ﻣﺧﺗﺻر ﻋﺑداﻟﮭﺎدی "رﻓﯾﻌﻲ"، ﻣﻌﯾن ﻣﺎﻟﻲ و اداري وزارت زراﻋت

معین مالی و اداری زراعت

 ﻋﺑداﻟﺎدي "رﻓﯾﻌﻲ" در ﺳﺎل ١٣٥١ در وﻟﺳواﻟﻲ دھ ﻏوري از ﺗواﺑﻊ وﻻﯾت ﺑﻐﻼن ﻣﺗوﻟد گردیده اﺳت. وي دوره مکتب را تا صنف دوازده در ﻟﯾﺳ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺣﻣود طرزي ﺑ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯾده اﺳت. بعد از سپری نمودن آزمون کانکور وارد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل شده و از این دانشکده به موفقیت فارغ گردیده است.

آقای رفیعی اخیرا به درجه عالی از تیزس خود تحت عنوان « تاثیر توانمند سازی بر سلامت سازمانی» دفاع نموده و سند کارشناسی خود را از دانشگاه پیام نور شعبه کابل در بخش مدیریت دولتی بدست آورده است. 

 وی ﺳواﺑق اﺟراﯾﯽ طوﻻﻧﯽ در ﺳﻣت‌ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﭼون؛ ﻣﻌﺎوﻧﯾت وﻻﯾت ﺑﻐﻼن، ﻣﺷﺎور ﻣﻌﺎوﻧﯾت رﯾﺎﺳت ﺟﻣوری، ﻣﻌﯾﻧﯾت ﻣﺎﻟﯽ و اداری وزارت ﻓواﯾد ﻋﺎﻣ، رﯾﺎﺳت دﻓﺗر وعضو هیات اجرائیه ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﺻﻠﺢ را داﺷﺗ است و اﺧﯾرا ﻧﯾز ﺑر اﺳﺎس ﺣﮑم ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ رﯾﺎﺳت ﺟﻣوری ﺑﺣﯾث ﻣﻌﯾن ﻣﺎﻟﯽ و اداری وزارت زراﻋت، ﻣﺎﻟداری و آﺑﯾﺎری ﻣﻘرر ﮔردﯾده اﺳت.

اﯾﺷﺎن ھم‌ﭼﻧﺎن در ﻧﺷﺳت‌ھﺎی ﻣم ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺷﺗراک داﺷﺗ اﻧد، ﮐ از آن ﺟﻣﻠ ﻣﯽ‌ﺗوان ﺑ ﻋﺿوﯾت ﺷﺎن در ﻟوی ﺟرﮔ ﻋﻧﻌﻧوی، ﺟرﮔ ﻣﺷورﺗﯽ ﺻﻠﺢ، ﮐﻧﻔراﻧس ﭘﻧﺞ ﺟﺎﻧﺑ دوﺷﻧﺑ، ﻋﺿو ھﯾﺎت اﻋزاﻣﯽ ﺟﻣوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻧﺷﺳت ﻗطر ﻧﺎم ﺑرد.