اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: تهیه و تدارک بسته وسایل جوابگوی برای حوادث به سطحه قریه (Procurement of Community Emergency Response Tools)

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک بسته وسایل جوابگوی برای حوادث به سطحه قریه (Procurement of Community Emergency Response Tools)  تحت کود نمبر MAIL/UNDP/CDRRP/G/NCB-2020-005 را با شرکت خدمات لوژستیکی دایمن اوشن، دارنده جواز نمبر(D-60304)، به قیمت مجموعی مبلغ /1,221,440.00 یک میلیون دو صد بیست یک هزار چهار صد چهل افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل، افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.