورمه های  ادوار خدمت کارمندان و کارکنان متقاعد به سطح مرکزی وولایتی
 • نظارت از مکاتیب در امور تقاعد و ارائیه جوابات به سولات ومعلومات مورد نظر به مراجع مربوط به اسرع وقت
 • نظارت جدی از تمدید خدمت کارمندان و کارکنانمرکزی وولایتی.
 • کنترول از معرفی کارمندان متقاعد غرض اخذ حقوق و امتیازات شان به ریاست محترم خزینه تقاعد         
 • هدایت در قسمت طی مراحل اسناد کارمندان و کارکنان متقاعد ریاست های مرکزی و ولایتی
 • حاضری کارکنان :
 • نظارت از درج رقعه جات مریضی، ضروری و تفریحی کارمندان و کارکنان مرکزی و همچنان درج مکاتیبخدمتی،انفکاک،تقررو حالت انتظار بامعاش کارمندان و کارکنان مرکزی در سیستم حاضری.
 • کنترول از چگونگی حاضری کارمندان و کارکنان مرکزی و واحد های دومی وزارت در اوقات رسمی بصورت همه روزه
 • کنترول از صحت راپور معاشات کارمندان و کارکنان مرکزی و واحد های دومی بصورت ماهوارو ارسال به موقع آن به ریاست مالی و حسابی
 • کنترول از راپورهای اضافه کاری وسفریه کارمندان و کارکنان مرکزی وواحد های دومی بصورت ماهوار و ارسال به موقع آن به ریاست محترم  مالی و حسابی
 • ترتیب و ارسال راپور معاشات کارمندان که ازطریق CBR تقرر حاضل نموده است به کمیسیون محترم اصلاحات اداری.
 • نصب حاضری الکترونیکی در فارم های وزارت در نواحی شهر کابل.

دستاورد هاو نتایج حاصل شده از اجراات

 1. پلان ارزیابی اجراات کارمندان و کارکنان مرکزی وولایتی تطبیق گردیده است.
 2. به تعداد (1607)تن ازکارمندان و کارکنان مرکزی و تعداد(2446) تن از کارمندان و کارکنان ولایتی فورم ارزیابی توزیع گردیده است.
 3. به تعداد (4053) تن از کارمندان و کارکنان ریاست های مرکزی و ریاست های زراعت ولایات ارزیابی گردید و جداول نتایج شان طی مراحل و به ریاست نظارت از تطبیق اصلاحات ،مالی و حسابی،استخدام و مدیریت دیتابیس ارسال گردید.
 4. به تعداد (26) تن از کارمندان و کارکنان ریاست های زراعت ولایات و مرکزی  در نتیجه ارزیابی اجراات ضعیف ارزیابی گردیده بودند غرض اخذ آموزش به آمریت محترم ارتقای ظرفیت معرفی گردیده است.
 5. به تعداد(900) از کارمندان و کارکنان ولایات در قسمت خانه پوری فورمه های ارزیابی و ترتیب پلان و گزارش آموزش داده شده است.
 6. به تعداد دو تن  از کارمندان مرکزی در اثر اجراات ضعیف بست شان به اعلان سپرده شد.
 7. به تعداد تن16 ازکارمندان تخصصی فارغان دوره ماستری برنامه peace  کشور جاپان مطابق سهمیه شامل سوپر اسکیل گردیده.
 8. ترتیب و تنظیم نمودن آرشیف آمریت سوانح (خریداری سیف ها،رنگ نمودن وترتیب دفاتر سوانح).
 9. کنترول از اجرای تقاعد کارمندان و کارکنان خدمات ملکی از اثر در خواست کبر سن،خدمت بالفعل،وفات ،مریضی به تعداد (375).
 10. نظارت و کنترول به تعداد (260) دفاتر کارمندان و کارکنان جدیدالتقرر مرکز و ولایات.
 11. نظارت و کنترول به تعداد (1200) قطعه خلص سوانح برای کارمندان و کارکنان مرکز و ولایات.
 12. نظارت و کنترول به تعداد (5600) قطعه فورم پ2، فورم ارزیابی و مکاتیب انفکاک که به دفاترسوانح  کارمندان و کارکنان مرکز و ولایات درج گردیده است.
 13. نظارت و کنترول از بررسی به تعداد (353) جلد دفاتر سوانح کارمندان و کارکنان جهت تکمیل نمودن اسناد.
 14. چک و برسی 5310  جلد دفاتر سوانح کارمندان و کارکنان جهت جدا سازی دفاتر کارمندان که به تقلعد سوق گردیدند.
 15. نظارت ،جمع آوری معلومات و درج بست های 6-7-و8 ولایات در دیتابیس.
 16. کنترول از ترتیب و توزیع 850 قطعه کارت هویت برای کارمندان جدیدالتقرروکارمندان که کارت هویت شان مفقودگردیده و پروژه های همکار وزارت به سطح مرکز وولایات.
 17. نظارت و کنترول از حاضربه تعداد (2800) تن کارمندان رسمی و قراردادی و مرکز وزارت.
 18. ترتیب و ارسال راپور معاشات (2800) تن کارمندان رسمی و قراردادی به اسرع وقت به ریاست محترم  مالی و حسابی.
 19. ترتیب و ارسال راپور معاشات کارمندان که از طریق رقابت آزاد مبتنی بر نتایج تغیر تقرر حاصل نموده است به سطح مرکز وولایات 122تن به کمیسون محترم اصلاحات اداری به اسرع وقت.
 20. نصب و فعال ساختن سیستم حاضری الکتونیکی در12 فارم های وزارت .
 21. اصلاحات در سیستم حاضری الکترونیکی و انتقال سرور دیتابیس حاضری به ریاست تکنالوژی معلوماتی.  

اکشن پلان سال 1399 ریاست منابع بشری  

دست آورد ها و گذارش کار کرد ها دو ربع ( حمل ، ثور ، جوزا ، سرطان ، اسد و سنبله ) سال 1399:

 1. تثبیت تعداد (150) پروسه های کاری وزارت
 2. بازنگری حدود (7800) قطعه لایحه وظایف کارمندان مرکزی و ولایتی
 3.  استخدام  (572)تن در بست های مرکزی و ولایتی در سال 1398
 4. ارتقا تعداد  (158) بست سهمیه در برنامه تغیر  
 5. درج نمودن تعداد (7669) ریکارد معلومات امور ذاتی کارکنان مرکزی و ولایتی وزارت در  سیستم دیتابیس سوانح
 6. ارزیابی تعداد (4620) کارکنان مرکزی وزارت به شکل معیاری
 7. اجرای تقاعد 77 تن کارمندان مرکزی و ولایتی و اجرای  تقاعد 20 تن اجیران مرکزی و ولایتی
 8. نصب تعداد 10 پایه دیوایس حاضری الکترونیکی که چهره را ثبت مینماید
 9. تکمیل فورم ثبت دارایی های کارکنان واجد شرایط مرکز وولایات
 10.  اعزام  تعداد (114) تن کارکنان وزارت طی سال 1398 به منظور ادامه تحصیلات عالی (لسانس، ماستری و دوکتورا ) به خارج از کشور .
 11.  ایجاد کمیته های حل اختلافات جهت رسیده گی به شکایات و مشکلات کارکنان در سطح وزارت
 12. طرح پالیسی تشویق و تادیب کارکنان جهت تامین شفافیت مطابق قانون کار و قانون کارکنان خدمات ملکی
 13.  تطبیق برنامه نیازسنجی آموزشی برای 2556 تن کارمندان ریاست های مرکزی و ولایتی.
 14.  ترتیب پلان های آموزشی برای تمام کارمندان مرکز و ولایات در بخش برنامه های کوتاه مدت اداری و بورسیه های تحصیلی داخلی برای کارمندان مرکز از سال مالی 1400 الی 1404.
 15.  جذب و تمدید بورسیه های تحصیلی دوره یازدهم پروژه PEACEJICA کشور جاپان برای سال 2021-2022
 16.  تدویر 6 برنامه آموزشی ( نامه نگاری، مقرره طرز سلوک، مقرره اموز ذاتی، پلانگذاری و گزارش نویسی، چگونگی تطبیق لایحه وظایف و نقش پروسه ارزیابی اجراآت) برای785تن از کارمندانریاست های زراعت ولایت پروان ، ننگرهار ، بدخشان ، کندهار ،تخار .
 17.  ادامه برگزاری دوره دوم برنامه سواد آموزی برای 13 تن کارکنان خدماتی بیسواد.
 18.  ترتیب لست 1440 تن کارکنان خدماتی بی سواد و کم سواد ولایتی جهت برگزاری برنامه سواد آموزشی به همکاری معینیت سواد حیاتی.
 19.  معرفی 35 تن کارآموزان به مراجع مربوطه جهت سپری نمودن دوره کارآموزی.
 20.  مدیریت در تنظیم و چاپ 270  قطعه تقدیر نامه های درجه سه و افتخاری برای کارمندان وزارت..
 21.  ترتیب و ارائه 270قطعه تقدیر نامه های درجه سه و افتخاری برای کارمندان.
 22.  ترتیب برنامه آموزشی جهت تطبیق در سال مالی 1399 برای کارمندان جدید التقرر.
 23.  هماهنگی با وزارت تحصیلات عالی جهت تائیدی 48قطعه اسناد تحصیلی فارغ التحصیلان از بورسیه های تحصیلی خارجی.
 24.  ارسال مکاتیب اسناد تحصیلی 48تن از محصلین که از ختم دوره تحصیل لیسانس ، ماستری و دوکتورا بازگشته اند، جهت توظیف مجدد و ثبت در دفاتر سوانح.
 25.  فراهم سازی زمینه آموزش آنلان برای کارمندان موفق به بورسیه های تحصیلی طویل مدت و آموزشی کوتاه مدت در داخل کشور.
 26.  معرفی و اعزام 6 تن از کاندیدان موفق به بورسیه ماستری پوهنتون کابل پوهنحی  زراعت  برای سال 2020.
 27.  معرفی و اعزام 3 تن از کارمندان ریاست عمومی منابع طبیعی به بورسیه ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل برای سال 2020
 28.  معرفی2 تن به بورسیه تحصیلی ماستری کشور قزاقستان برای سال 2020 - 2021.
 29.  معرفی 18 تن از کارمندان به بورسیه کوتاه مدت آموزشی خارجی به ریاست عمومی انستیتوت خدمات ملکی
 30.   توزیع و جمع آوری فورم معلوماتی تذکره الکترونیکی ازتمام ریاست ها جهت تحقق مصوبه مقام محترم ریاست جمهوری و ارسال آن به مرجع مربوطه
 31.  بخش قراردادی بودجه انکشافی ریاست منابع بشری استخدام کارمندان قراردادی را طبق لایحه NTA از طریق رقابت آزاد به منظور تقویه و حمایت ریاست های این وزارت و اجراات بهتر در زمینه  تطبیق برنامه ها، پلان ها و همچنان بلند بردن ظرفیت کاری کارکنان بخش خدمات ملکی به پیش میبرد که از شروع سال ۱۳۹۹ به تعداد (۱۰۴) تن کارمند قراردادی از بودجه انکشافی طبق نیاز مندی  ریاست ها و معینیت های محترم این وزارت استخدام نموده است. و همچنان  بخش قراردادی این ریاست هماهنگی با پروژه های انکشافی این وزارت و سایر امور بخش های مربوطه را به عهده دارد .

گزارش  از دست آوردها و کارکردهای سالانه ریاست منابع بشری سال (۱۳۹۹)

در بخش ارتقا ظرفیت :

 1. تدویر (۶) برنامه آموزشی تحت عنوان نامه نگاری، پلانگذاری و گزارش نویسی، مقرره امورذاتی کارکنان خدمات ملکی، مقرره طرز سلوک، چگونگی تطبیق لایحه و ظایف و نقش پروسه ارزیابی اجراآت برای کارمندان ریاست های زراعت ۵ ولایت ( قندهار، پروان، ننگرهار،تخار و بدخشان).
 2. تدویر برنامه سواد آموزی برای ۲۵ تن کارکنان خدماتی ریاست های مرکزی که از جمله ۱۳ تن برنامه را موفقانه سپری نموده و به معینیت محترم سواد آموزی وزارت معارف معرفی گردیده اند. 
 3. معرفی ۸۳ تن از محصلین پوهنتون کابل، پولی تخنیک، ابن سینا و پروژه پرموت جهت سپری نمودن دوره پرکتیک به ریاست های مرکزی
 4. معرفی ۲ تن در برنامه آموزشی رای زنی و نهای سازی برنامه آموزشی اصول اساسی خدمات ملکی به انستیتوت خدمات ملکی.
 5. معرفی۴ تن به برنامه آموزشی تطبیق میکانیزم جدید نیازسنجی آموزشی به انستیتوت خدمات ملکی.
 6. معرفی ۲ تن در برنامه آموزشی معرفی سیستم استخدام الکترونیکی و چگونگی ارایه درخواست انلاین به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
 7. معرفی ۱۲ تن از رؤسای مرکزی و ولایتی در برنامه آموزشی ۵ روزه تحت عنوان تغیر از بیروکرات اجرائی به عامل تغیر و توسعه به انستیتوت خدمات ملکی.

مدیریت عمومی تنظیم برنامه های خارجی:

 1. اخذ امتحان زبان انگلیسی از ۹۰۹ تن کارمندان ریاست های مرکزی و ولایتی واجد شرایط در بورسیه های تحصیلی سکالرشیپ.
 2.  معرفی ۱۵۷ تن کارمندان ریاست های مرکزی و ولایتی به بورسیه ها تحصیلی سکالرشیپ ICAR هندوستان در مقطع لیسانس، ماستری و دوکتورا.
 3. معرفی ۲۷ تن کارمندان ریاست های مرکزی و ولایتی به بورسیه تحصیلی جاپان در مقطع ماستری
 4. معرفی ۵۰ تن کارمندان ریاست های مرکزی و ولایتی در بورسیه تحصیلی سکالرشیپICCR هندوستان در مقطع ماستری و دوکتورا
 5. معرفی ۲ تن کارمندان ریاست ها مرکزی به بورسیه تحصیلی سکالرشیپ قزاقستان در مقطع ماستری
 6. معرفی ۵ تن کارمندان ریاست ها مرکزی و ولایتی به بورسیه تحصیلی سکالرشیپ کوریا در مقطع ماستری
 7. معرفی ۲ تن کارمندان ریاست مرکزی و ولایتی به بورسیه تحصیلی سکالرشیپ جاپان در مقطع دوکتورا
 8. معرفی ۴۲ تن کارمندان ریاست های مرکزی و ولایتی در بورسیه های تحصیلی فیلوشیپ( کوتاه مدت) کشورهای خارجی.

در بخش انکشاف اداره :

 1. بازنگری ، طرح و ترتیب تشکیلات سال 1399 وزارت در سطح مرکز و ولایات
 2. تشخیص بیکاری های مخفی در سطح ریاست های مرکزی و ولایتی
 3. تحلیل ، تشخیص و از بین بردن تداخل وظیفوی بین بخش های داخلی و سایر ادارات با وزارت زراعت
 4. تعدیل بست های غیر ضروری به بست های مورد ضرورت مرکزی و انتقال سایر بست های غیر ضروری به ولسوالی ها
 5. تعدیل و انتقال بست های اضافی و غیر ضروری از مرکز ولایات به ولسوالی های که تشکیل کافی و یا هم تشکیل نداشتند.
 6. درج تشکیلات منظور شده سال 1398 وزارت در سیستم HRMIS ( مادیول تشکیلات ) کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی .
 7. ایجاد تشکیل 10 ولسوالی ولایات مختلف که تا کنون تشکیل نداشتند.
 8. تقویه تشکیلاتی ولسوالی ها مخصوصاً ولسوالی های که تشکیل کافی نداشتند.
 9. طرح و ترتیب ساختار تشکیلاتی وزارت و ارائیه آن به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی
 10. بازنگری و ترتیب 1300 قطعه لوایح وظایف جدید بست های ریاست های مرکزی
 11. بازنگری و ترتیب 500 قطعه لوایح وظایف جدید بست های ولایات و ولسوالی ها
 12. ترتیب و نهائی 25 قطعه لوایح وظایف بست های شامل پروژه تغیر بست های شامل پروژه تغیر در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی .
 13. ارایه لوایح وظایف بست های قابل اعلان به مراجع مربوطه جهت اعلان بست ها از طریق رقابت آزاد.
 14. اخذ USER به منظور درج و ارائیه تشکیلات و لوایح وظایف جدید از طریق سیستم HRMIS (مادیول تشکیلات ) از کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی .

در بخش روابط مامورین :

 1. ایجاد کمیته حل اختلافات و منازعات ، بررسی و حل دو  موضوع حل اختلافات کارمندان .
 2. بررسی تعداد 28 شکایت کاندیدان
 3. تحت بررسی تعداد 31 شکایت کاندیدان
 4. نصب 15 پایه صندوق شکایات جهت رسیدگی به شکایات
 5. معرفی 8 تن کارمندان وزارت جهت تداوی به وزارت صحت عامه
 6. معرفی یک تن کارمندان غرض تداوی به خارج از کشور
 7. موارد تادیبی برای  60 تن کارمندان وزارت
 8. موارد تشویقی برای 256 کارمندان وزارت

در بخش استخدام :

 1. دیتابیس استخدام منحیث یک دست آورد تکمیل و مورد استفاده قرار گرفته  که تعداد 6906 تن کارمندان در مجموع 1730 تن در مرکز و 5176 تن کارمندان ولایات درج دیتابیس گردیده اند .
 2. بیشتر از 40 بست سوم برنامه تغیر و تعداد 10 بست چهارم به اعلان رقابتی سپرده شده است.
 3. به تعداد 17 تن کارمندان که از تحصیل بازگشت نموده اند در مرکز وزارت و  تعداد 10 تن در ولایات تقرر حاصل نموده اند .
 4. به تعداد 2 تن کارمندان در مرکز و تعداد 30 تن در ولایات تبدیل گردیده اند .
 5. تقرر کارمندان در جدول ذیر نمایش داده شده است .

بست

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

تعداد

5

5

13

19

11

23

22

در بخش سوانح:

1: به تعداد 140 تن کارمندان مرکزی و ولایتی به تقاعد سوق و به ریاست خزینه تقاعد معرفی گردید.

2: به تعداد  41 تن از کار کنان خدماتی(7-8) مر کز و ولایات به ریاست خزینه تقاعد معرفی گردید .

3: به تعداد 555 قعطه کارت هویت برای کارمندان رسمی و قراردادی پروژه های همکار وزارت ترتیب وتوزیع گردیده است .

4: کارت هویت کارمندان به شکل جدید دیزاین گردید.

5: پرنتر کارت هویت خریداری گردید.

6: معلومات تعداد 3000  کارمندان مرکزی و ولایتی  در دیتابیس آپدید گردید.

7: به تعداد 1400 قطعه خلص سوانح برای کارمندان مرکزی و ولایتی  تهیه و ترتیب گردید.

8: 127 جلد دفتر سوانح برای کارمندان جدیدالتقرر مرکزی و ولایتی ترتیب گردید.

9: از برحالی 1380 تن کارمندان و اجیران تصدیق گردید.

10: به تعداد 3710 قعطه فورمه های ارزیابی درج دفاتر کارمندان  مرکزی و ولایتی کردید.

11: 380 جلد دفاتر سوانح به ادارت ذیربط ارسال گردید.

12: به تعداد 127 جلد دفتر سوانح درج دیتابیس گردید.

13: به تعداد فورم ارزیابی اجراات دردرج دیتابیس گردید.

14 به تعداد 3710  تن از کارمندان مرکزی و ولایتی به طور حضوری ارزیابی گردید.

15به تعداد 10 پایه ماشین حاضری که قالبیت چهره  در وزارت نصب گردید.

16: دیتابیس حاضری از سرور عادی به سرور پیشرفته که در ریاست تکنالوژی معلوماتی نگهداری می شود انتقال داده شد.

17: نوآوری در دیتابیس حاضری نظر به نیازمندی های اداره صورت گرفته.

18: دیتابیس غائبین انکشاف داده شد.

19: کارت هویت برای کار آموزان دیزاین گردید.