متخصص تنظیم ارزش افزایی پسته

content_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۱ - ۱۲:۵۷

تاریخ نشر

تاریخ ختم

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

عنوان وظیفه:

متخصص تنظیم ارزش افزایی پسته

بست:

4

وزارت یا اداره:

زراعت، آبیاری و مالداری

بخش مربوطه:

جنگلات

موقعیت پست:

مرکز

تعداد پست:

1

گزارشده به:

آمریت تنظیم امور جنگلات طبیعی

گزارش­گیر از:

ندارد

کد:

تاریخ بازنگری:

هدف وظیفه:

تحقیق و مطالعه در مورد چگونگی بهبود وضعیت محصولات پسته و انکشاف زنجیره ارزشی آن.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. بسیج ادارات دولتی و انجمن های جنگلداری و اخذ تدابیر امنیتی درحفاظت و تنظیم شول وبهره برداری پسته.
 2. مطالعه زنجیره های ارزشی وارایه طرح انکشافی زنجیره های پسته در کشور.
 3. طرح رهنمود های فنی وتخنیکی برای پروسه های قبل وبعد ازبهره برداری پسته درسطح محل.
 4. همکاری در طرح پالیسی غرض حمایت از سرمایه گذاری سکتور خصوصی در راستای پروسس و ارزش افزایی پسته براساس معیاری های بین المللی.
 5. جمع آوری ارقام ازمحصولات جنگلات پسته در سطح کشور و درج آن در دیتابیس منابع طبیعی، تحلیل ارقام ومعلومات و نتیجه گیری غرض تصمیم گیری های بعدی.
 6. نظارت از فعالیت های حفاظت جنگلات پسته و رسیدگی به مطالبات وپیشنهادات ولایات.
 7. تشخیص وحل چالش های پدید آمده براساس اصول ومعیار های علمی، تخنیکی و دانش محلی.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. همکاری و هماهنگی دوامدار با نهاد ها و ادارات همکار در راستای بهره برداری پسته.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: زراعت، اقتصاد و توسعه زراعتی، جنگلات، باغداری، انکشاف بین المللی منابع طبیعی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن تجربه کاری حداقل یک سال مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور؛
 3. مهارتهای لازم: تسلط به یکی از لسانهای رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

موارد تشویقی:

 1. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و 3 نمره امتیازی برای بستهای اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام برای اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول.
 2. 5 نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

اشخاص واجدین شرایط میتوانند فورمه های مخصوص درخواستی را از تاریخ فوق الذکر از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع ناحیه سوم کارته سخی جمال مینه اخذ نموده.