ریاست نظارت و ارزیابی

mail-admin

معرفی ریاست:

ریاست نظارت و ارزیابی در چوکات تشکیلاتی تحت اثر ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه‌ها می‌باشد.  فعالیت‌های خویش را مطابق پلان‌های منظورشده، طرزالعمل نظارت و ارزیابی پروژه‌ها و هدایات مقام محترم انجام می‌دهد.

این ریاست علاوه از اجرای پلان‌های منظورشده، طبق هدایت مقامات ذی‌صلاح وظایفی از قبیل بررسی موضوعات خاص، تثبیت فیصدی پیشرفت کار پروژه های اختیاری و بعضی اوقات اجرای فیصدی تآمینات پروژه‌های قراردادی را همراه با هیآت مختلط، و وظایف متفرقه مانند آفرگشایی و ارزیابی افرهای تدارکاتی، معاینه اجناس و وسایل خریداری شده طور پرچون و قرارداد، داغمه‌جات، موجودی تحویل‌خانه‌های مرکزی و غیره) را اجرا می‌نماید.                              

دیدگاه ریاست:

ایجاد یک سیستم منظم نظارت و ارزیابی موثر جهت تطبیق دیدگاه کلی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به منظور پایداری، بهبود محیط زیستی، مثمریت و مؤثریت پروژه‌های زراعتی.

اهداف ریاست:

ایجاد شفافیت و تسریع روند طرح و تطبیق برنامه‌ها و پروژه‌های انکشافی وزارت زراعت. 

تشخیص نواقص، کاستی‌ها و مشکلات پروژه‌ها و برنامه‌های انکشافی و دریافت راه حل‌های مناسب به منظور تطبیق به موقع و موثر پروژه‌ها در مطابقت با پلان های طرح شده آن و جلوگیری از انحرافات پروژوی.

ایجاد زمینه های مناسب برای اولویت بندی پروژه‌ها و برنامه‌های انکشافی سکتور زراعت در سطح کشور.

ارائه یک تصویر واضح و جامع از پروژه‌ها و برنامه‌های انکشافی به مستفید شونده‌گان و سایر شرکای ذی‌ربط.

تقویه سیستم نظارت و ارزیابی مشارکتی مبنی بر نتایج جهت پلان‌گذاری، تطبیق، نظارت، ارزیابی، مدیریت معلومات و گزارش‌دهی جهت شریک ساختن تجارب و دروس آموخته شده به منظور جلوگیری از اشتباهات، افزایش شفافیت و پاسخگوئی بهتر و تصمیم‌گیری‌های مناسب.

معرفی رئیس:


نورالله بابکرخیل لسانس پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل.

 

راستای کاری:

ریاست نظارت و ارزیابی در چوکات تشکیلات تحت اثر ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه ها بوده. فعالیت های خویش را مطابق پلانهای منظور شده، میکانیزم و طرزالعمل نظارت و ارزیابی پروژه ها و هدایات مقام محترم انجام میدهد.

 1. ایجاد شفافیت و تسریع روند طرح و تطبیق برنامه ها و پروژه های انکشافی وزارت زراعت. 
 2. تشخیص نواقص، کاستی ها و مشکلات پروژه ها و برنامه های انکشافی و دریافت راه حل های مناسب بمنظور تطبیق به موقع و موثر پروژه ها در مطابقت با پلان های طرح شده آن و جلوگیری از انحرافات پروژوی.
 3. ایجاد زمینه های مناسب برای اولویت بندی پروژه ها و برنامه های انکشافی سکتور زراعت در سطح کشور.
 4. ارائه یک تصویر واضح و جامع از پروژه ها و برنامه های انکشافی به مستفید شونده گان و سایر شرکای ذیربط.
 5. تقویه سیستم نظارت وارزیابی مشارکتی مبتنی بر نتایج جهت پلان گذاری، تطبیق، نظارت، ارزیابی، مدیریت معلومات و گزارشدهی جهت شریک ساختن تجارب و دروس آموخته شده به منظور جلوگیری از اشتباهات، افزایش شفافیت و پاسخگوئی بهتر و تصمیم گیری های مناسب.

دستآوردهای انجام شده:

تلاش مستمر و دوامدار در جهت دستیابی بهتر به اهداف و شاخص های پذیرفته شده نظارت و ارزیابی، ایجاد فضای مناسب کاری تامین هماهنگی در فعالیت ها تدابیر و اقدامات ذیل اتخاذ یافته است.

 1. طرح و آماده نمودن طرزالعمل نظارت و ارزیابی وحصول منظوری.
 2. طرح و آماده نمودن میکانیزم نظارت وارزیابی
 3. تشخیص و جلوگیری از انحرافات در محدوده امکانات

پلان های آینده:

 1. غنامندی پروسه نظارت و ارزیابی از طریق ایجاد سیستم الکترونیکی جهت تامین شفافیت و حسابدهی، مدیریت و رهبری  درست پروژه های انکشافی و جلوگیری از حیف و میل مصارف عامه
 2. ستندرد سازی طرزالعمل ها،میکانیزم ها و رهنمود های نظارت و ارزیابی مطابق معیارات ملی و بین المللی در همکاری با ادارات ذیربط جهت توانمند سازی ریاست نظارت و ازیابی در راستای تحقق وتطبیق اهداف ستراتیژیک وزارت زراعت،آبیاری و مالداری.
 3. ایجاد هماهنگی میان پرژه ها/برنامه ها، ریاست تفتیش،ریاست نظارت و ارزیابی وریاست های ولایتی وزارت زراعت به منظور رسیده گی به موقع به مشکلات و خواسته های مستفدین و دهاقین
 4. بلند بردن سطح دانش و مهارت فنی و مسلکی کارکنان داخل تشکیل ریاست نظارت و ارزیابی

نتایج متوقعه:

طرح و تائید پروژه‌ها مطابق نیازمندی‌های واقعی مردم و فراهم نمودن زمینه‌های تمویل پروژه‌ها.

تشخیص به موقع کمی، نواقص و مشکلات پروژه‌ها و ارایه طرح‌های واضح جهت رفع نواقص و کمبودی‌ها، بهبود کمیت و کیفیت خدمات، افزایش مؤلدیت ومفیدیت اقتصادی پروژه ها وجلوگیری ازبه هدررفتن منابع مالی ازبابت عدم تطبیق به موقع پروژه‌ها. 

تشخیص نقاط مثبت و منفی پروژه‌ها و برنامه‌ها با در نظر داشت حصول نتایج متوقعه و پایدارماندن آن.

استفاده از تجارب و آموخته‌ها جهت بهترسازی پلان‌های آینده پروژه‌ها و برنامه‌ها.

پلان‌های کاری عملیاتی ریاست نظارت و ارزیابی بابت سال‌های مالی ۱۳۹۷ و  ۱۳۹۸

دانلود پلان‌های کاری  

میکانیزم کاری ریاست نظارت وارزیابی:

اخذ پروپوزل‌ها و اسناد برنامه‌ها و پروژه‌های انکشافی از ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه‌ها  به منظور ترتیب پلان نظارتی.

اخذ احجام قیمت دار و پلان تدارکاتی از ریاست تهیه و تدارکات.

اخذ گزارشات از چگونگی پیشرفت فعالیت‌ها از ریاست‌های سکتوری، برنامه‌ها و پروژه‌ها غرض حصول اطمینان از کیفیت و پیشرفت حقیقی فعالیت‌های پروژه‌های انکشافی.

تحلیل و ارزیابی گزارشات ماهوار و ربعوار برنامه‌ها، پروژه‌ها و ریاست‌های سکتوری و توظیف هیئت مختلط به منظور حصول اطمینان از کمیت و کیفیت کار پروژه در ساحه و ارائه گزارش  به مراجع ذی‌صلاح حسب ضرورت.

نظارت ربع‌وار از چگونگی تطبیق پروژه‌ها توسط تیم‌های نظارتی در ولایات و مرکز بعد از اخذ پروپوزل و پلان تدارکات پروژه‌ها در ابتدای سال مالی این ریاست پلان نظارتی خویش را ترتیب و طبق هدایت مقام وزارت تیم‌های نظارتی را در چهار ربع سال مالی غرض نظارت از پروژه‌های انکشافی به ولایات توظیف نموده تا گزارشات خویش را به مقام وزارت ارایه نماید.

شریک ساختن یافته‌ها به جوانب ذی‌دخل جهت اصلاح در جریان تطبیق پروژه‌ها و پلان‌های آینده.

توظیف نماینده این ریاست در ترکیب هیئت متشکل از نماینده‌گان اداره زراعت و ریاست سکتوری یا نماینده پروژه غرض تثبیت فیصدی پیشرفت کار و پرداخت  اقساط  پولی پروژه‌ها.

اجرای سایر وظایف، که طبق قانون به اساس حکم مقام وزارت برای این ریاست سپرده می‌شود.

در صورتیکه پروژه‌ها به کدام مشکل جدی، مغلق و پیچیده مواجه شود، که باعث ایجاد منازعه گردیده باشد، در این صورت غرض بررسی موضوع ایجاب تعین هیئت مختلط از ادارات مختلف به شمول نماینده ارزیابی توسط حکم مقام محترم وزارت توظیف می‌گردد.

دست‌آوردهای ریاست نظارت و ارزیابی در سال ۱۳۹۸

ریاست نظارت و ارزیابی مطابق پلان نظارتی منظور شده به سطح ۳۴ ولایت در سال ۱۳۹۸ در ۳۱ ولایت به استثنای ولایت نورستان، کندز و فراه پروژه‌های ازقبیل تنظیم آب در مزرعه، حوزه دریایی پنج آمو،    SNAPP2،CLAP،NVDA،AAIP،AMIP،NHLP،CCAP،CBARD،توسعه کشت  زعفران،سرسبزی، تنظیم منابع طبیعی، گدام ۵۰۰۰ تنه استراتیژیک غله‌جات، مجادله علیه آفات و امراض نباتی، باغ‌چه‌های خانگی، ذخایر آب، تخم‌های بذری و کود کیمیاوی، کمربند سبز شهر کابل، مالداری و صحت حیوانی، پروژه‌های زیربنای زراعتی، قطعات نمایشی شالی، قطعات نمایشی گندم، احیای فارم‌های تحقیقاتی و تکثیری نظارت صورت گرفت که ۹۴ فیصد تطبیق پلان منظور شده را نشان می‌دهد.       

ریاست نظارت و ارزیابی طبق پلان پنج پروژه از قبیل تنظیم آب در مزرعه، پروژه ملی باغداری و مالداریPLHN، ، 2ppanS، palC و باغ‌چه‌های خانگی  را در ولایات بلخ، ننگرهار، کابل، پروان و کندهار ارزیابی مشارکتی نموده است، که هدف نظارت و ارزیابی مشارکتی به هم‌کاری ریاست‌های تخنیکی، پروژه‌ها، شوراهای محلی، و مستفیدین، دریافت نقاط ضعیف و قوی پروژه‌ها، کاستی، نواقص و مشکلات طور مشترک دریافت و برای اصلاح آن در جریان تطبیق پروژه راه حل‌های مناسب سنجیده شده است.

ریاست نظارت و ارزیابی طبق هدایت مقام وزارت به هیات مختلط وظایف متعددی را از قبیل خریداری‌های پروچون، داغمه‌جات، تثبیت فیصدی پیشرفت کارپروژه‌ها، پرداخت تامینات برای شرکت‌های قراردادی، بررسی موضوعات خات،موجودی تحویل‌خانه‌های مرکزی، باز و بسته نمودن تحویل‌خانه، هیئت توزیع چوب و گاز مایع برای دفاتر و فارم‌ها و غیره وظایف را انجام داده است، که باعث شفافیت در روندکاری موضوعات فوق الذکر می‌گردد.     

تعقیب و پیگیری ۳۱۹ سفارش اصلاحی به منظور رفع نواقص و کاستی‌های برملا شده در تطبیق فعالیت‌های پروژه‌ها به سطح قریه جات و ولسوالی‌های مختلف کشور که از آن جمله تا اکنون ۱۷۸سفارش توسط مراجع زی‌ربط تطبیق و رسما به ریاست نظارت و ارزیابی اطمینان داده شده است.ریاست  نظارت و ارزیابی توانست در جریان نظارت کارمندان خویش در مرکز و ولایات کشور بعضی کاستی‌ها، مشکلات ، نواقص و انحرافات را در انجام فعالیت‌های پروژه‌ها مشاهده و آن‌را برملا سازد و برای اصلاح و رفع نواقص و کاستی‌ها، سفارشات اصلاحی را ارائه نموده و غرض تطبیق به موقع و به زمان مناسب به مراجع ذی‌ربط ارسال نمایند، که خوش‌بختانه تا حدی زیادی سفارشات توسط تطبیق کنندگان اجرا شده است.  

دست‌آورد ۱۳۹۷ ریاست نظارت و ارزیابی:

ریاست نظارت و ارزیابی طی سال ۱۳۹۷مطابق پلان منظور شده این ریاست از پروژه‌های انکشافی در ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، دایکندی، بامیان، میدان وردک، زابل، غزنی، لوگر، پکتیا، خوست، ننگرهار، کنر، لغمان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، هرات، غور، بغلان، قندوز، تخار، بدخشان، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل و فاریاب نظارت نموده و از چگونگی پیشرفت پروژه ها در ساحات تطبیق پروژه‌ها مشاهده عینی نموده و در ختم نظارت و ارزیابی گزارش آنرا تهیه و ترتیب و بعد از تائید ریاست به مقام عالی وزارت غرض ملاحظه شد تقدیم نموده، که بعد از هدایت وزیر صاحب غرض تطبیق سفارشات به مراجع ذی‌ربط ارسال شده، که از چگونگی تطبیق سفارشات رسماٌ اصول اطمینان گردیده است.

 طی نظارت از پروژه‌ها بعضی مشکلات که در ادارات تطبیق کننده موجود بوده قرار ذیل نگاشته می‌شود:

 1. نظارت پروژه‌ها از جانب روئسا اداره زراعت ولایات و ریاست‌های سکتوری تطبیق کننده پروژه‌ها نسبتاٌ ضعیف ارزیابی می‌گردد، که باید در سال آینده نظارت‌شان مطابق طرزالعمل سیستم نظارت و ارزیابی بیشتر و قوی‌تر گردد.
 2. هماهنگی فی مابین آمریت‌های مربوطه ریاست‌های زراعت ولایات و مسوولین پروژه‌ها ضعیف ارزیابی می‌گردد باید در ایجاد هماهنگی موثر جانبین سعی و تلاش بیشتر نمایند.
 3. شرکت‌های که در سال ۱۳۹۷مطابق قرارداد و مشخصات داده شده در تطبیق موثر پروژه‌ها سهل انگاری نموده اند باید در آینده با هم‌چون شرکت‌ها قرار داد عقد نگردد.
 4. مسوولین پروژه‌های ولایتی از بودجه که به هر فعالیت پلان می‌گردد آگاهی ندارند بخاطر تأمین شفافیت و حساب‌دهی آنها از جزئیات بودجه هر فعالیت آگاه شوند تا بتوانند در موقع مناسب به سوالات تیم‌های نظارتی ریاست نظارت و ارزیابی جواب مقنیع ارایه نمایند.
 5. مراقبت‌های تخنیکی از امورات پروژه‌ها ضعیف است، باید مراقبت کننده‌های پروژه‌ها مطابق طرزالعمل سیستم نظارت و ارزیابی از جریان پیشرفت پروژه‌ها طور مداوم مراقبت نمایند، در جریان کار اگر نواقصات و خلاها در کار پروژه‌ها برملا می‌گردد آن‌را درج ژورنال نموده و به شرکت قراردادی هدایت جدی نمایند که مشکلات به میان آمده را به اسرع وقت اصلاح نموده به مراجع مربوطه اطمینان دهد.
 6. قرار ارایه گزارشات تیم‌های نظارتی ریاست نظارت و ارزیابی از ولایت تحت نظارت، پروژه باغچه‍‌های خانگی، که توسط اقتصاد خانواده در ولایات تطبیق گردیده است. در صورتیکه بدین منوال تطبیق گردد نتیجه مثبت در بلند بردن اقتصاد خانم‌ها و بدست آوردن اهداف پروژه نداشته باید در قسمت چگونگی تطبیق فعالیت‌های پروژه تجدید نظر صورت گرفته و یا راه‌های بدیل جستجو گردد.
 7. پروژه‌ها از نظر مشابه بودن باید مطالعه گردد، پروژه‌های، که در یک ولایت فعالیت مشابه انجام میدهند باید آنرا به فعالیت موثر دیگر تعویض نمایند.
 8. اکثر پروژه‌های هم‌کار این وزارت نظارت، ارزیابی و تایید فیصدی پیشرفت فعالیت‌های پروژه‌های شان را توسط تیم نظارت و ارزیابی خودشان انجام می‌دهند، به خاطر شفافیت از تطبیق فعالیت‌های پروژه‌ها در زمان نظارت، ارزیابی و تایید فیصدی پیشرفت فعالیت‌های پروژه‌ها کارمندان ریاست نظارت و ارزیابی شامل تیم آنها گردد.
 9. به منظور جلوگیری از به حدر رفتن پول خریداری مواد و وسایل باید مطابق ضرورت و نیازمندی به آن پلان گردد، مثلا خریداری تانکرهای ذخیره آب آبیاری نهال‌های پسته NHLP که اضافه از ضرورت خریداری و در هوای آزاد و شعاع آفتاب گدام گردیده که اکثریت تانکر های ذخیره آب گدام شده ترقیده و قابل استفاده نمی‌باشد.
 10.  قبل از طرح و دیزاین پروژه‌ها وضیعت امنیتی و اجتماعی آن ساحه که پروژه‌ها در آنجا تطبیق می‌گردد تحت تحلیل قرار داده شود، و بعد از مشوره با جوانب ذی‌دخل در تطبیق آن اقدام گردد.