ریاست احصایه زراعتی و تنظیم معلومات

mail-admin

دورنمــــــا:

ریاست احصائیه زراعتی از زمان ایجاد الی اکنون در صدد آن بوده، تا ارقام و احصائیه‌های دقیق و موثق را در بخش زراعت و مالداری تهیه و بعد از جمع‌آوری، تجزیه، تحلیل، صنف بندی و توحید به نشر برساند. ماموریت تحت این ریاست با ایجاد یک میکانیزم موثر و معقول، مدیریت درست ارقام احصائیوی، مسوولیت پذیر و پاسخگو از ارقام ارایه شده و ایجاد یک سیستم قابل‌دسترس به ارقام با کیفیت و موثق، پلان‌های موثری را در آینده روی دست گرفته است. این روند بر مبنای استفاده از میتودهای جدید احصائیوی و تکنالوژی معاصر در اولویت کاری این ریاست بوده تا بتواند ارقام دقیق و معتبر را تهیه و به دسترس استفاده کننده گان قرار دهد.

تجارب نشان داده، که احصائیه‌گیری و جمع آوری معلومات با گذشت زمان نسبت به همه فعالیت‌های دیگر اجتماعی رشد بیشتری نموده و میتودهای جدید احصائیوی روی دست گرفته شده است.

به خاطریکه اساس تمام فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را ارقام احصائیوی تشکیل داده و می‌توان بر مبنای همین ارقام پلان‌های جامع و اساسی را طرح‌ریزی نمود، که با گذشت زمان این میتودها بدون شک انکشاف بیشتری خواهد نمود.

از طرف دیگر سیستم (GIS) با استفاده از تکنالوژی (Remote Sensing) از طریق تصاویر ماهواره‌ی در جمع‌آوری ارقام و تهیه نقشه‌های ستلایتی روز به روز رشد فوق العاده سریع داشته که جمع‌آوری معلومات از این طریق در همه بخش‌ها به خصوص در عرصه زراعت و مالداری سهولت‌های بیشتری را فراهم نموده و دقت معلومات را به مراتب بیشتر می‌سازد.

سافت ویرها و دیتابیس‌های ارقام و معلومات نیز با گذشت زمان و با رشد سریع تکنالوژی در خور اهمیت بوده و در ذخیره و حفاظت ارقام تهیه شده رول بسیار عمده دارد.

با در نظرداشت موارد فوق ریاست احصائیه زراعتی و تنظیم معلومات سعی و تلاش خود را به خرج داده تا در آینده از میتودهای جدید احصائیوی، استفاده فراگیر از تکنالوژی (GIS) و (Remote Sensing) و انکشاف بانک معلوماتی زراعتی موجوده به شکل آنلاین و استفاده از تکنالوژی برای جمع‌آوری ارقام و معلومات از مقدار بارندگی و ضخامت برف در کشور استفاده اعظمی نموده تا ارقام و معلومات احصائیوی دقیق و ثقه را در بخش زراعت و مالداری تهیه و به دسترس پلان گزاران، پالسی سازان و دیگر استفاده کننده گان ارقام قرار دهد.

هـــــدف:

تهیه و نشر ارقام موثق و دقیق در بخش زراعت و مالداری، ایجاد یک مرکز واحد و مطمئن گزارش‌دهی به سطح وزارت، ایجاد بانک معلومات زراعتی آنلان به سطح کشور از اهداف عمده و اساسی این ریاست می‌باشد.

معرفی فشرده رئیس:

 ملا صالح محمد احسان

آموزش های تخصصی رییس در بخش های:

فارغ مدرسه های دینی

راستای کاری:

 ریاست احصائیه زراعتی در چوکات ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه ها ایجاد گردیده که تهیه ارقام دقیق و قابل قبول جهت تطبیق پلان ها، برنامه های انکشافی وپالیسی های موثر درسکتور زراعت ومالداری از اولویت های کاری آن میباشد.

این ریاست متشکل از چهار بخش عمده  ذیل می باشد:

1.          آمریت احصائیه زراعتی

2.          آمریت سیستم تنظیم معلومات (MIS)

3.          آمریت سیستم معلومات جغرافیایی (GIS)

4.          مدیریت عمومی امنیت غذایی (IPC)

دست‌آوردهای عمده:

 1. داشتن ارقام ساحه و تولید پیداوار زراعتی و محصولات مالداری، گزارشات احصائیوی سالانه و تولیدات گندم و برنج به تفکیک ولایات و همچنان داشتن بیلانس شیت یا توازن غله جات (تولید، نیازمندی، کمبود یا مازاد) در سطح کشور.
 2. اطلس پوشش زمین از سال 2000 الی 2018 ( (Land Cover Atlasو اطلس زون بندی زراعتی در سطح کشور به تفکیک ولایات و ولسوالی ها.
 3. ایجاد 26 سیستم برای ریاست های وزارت و یک سیستم مرکزی برای ذخیره و استفاده معلومات پروژه های انکشافی.
 4. گزارش صنف بندی عدم امنیت غذائی حاد و مزمن به تفکیک ولایات در کشور.

پلان‌های آینده: (سه موضوع مهم):

 1. جمع آوری تمام پارامترهای هوا شناسی به سطح ولایات و ولسوالی ها
 2. ایجاد سیستم های جدید و همچنان ایجاد بانک مرکزی معلوماتی از تمام ارقام و معلومات زراعتی، مالداری، جغرافیائی و پروژه های انکشافی وزارت زراعت و ارتباط آن با سیستم های ایجاد شده 
 3. تطبیق سروی های نمونوی زراعتی پیشبینی وضعیت زراعت، باغداری، تولیدات پخته و شالی، امنیت غذایی، فارمها و مراکز پروسیس محصولات زراعتی و مالداری و همچنان سرشماری زراعتی و مالداری به همکاری اداره ملی احصائیه ومعلومات.

به منظور برآورده شدن اهدف فوق ریاست احصائیه زراعتی وتنظیم معلومات در (۳) بخش عمده فعالیت‌های خود را منسجم ساخته که ذیلا ارایه می‌گردد.

1- در بخش احصائیه زراعتی و معلومات مارکیت:

پلان‌کاری سال ۱۳۹۷:

 • طرح پلان کاری به شکل ربع‌وار.
 • طرح و دیزاین سروی‌های زراعتی در (34) ولایت کشور.
 • تهیه دیتابیس‌های زراعتی به منظور ثبت ارقام سروی‌های زراعتی.
 • تخمین بودجه برای تطبیق پروژه احصائیه زراعتی.
 • تطبیق سروی‌های نمونوی زراعتی جهت جمع‌آوری ارقام ابتدائی از ساحه.
 • تجزیه، تحلیل و توحید تمام ارقام جمع‌آوری شده احصائیوی.
 • اداره و رهبری کارمندان در وظایف محوله شان.
 • تهیه و ترتیب ارقام تحقق پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی این وزارت جهت نشر در سالنامه احصائیه مرکزی.
 • تهیه گزارشات پیشبینی وضعیت زراعت، تولیدات گندم، تولیدات برنج و گزارش سالانه زراعتی.
 • جمع‌آوری و نشر قیمت‌های محصولات زراعتی، مالداری و مرتبط به زراعت به شکل ربعوار.
 • ارایه ارقام و معلومات در بخش زراعت و مالداری برای استادان، محصلین پوهنتون‌ها، سکتور خصوصی و دیگر ارگان‌های خارج از وزارت نظر به هدایت مقام محترم وزارت.

فعالیت‌های عمده سال ۱۳۹۷:

 • تهیه گزارش پیشبینی وضعیت زراعت در سطح کشور.
 • سنجش تولیدات، نیازمندی و مازاد یا کمبود گندم به تفکیک ولایات.
 • سنجش تولیدات، نیازمندی و مازاد یا کمبود برنج در ولایات شالی کار کشور.
 • تهیه ارقام بخش زراعت و مالداری جهت نشر در سالنامه احصائیوی اداره ملی احصائیه و معلومات به شکل ربع وار.
 • تهیه، ترتیب و نشر گزارش تولیدات گندم به تفکیک ولایات.
 • تهیه معلومات قیمت های محصولات زراعتی و مالداری جهت آگاهی مسًولین زراعت از قیمت های محصولات زراعتی و مالداری در مقاطع مختلف سال.
 • تهیه، ترتیب و نشر گزارش تولیدات برنج به تفکیک ولایات.
 • تهیه گذارش سالانه زراعتی به سطح کشور جهت استفاده پلان گذاران و پالیسی سازان بخش زراعت.
 • ارایه ارقام و معلومات در بخش زراعت ومالداری برای متقاضیان ارقام نظر به هدایت مقام محترم وزارت.

دست‌آوردهای عمده سال ۱۳۹۷:

 • تطبیق سروی قبل از رفع حاصل (Pre-Harvest Survey) در (۳۳) ولایت با بودجه مجموعی (1518975) افغانی.
 • تطبیق سروی قطع نبات گندم (Wheat Crop Cut Survey) در (20) ولایت با بودجه مجموعی (2817625) افغانی.
 • تطبیق سروی قطع نبات شالی (Paddy Crop Cut Survey) در (14) ولایت با بودجه مجموعی (1823100) افغانی.
 • توازن غله در سطح کشور ( Cereal Balance Sheet).
 • گزارش پیشبینی وضعیت زراعت  (Agriculture Prospect Report).
 • گزارش تولیدات گندم در کشور.
 • آموزش احصائیوی تعداد بیشتر از (400) تن از سرویران و کنترولران سروی های نمونوی در ولایات کشور.
 • تهیه جنتری زراعتی به تفکیک ولسوالی و نبات.
 • تهیه معلومات احصائیوی مبنی بر تحقق پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی سکتور زراعت و مالداری برای سالنامه احصائیوی که از طرف اداره ملی احصائیه ومعلومات نشر میگردد.
 • تهیه تعداد (36) ورق گزارش سالانه زراعتی (Agricultural Annual Report).
 • نشر قیمت‌های تعداد (80) قلم محصولات زراعتی در ویب سایت ریاست احصائیه زراعتی.
 • برای تعداد بیشتر از (100) متقاضی معلومات در بخش های مختلف نظر به هدایت مقام وزارت معلومات تهیه گردید.

پلان‌کاری سال ۱۳۹۸:

 • طرح پلان‌کاری به شکل ربع وار.
 • طرح و دیزاین سروی‌های زراعتی در (34) ولایت کشور.
 • تهیه دیتابیس‌های زراعتی به منظور ثبت ارقام سروی‌های زراعتی.
 • تخمین بودجه برای تطبیق پروژه احصائیه زراعتی.
 • تطبیق سروی‌های نمونوی زراعتی جهت جمع آوری ارقام ابتدائی از ساحه.
 • تجزیه، تحلیل و توحید تمام ارقام جمع‌آوری شده احصائیوی.
 • اداره و رهبری کارمندان در وظایف محوله شان.
 • تهیه و ترتیب ارقام تحقق پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی این وزارت جهت نشر در سالنامه احصائیه مرکزی.
 • تهیه گزارشات پیشبینی زراعت، تولیدات گندم، تولیدات برنج و گزارش سالانه زراعتی.
 • جمع آوری و نشر قیمت های محصولات زراعتی، مالداری و مرتبط به زراعت به شکل ماهوار.
 • ارایه ارقام و معلومات در بخش زراعت و مالداری برای استادان، محصلین پوهنتون ها، سکتور خصوصی و دیگر ارگان های خارج از وزارت نظر به هدایت مقام محترم وزارت.

فعالیت‌های عمده سال ۱۳۹۸:

 • هم‌کاری تخنیکی در تهیه گزارش پیشبینی وضعیت زراعت در سطح کشور با اداره ملی احصائیه و معلومات.
 • سنجش تولیدات، نیازمندی و مازاد یا کمبود گندم به تفکیک ولایات.
 • سنجش تولیدات، نیازمندی و مازاد یا کمبود برنج در ولایات شالی کار کشور.
 • تهیه ارقام بخش زراعت و مالداری جهت نشر در سالنامه احصائیوی اداره ملی احصائیه و معلومات به شکل ربع وار.
 • تهیه، ترتیب و نشر گزارش تولیدات گندم به تفکیک ولایات.
 • تهیه و نشر ارقام قیمت های محصولات زراعتی و مالداری جهت آگاهی مسًولین زراعت از نوسانات قیمت ها.
 • تهیه، ترتیب و نشر گزارش تولیدات برنج به تفکیک ولایات.
 • تهیه گزارش سالانه زراعتی به سطح کشور جهت استفاده پلان گذاران و پالیسی سازان بخش زراعت.
 • ارایه ارقام و معلومات در بخش زراعت ومالداری برای متقاضیان ارقام نظر به هدایت مقام محترم وزارت.

دست‌آوردهای عمده سال ۱۳۹۸:

 • تطبیق سروی قبل از رفع حاصل (Pre-Harvest Survey) در (33) ولایت با بودجه مجموعی (1518975) افغانی.
 • سنجش توازن غله در سطح کشور ( Cereal Balance Sheet).
 • تهیه گزارش پیشبینی وضعیت زراعت  (Agriculture Prospect Report).
 • تهیه گزارش تولیدات گندم و وضعیت زراعت در کشور.
 • تهیه معلومات احصائیوی مبنی بر تحقق پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی سکتور زراعت و مالداری برای سالنامه احصائیوی که از طرف اداره ملی احصائیه و معلومات نشر می‌گردد.
 • نشر قیمت‌های تعداد (80) قلم محصولات زراعتی طی ربع اول سال جاری در ویب سایت ریاست احصائیه زراعتی.
 • تهیه ارقام و معلومات احصائیوی برای متقاضیان به اثر هدایت مقامات ذیصلاح.

پلان‌کاری سال ۱۳۹۹:

 • طرح و دیزاین سروی‌های نمونوی زراعتی در ولایات کشور برای سال 1399.
 • همکاری تخنیکی در دیزاین و تطبیق سروی ملی باغداری با اداره ملی احصائیه و معلومات.
 • تطبیق سروی قطع نبات گندم در (26) ولایت کشور.
 • تطبیق سروی قطع نبات شالی در (16) ولایت کشور.
 • تهیه و نشر گزارش تولیدات گندم طی سال 1398.
 • جمع آوری ارقام تحقق پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی تمام ارگان های وزارت زراعت.
 • ارسال ارقام تحقق پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی وزارت زراعت به اداره ملی احصائیه ومعلومات.
 • تهیه توازن گندم (Wheat Balance Sheet) به تفکیک ولایات برای تهیه و تدارک کمبود گندم در کشور.
 • تهیه توازن غله (Cereal Balance Sheet) به تفکیک ولایات.
 • تهیه و نشر گزارش سالانه زراعتی.

2- در بخش سیستم تنظیم معلومات (MIS):

پلان‌کاری سال 1397:

 • ایجاد سیستم مرکزی تنظیم معلومات وزارت زراعت.
 • ایجاد سیستم معلوماتی جنتری زراعتی افغانستان.
 • ایجاد سیستم معلوماتی و تحلیلی قیم.
 • ایجاد سیستم نظارتی تدارکات.
 • ایجاد پورتال راپوردهی.

فعالیت‌های عمده سال 1397:

 • سیستم مرکزی تنظیم معلومات تکمیل گردیده
 • سیستم جنتری زراعتی افغانستان تکمیل گردیده
 • سیستم معلوماتی و تحلیلی قیم تکمیل گردیده
 • سیستم نظارت تدارکات تکمیل گردیده
 • پورتال راپوردهی تکمیل گردیده
 • تغیرات در بخش سیستم منابع بشری تکمیل گردیده.
 • تهیه و ارسال گزارشات پیشرفت فزیکی فعالیت های پروژه های انکشافی به وزارت های مالیه، اقتصاد و اداره امور.

دست‌آوردهای سال 1397:

 • سیستم مرکزی تنظیم معلومات در مرکز وزارت ایجاد گردید.
 • سیستم جنتری زراعتی کشور تکمیل گردید.
 • سیستم معلوماتی قیمت های محصولات زراعتی در ریاست احصائیه ایجاد گردید.
 • سیستم نظارت تدارکات در مرکز وزارت ایجاد گردید.
 • پورتل راپور دهی در سیستم ام آی اس ایجاد گردید.
 • ارسال تعداد (110) گزارش پیشرفت فزیکی فعالیت های پروژه های انکشافی به وزارت های مالیه، اقتصاد و اداره امور.

پلان‌کاری سال 1398:

 • مرکزی ساختن (MIS) تمام ارگان‌های وزارت در سیستم مرکزی (CMIS) ریاست احصائیه.
 • ایجاد دیتابیس‌های جدید در سیستم (MIS).
 • تطبیق و محافظه سیستم‌های ایجاد شده.
 • تهیه گزارشات ماهانه و ربع وار از پیشرفت تطبیق پروژه های انکشافی سال جاری برای وزارت اقتصاد و مالیه.

فعالیت‌های عمده سال 1398:

 • تکمیل سیستم آرشیف جهت استفاده و آوردن تغییرات مورد نیاز در آن.
 • تکمیل سیستم ثبت عرایض جهت استفاده و آوردن تغییرات مرود نیاز در آن.
 • کار بالای سیستم قیمت‌های محصولات زراعتی.
 • کار بالای سیستم IPC .
 • کار بالای سیستم منابع بشری.
 • بالای یک تعداد سیستم‌های متباقی نیز شروع می‌گردد.
 • تهیه و ارسال گزارشات پیشرفت فزیکی فعالیت‌های پروژه‌های انکشافی به وزارت‌های مالیه، اقتصاد و اداره امور.

دست‌آوردهای سال 1398:

 • سیستم آرشیف تکمیل گردیده و مورد استفاده قرار گرفته است.
 • سیستم ثبت عرایض تکمیل و مورد استفاده قرار گرفته است.
 • تکمیل (30) فیصد سیستم قیمت های محصولات زراعتی.
 • تکمیل شدن حدود (70) فیصد سیستم (IPC).
 • تکمیل شده (70) فیصد سیستم منابع بشری.
 • تهیه و ارسال تعداد (110) گزارش از پیشرفت فزیکی فعالیت های پروژه های انکشافی به وزارت های مالیه، اقتصاد و اداره امور.

پلان‌کاری سال 1399:

 • مرکزی ساختن (MIS) تمام ارگان‌های وزارت در سیستم مرکزی (CMIS) ریاست احصائیه.
 • ایجاد دیتابیس‌های جدید در سیستم (MIS).
 • تطبیق و محافظه سیستم‌های ایجاد شده.
 • تهیه و ارسال گزارشات ماهانه و ربع وار از پیشرفت تطبیق پروژه‌های انکشافی سال جاری برای وزارت اقتصاد و مالیه.

3- در بخش سیستم معلومات جغرافیائی و هواشناسی زراعتی (GIS/Agro met):

پلان‌کاری سال 1397:

 • جمع آوری معلومات ازکانال‌های آبیاری درتمام ولایات برای تعین، تثبیت و ترسیم با استفاده از عکس‌های ستلایتی 2014
 • تهیه نقشه‌های سطح یا پوشش زمین از تمام ولایات افغانستان.
 • تهیه نقشه‌های خاک برای سروی ابتدایی خاک در ولایات کشور.
 • ترتیب و تهیه نقشه‌های مختلف از حوزه‌های دریایی کشور با استفاده از عکس‌های ستلایتی
 • تهیه نقشه‌های ساحات کوچک و بزرگ آبریزه‌ها (ساحات تجمع آب) در سطح کشور به همکاری ریاست منابع طبعی.
 • تثبیت سطح پوشش نباتی و تهیه وترتیب  نقشه‌های پوشش ساحات زراعتی  آبی وللمی در سرتاسر کشور.
 • جمع‌آوری ارقام مقدار بارنده‌گی با استفاده از استیشن‌های موجود در کشور.
 • تثبیت ساحات تحت کشت گندم و شالی با استفاده از نقاط جی پی اس به تفکیک ولایات و تهیه نقشه‌های آن.
 • کمک و همکاری تخنیکی و دادن معلومات برای  محصلین مطابق قانون اداره.
 • آموزش و رهنمایی دربخش جی آی اس و ریموت سنسنگ برای کار آموزان که از طرف مقامات معرفی می‌گردند.
 • تهیه و ترتیب نقشه‌های مختلف مورد نیاز پروژه‌های انکشافی، ریاست‌های مرکزی و ولایتی این وزارت.

فعالیت‌های عمده سال 1397:

 • تثبیت و تعین کانال‌های آبیاری در تمام نقاط کشور.
 • تهیه نقشه‌های سطح یا پوشش زمین برای تمام ولایات کشور.
 • تهیه نقشه‌های خاک برای سروی ابتدایی خاک در ولایات کشور.
 • ترتیب و تهیه نقشه‌های مختلف از حوزه‌های دریایی کشور با استفاده از عکس‌های ستلایتی برای پروژه (CPMO).
 • تهیه نقشه‌های ساحات کوچک و ساحات بزرگ از آبریزه‌ها (ساحات تجمع) آب در سطح کشور برای ریاست منابع طبعی.
 • تثبیت سطح پوشش نباتی، تهیه و ترتیب  نقشه‌های پوشش ساحات زراعتی  آبی و للمی در سرتاسر کشور.
 • جمع‌آوری معلومات بارنده‌گی با استفاده از استیشن‌های موجود در کشور.
 • تثبیت ساحات تحت کشت گندم و شالی وتهیه نقشه های آن در به تفکیک ولایات.
 • آموزش و رهنمایی دربخش جی آی اس و ریموت سنسنگ برای کار آموزان  که ازطرف مقامات معرفی گردیده بود.
 • تهیه و ترتیب نقشه‌های مختلف انجام شد
 • معلومات و همکاری نظر به مکاتب صورت گرفت.

دست‌آوردهای عمده سال 1397:

 • تهیه نقشه‌های خاک برای سروی ابتدایی در (9) ولایت کشور.
 • حدود (60) فیصد کانال‌های آبیاری در کشور تثبیت گردید.
 • نقشه‌های ساحات کوچک و ساحات بزرگ از آبریزها به همکاری ریاست منابع طبعی تهیه گردید.
 • مجموع ساحات زراعتی کشور به تفکیک آبی و للمی با استفاده از نقاط جی پی اس صنف‌بندی گردید.
 • ساحات تحت کشت گندم به استفاده از نقاط جی پی اس تثبیت گردید.
 • ساحات تحت کشت شالی با استفاده از نقاط اخذ شده چی پی اس تثبیت گردید.
 • ارقام و معلومات باراندگی با استفاده از استشن‌های موجوده در (34) ولایت کشور جمع آوری گردید.

پلان‌کاری سال 1398:

 • تشخیص و تثبیت تعداد کانال‌های آبیاری، بندهای آب‌گردان و نهرهای بزرگ در کشور.
 • تشخیص و تثبیت ساحات تحت آبیاری کانال‌های آبیاری در کشور.
 • ستندردسازی دیتاهای جغرافیایی وزارت و شریک ساختن آن در جیوپورتل اداره ملی احصائیه و معلومات.
 • تهیه نقشه‌های خاک برای سروی ابتدایی و تجزیه و تحلیل خاک بند کمال خان.
 • تهیه نقشه‌ها برای سروی ابتدایی خاک در (25) ولایت کشور به همکاری ریاست خاکشناسی این وزارت.
 • تجزیه و تحلیل معلومات سروی ابتدایی خاک (25) ولایت با استفاده از نقشه‌های تهیه شده.
 • ترتیب و تهیه نقشه‌های آبریزه‌ها از ساحات تعین شده توسط ریاست‌های مختلف ولایتی وزارت.
 • ساختن لندکور جدید برای پوشش ساحات زراعتی کشور به همکاری پروژه ICIMOD.
 • تشخیص و تثبیت ساحاتی که تحت تاثیر سیلابهای موسمی قرار میگیرد.
 • زون بندی زراعتی درکشور به همکاری پروژه FAO .
 • جمع‌آوری معلومات و تشخیص تغیرات اقلیمی مناطق مختلف کشور به همکاری پروژه FAO.
 • کمک و همکاری تخنیکی و دادن معلومات برای  محصلین مطابق قانون اداره.
 • آموزش و رهنمایی دربخش جی آی اس و ریموت سنسنگ برای کار آموزان که ازطرف مقامات معرفی می‌گردند.
 • تهیه و ترتیب نقشه‌های مختلف مورد ضرورت پروژه‌ها و ریاست‌های مرکزی و ولایتی این وزارت.

فعالیت‌های عمده ربع اول سال 1398:

 • تشخیص و تثبیت ساحاتی که توسط کانال‌ها آبیاری می‌گردد.
 • نقشه‌های خاک برای سروی ابتدایی بند کمال خان تهیه گردید.
 • نقشه‌های آبریزه‌ها از ساحات تعین شده تهیه و به ریاست منابع طبیعی ارسال گردید.
 • تهیه نقشه‌ها برای سروی.
 • لندکور جدید برای پوشش ساحات زراعتی کشور به همکاری پروژه ICIMOD حدود (50) فیصد تهیه گردید.

دست‌آوردهای عمده سال 1398:

 • تعداد (18) نقشه خاک برای سروی بند کمال خان تهیه گردید.
 • تعین و تشخیص حدود (60) فیصد کانال و ساحات که توسط کانال‌ها آبیاری می‌گردد .
 • نقشه‌های خاک برای سروی ابتدایی بند کمال خان تهیه گردید.
 • نقشه‌های آبریزه‌ها از ساحات تعین شده تهیه و به ریاست منابع طبیعی ارسال گردید.
 • تهیه نقشه‌های خاک برای سروی ابتدایی و تجزیه و تحلیل خاک بند کمال خان تکمیل گردید.
 • آموزش و رهنمایی تکنالوژی جی آی اس و ریموت سنسنگ برای تعداد (40) کار آموز.
 • تهیه و ترتیب تعداد بیشتر از (100) نقشه مختلف برای استفاده کننده گان.
 • حدود (50) فیصد لند کور جدید برای پوشش ساحات زراعتی در کشور تهیه گردید

پلان‌کاری سال 1399

 • تصحیح کانال‌های موجوده با استفاده از عکس‌های ستلایتی 2016 .
 • تشخیص، تثبیت و ترسیم کانال‌های آبیاری و ساحات تحت آبیاری کانال‌های متذکره درکشور.
 • ستندردسازی معلومات جغرافیایی و شریک ساختن آن در جیوپورتل اداره ملی احصائیه و معلومات به منظور استفاده نیازمندان.
 • تعین ساحات کشت گندم و شالی با استفاده از نقاط جی پی اس جمع آوری شده به منظورتهیه نقشه های مورد نیاز.
 • تهیه و ترتیب  نقشه‌های پوشش ساحات زراعتی با استفاده از لندکور موجوده در سرتاسر کشور.
 • ترتیب و تهیه نقشه‌های آب‌ریزه‌ها از ساحات مختلف کشور .
 • تهیه لندکور جدید برای پوشش ساحات زراعتی کشور به همکاری پروژه .ICIMOD
 • زون‌بندی زراعتی درکشور به همکاری پروژه FAO  .
 • تشخیص تغیرات اقلیم و معلومات در مورد تغییرات اقلیمی مناطق مختلف کشور به همکاری پروژه .FAO
 • جمع‌آوری ارقام هوا شناسی زراعتی به شکل روزانه، هفته‌وار و ماهوار از استیشن‌های موجوده در (34) ولایت کشور.
 • کمک و همکاری تخنیکی و دادن معلومات برای  محصلین مطابق قانون اداره.
 • آموزش و رهنمایی در بخش جی آی اس و ریموت سنسنگ برای کار آموزان که از طرف مقامات معرفی می‌گردند.
 • تهیه و ترتیب نقشه‌های مختلف مورد ضرورت پروژه‌ها و ریاست‌های محتلف وزارت و ریاست‌های ولایات.
 • نعبییر و تفسیر عکس‌های ماهوارهی به مقاصد مختلف.

فعالیت های عمده ۱۳۹۹:

 • دیزاین تعداد ۳ سروی نمونوی زراعتی برای سال ۱۳۹۹ با اداره ملی احصائیه بصورت مشترک.
 • تهیه گزارش پیشبینی وضعیت زراعت در ۳۴ ولایت کشور مشترکاْ با اداره ملی احصائیه و معلومات.
 • تطبیق، رهبری و نظارت سروی قطع نبات گندم در ۳۰ ولایت کشور.
 • تطبیق، رهبری و نظارت سروی قطع نبات شالی در ۱۵ ولایت شالی کار.
 • تهیه، ترتیب و نشر گزارش تولیدات گندم طی سال ۱۳۹۹.
 • تهیه، ترتیب و نشر گزارش تولیدات برنج طی سال ۱۳۹۹.
 • جمع آوری، تحلیل و توحید ارقام تحقق پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی تمام ریاست های این وزارت.
 • تهیه بیلانس شیت گندم و برنج برای ۳۴ ولایت کشور جهت تهیه و تدارک کمبود دو قلم متذکره در کشور.
 • جمع آوری ارقام قیمت های محصولات زراعتی و مالداری طور عمده و پرچون از مارکیت های ۳۴ ولایت کشور.
 • جمع آوری ارقام قیمتهای محصولات مالداری و محصولات مرتبط به زراعت  از اداره زراعت ۳۴ ولایت کشور.
 • جمع آوری و توحید ارقام  صادرات و واردات محصولات زراعتی، مالداری و مواد اولیه غذائی به شکل ربع وار و سالانه.
 • حفظ و مراقبت و افزایش موثریت دیتابیس سیستم مرکزی وزارت زراعت آبیاری و مالداری
 • دیزاین و ساخت دیتا بیس ها ی جدید برای ریاست های سکتوری با در نظر داشت نیازمندی ها یشان .
 • ایجاد یک مرکز واحد و مطمئن گزارش دهی به سطح وزارت زراعت آبیاری و مالداری.
 • ارائه گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و سایر گزارشات نظر به درخواست ارگان های مختلف.
 • ساختن لندکور (پوشش زمین) کشور از سالهای ۲۰۰۰ الی ۲۰۲۰ به همکاری پروژهICIMOD
 • جمع آوری ارقام هواشناسی زراعتی به شکل روزانه، هفته وار و ماهوار از استیشن های موجوده در 34 ولایت کشور
 • ستندر سازی دیتا های جغرافیایی وزارت و شریک ساختن آن در جیو پورتل که توسط اداره ملی احصائیه و معلومات ساخته شده.
 • تشخیص، تثبیت و ترسیم تعداد کانالهای آبیاری و همچنان تشخیص و تثبیت ساحات تحت آبیاری کانالهای متذکره.
 • تهیه وترتیب نقشه های پوشش زمین (Land Cover) و نقشه های  مختلف  مورد نیاز ارگان های داخل و خارج وزارت
 • تشریک معلومات احصائیوی وجغرافیایی موجوده در آمریت جی آی اس با ارگانهای مختلف کشور.
 • آموزش و رهنمایی دربخش جی آی اس و ریموت سنسنگ برای کار آموزان  که ازطرف مقامات معرفی میگردند .
 • راه اندازی ورکشا پ های تحلیلی وضعیت امنیت غذائی در کشور برای تیم تخنیکی امنیت غذائی
 • تدویر ورکشاپ های آموزشی تحلیل و تجزیه جامع امنیت غذائی برای کارمندان MIS ادارات زراعت ۳۴ ولایت کشور
 • تدویر ورکشاپ تحلیل امنیت غذایی حاد و تهیه راپور آن
 • دیزاین سروی صنف بندی جامع امنیت غذائی در ۳۴ ولایت کشور.
 • ترجمه سند طرزالعمل و رهنمود IPC به دو لسان ملی کشور.

دست آوردهای ۱۳۹۹:

 • گزارش پیشبینی وضعیت زراعت  (Agriculture Prospect Report) برای ۳۴ ولایت کشور.
 • انجام سروی قطع نبات گندم (Wheat Crop Cut Survey) در ۳۰ ولایت کشور.
 • انجام سروی قطع نبات شالی (Paddy Crop Cut Survey) در ۱۵ ولایت شالی کار.
 • بیلانس شیت غله (گندم، برنج، جواری، جو) برای ۳۴ ولایت.
 • گزارش مفصل تولیدات گندم و شالی سال ۱۳۹۹ برای ۳۴ ولایت کشور.
 • گزارش سالانه زراعتی (Agricultural Annual Report) برای ۳۴ ولایت کشور.
 • گزارش سالانه مالداری (Livestock Annual Report) برای ۳۴ ولایت کشور.
 • آموزش های احصائیوی برای بیشتر از ۵۰۰ کارمندان ادارات زراعت ولایات هنگام تطبیق سروی های نمونوی زراعتی.
 • ارقام و معلومات تحقق پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی ۲۸ ریاست سکتوری این وزارت.
 • ارقام قیمت های تعداد ۴۵ قلم محصولات زراعتی، مالداری و مواد اولیه غذائی در مارکیت های ۳۴ ولایت کشور.
 • تعداد ۱۲ نشریه قیمتهای ماهوار محصولات زراعتی، مالداری و مواد اولیه غذائی.
 • تعداد ۳ گزارش شش ماهه و سالانه قمیت های محصولات زراعتی، مالداری و مواد اولیه غذائی سال ۱۳۹۹.
 • ارقام صادرات و واردات تعداد حدود ۲۴۰ قلم محصولات زراعتی و مالداری طی سال ۱۳۹۹.
 • دیزاین و ساخت ۲۸  دیتابیس برای ریاست های مختلف در سطح وزارت   .
 • ایجاد یک سیستم مرکزی  تنظیم معلومات (CMIS) جهت دسترسی سریع به ارقام و معلومات پروژه های انکشافی وزارت.
 • گزارش فعالیت های فزیکی و مالی تعداد ۳۵ پروژه انکشافی وزارت.
 • تحلیل، تجزیه وترتیب ارقام و نقشه های هواشناسی به شکل هفته وار و ارسال آن به مقام وزارت و ریاست جمهوری.
 • گزارش هواشناسی زراعتی از ۳۴ ولایت کشور.
 • چاپ اطلس زون بندی زراعتی کشور.
 • آموزش کارمندان ۴ ولایت (ننگرهار، کنرها، هرات، بامیان) پیرامون زون بندی زراعتی.
 • تثبیت تعداد ۲۰۰۰ کانال و ساحه آبگیر آن.
 • تهیه تعداد ۱۱۰ نقشه ساحات زراعتی کشور با استفاده از پوشش زمین (Land Cover).
 • تطبیق ۴ برنامه های آموزشی (IPC) در مرکز و  ولایات کشور برای بلند بردن ظرفیت علمی کارمندان امنیت غذائی.
 • صنف بندی ۳۴ ولایت کشور از نگاه امنیت غذائی حاد و مزمن در ۲ مرحله.
 • ترجمه حدود ۱۰۰ ورق سند طرزالعمل و رهنمود (IPC) به دو لسان ملی
 • ارتقاء ظرفیت تعداد ۴۵ کارمندن ولایتی پیرامون صنف بندی جامع امنیت غذائی در ۲ مرحله.

پلان آینده سال ۱۴۰۰:

 • دیزاین و تطبیق تعداد ۴ سروی نمونوی زراعتی به همکاری اداره ملی احصائیه ومعلومات.
 • دیزاین و تطبیق تعداد ۲ سروی مارکیت و مراکز پروسس محصولات زراعتی و مالداری.
 • سنجش بیلانس شیت غله (گندم، برنج، جواری، جو) برای ۳۴ ولایت کشور.
 • جمع آوری ارقام قیمت های تعداد ۴۵ قلم محصولات زراعتی و مالداری از مارکیت های ۳۴ ولایت کشور.
 • جمع آوری و توحید ارقام تحقق پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی ریاست های سکتوری وزارت جهت ارسال به احصائیه مرکزی.
 • تهیه و ترتیب تعداد ۶ گزارش سالانه احصائیوی.
 • جمع آوری و تهیه ارقام واردات و صادرات حدود ۲۴۰ قلم محصولات زراعتی و مالداری طی سال ۱۴۰۰
 • فعال نگهداشتن سیستم مرکزی تنظیم معلومات جهت جمع آوری و ثبت معلومات فعالیت های پروژه های انکشافی در سیستم .
 • حفظ، مراقبت و انکشاف تعداد ۲۸ سیستم موجود در پورتل مورد نیاز ریاست احصائیه زراعتی و تنظیم معلومات.
 • تکمیل نمودن کار باقی مانده سیستم های مورد نیاز ریاست های مالداری، صحت حیوانی و تحقیقات.
 • تهیه و ترتیب ارقام فعالیت های فزیکی پروژه های انکشافی این وزارت طی سال ۱۴۰۰.
 • تکمیل کار باقی مانده سیستم های پروفایل ولایتی، محصولات زراعتی و مالداری و جنتری زراعتی.
 • گزارش فعالیت های فزیکی و مالی تعداد ۳۵ پروژه انکشافی وزارت.
 • ساختن لندکور (پوشش زمین) کشور از سالهای ۲۰۰۰ الی ۲۰۲۰ به همکاری پروژه ICIMOD
 • جمع آوری مقدار بارندگی از تمام نقاط کشور.
 • تهیه گزارش هواشناسی زراعتی کشور درسال ۱۴۰۰
 • تطبیق اطلس زون بندی زراعتی با ساحه در کشور.
 • ستندر سازی ارقام جغرافیائی زراعتی و شریک ساختن آن در جیو پورتل که توسط اداره ملی احصائیه و معلومات ساخته شده است.
 • تشخیص، تثبیت و ترسیم تعداد کانالهای آبیاری و همچنان تشخیص و تثبیت ساحات تحت آبیاری کانالهای متذکره.
 • آموزش کارمندان ادارات زراعت ولایات پیرامون زون بندی زراعتی.
 • راه اندازی ورکشا پ های تحلیلی وضعیت امنیت غذائی در کشور برای تیم تخنیکی امنیت غذائی
 • تدویر ورکشاپ های آموزشی تحلیل و تجزیه جامع امنیت غذائی برای کارمندان MIS ادارات زراعت ۳۴ ولایت کشور
 • تدویر ورکشاپ تحلیل امنیت غذایی حاد و تهیه راپور آن
 • دیزاین وتطبیق سروی صنف بندی جامع امنیت غذائی در ۳۴ ولایت کشور.
 • همکاری در ارتقای ظرفیت کارمندان ولایات در بخش صنف بندی جامع امنیت غذائی در چهار زون کشور .

فعالیت ها، دست آورد ها و پلان آینده در سال ۱۴۰۰

فعالیت های عمده:

 • دیزاین سروی های نمونوی زراعتی برای سال ۱۴۰۰ با اداره ملی احصائیه بصورت مشترک.
 • تهیه گزارش پیشبینی وضعیت زراعت در ۳۴ ولایت کشور مشترکاْ با اداره ملی احصائیه و معلومات.
 • تطبیق، رهبری و نظارت سروی قطع نبات گندم در ۳۰ ولایت کشور.
 • تهیه، ترتیب و نشر گزارش تولیدات گندم سال ۱۴۰۰.
 • جمع آوری، تحلیل و توحید ارقام تحقق پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی تمام ریاست های این وزارت.
 • تهیه بیلانس شیت گندم برای ۳۴ ولایت کشور جهت تهیه و تدارک کمبود گندم در کشور.
 • جمع آوری ارقام قیمت های محصولات زراعتی و مالداری طور عمده و پرچون از مارکیت های ۳۴ ولایت کشور.
 • جمع آوری ارقام قیمت های محصولات مالداری و محصولات مرتبط به زراعت  از اداره زراعت ۳۴ ولایت کشور.
 • جمع آوری و توحید ارقام  صادرات و واردات محصولات زراعتی، مالداری و مواد اولیه غذائی به شکل ربع وار و سالانه.
 • حفظ و مراقبت و افزایش موثریت دیتابیس سیستم مرکزی وزارت زراعت آبیاری و مالداری
 • دیزاین و ساخت دیتا بیس ها ی جدید برای ریاست های سکتوری با در نظر داشت نیازمندی ها یشان .
 • ایجاد یک مرکز واحد و مطمئن گزارش دهی به سطح وزارت زراعت آبیاری و مالداری.
 • ساختن لندکور (پوشش زمین) کشور از سالهای ۲۰۰۰ الی ۲۰۲۱ به همکاری پروژهICIMOD
 • جمع آوری ارقام هواشناسی زراعتی به شکل روزانه، هفته وار و ماهوار از استیشن های موجوده در 34 ولایت کشور
 • ستندر سازی دیتا های جغرافیایی وزارت و شریک ساختن آن در جیو پورتل که توسط اداره ملی احصائیه و معلومات ساخته شده.
 • تشخیص، تثبیت و ترسیم تعداد کانالهای آبیاری و همچنان تشخیص و تثبیت ساحات تحت آبیاری کانالهای متذکره.
 • تهیه وترتیب نقشه های پوشش زمین (Land Cover) و نقشه های  مختلف  مورد نیاز ارگان های داخل و خارج وزارت
 • تشریک معلومات احصائیوی وجغرافیایی موجوده در آمریت جی آی اس با ارگانهای مختلف کشور.
 • راه اندازی ورکشا پ های تحلیلی وضعیت امنیت غذائی در کشور برای تیم تخنیکی امنیت غذائی
 • تدویر ورکشاپ های آموزشی تحلیل و تجزیه جامع امنیت غذائی برای کارمندان MIS ادارات زراعت ۳۴ ولایت کشور
 • تدویر ورکشاپ تحلیل امنیت غذایی حاد و تهیه راپور آن    

دست آورد ها:

 • گزارش پیشبینی وضعیت زراعت  (Agriculture Prospect Report) برای ۳۴ ولایت کشور.
 • انجام سروی قطع نبات گندم (Wheat Crop Cut Survey) در ۳۱ ولایت کشور.
 • بیلانس شیت گندم (تولید، نیازمندی، کمبود/مازاد) برای ۳۴ ولایت.
 • گزارش تولید گندم سال ۱۴۰۰.
 • آموزش احصائیوی برای حدود ۲۰۰ کارمندان ادارات زراعت ولایات هنگام تطبیق سروی قطع نبات گندم.
 • ارقام و معلومات تحقق پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی ۲۸ ریاست سکتوری این وزارت.
 • ارقام قیمت های تعداد ۴۵ قلم محصولات زراعتی، مالداری و مواد اولیه غذائی در مارکیت های ۳۴ ولایت کشور.
 • ارقام صادرات و واردات تعداد حدود ۲۴۰ قلم محصولات زراعتی و مالداری طی سال ۱۴۰۰.
 • گزارش فعالیت های فزیکی و مالی تعداد ۳۵ پروژه انکشافی وزارت.
 • تثبیت تعداد ۲۰۰۰ کانال و ساحه آبگیر آن از طریق سیستم جی آی اس.
 • صنف بندی ۳۴ ولایت کشور از نگاه امنیت غذائی حاد و مزمن در ۲ مرحله.

پلان آینده:

 • دیزاین و تطبیق تعداد ۴ سروی نمونوی زراعتی به همکاری اداره ملی احصائیه ومعلومات.
 • دیزاین و تطبیق تعداد ۲ سروی مارکیت و مراکز پروسس محصولات زراعتی و مالداری.
 • سنجش بیلانس شیت غله (گندم، برنج، جواری، جو) برای ۳۴ ولایت کشور.
 • جمع آوری ارقام قیمت های تعداد ۴۵ قلم محصولات زراعتی و مالداری از مارکیت های ۳۴ ولایت کشور.
 • جمع آوری و توحید ارقام تحقق پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی ریاست های سکتوری وزارت جهت ارسال به احصائیه مرکزی.
 • تهیه و ترتیب تعداد ۶ گزارش سالانه احصائیوی.
 • جمع آوری و تهیه ارقام واردات و صادرات حدود ۲۴۰ قلم محصولات زراعتی و مالداری سال ۱۴۰۱
 • فعال نگهداشتن سیستم مرکزی تنظیم معلومات جهت جمع آوری و ثبت معلومات فعالیت های پروژه های انکشافی در سیستم .
 • حفظ، مراقبت و انکشاف تعداد ۲۸ سیستم موجود در پورتل مورد نیاز ریاست احصائیه زراعتی و تنظیم معلومات.
 • تکمیل نمودن کار باقی مانده سیستم های مورد نیاز ریاست های مالداری، صحت حیوانی و تحقیقات.
 • تهیه و ترتیب ارقام فعالیت های فزیکی پروژه های انکشافی این وزارت طی سال ۱۴۰۱.
 • تکمیل کار باقی مانده سیستم های پروفایل ولایتی، محصولات زراعتی و مالداری و جنتری زراعتی.
 • جمع آوری مقدار بارندگی از تمام نقاط کشور.
 • تهیه گزارش هواشناسی زراعتی کشور درسال ۱۴۰۱
 • تشخیص، تثبیت و ترسیم تعداد کانالهای آبیاری و همچنان تشخیص و تثبیت ساحات تحت آبیاری کانالهای متذکره.
 • تدویر ورکشاپ تحلیل امنیت غذایی حاد و تهیه راپور آن به تفکیک ولایات.

فعالیت ها، دست آورد ها، پلان آینده و مشکلات در سال ۱۴۰۱

فعالیت های عمده:

 • تهیه گزارش پیشبینی وضعیت زراعت در ۳۴ ولایت کشور مشترکاْ با اداره ملی احصائیه و معلومات.
 • تهیه، ترتیب و نشر گزارش تولیدات گندم سال ۱۴۰۱.
 • تهیه، ترتیب و نشر گزارش سالانه زراعتی.
 • جمع آوری، تحلیل و توحید ارقام تحقق پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی تمام ریاست های این وزارت.
 • تهیه بیلانس شیت گندم و برنج برای ۳۴ ولایت کشور جهت تهیه و تدارک کمبود دو قلم متذکره در کشور.
 • جمع آوری، تهیه، ترتیب و نشر ارقام قیمت های محصولات زراعتی، مالداری و مواد اولیه غذائی از ۳۴ ولایت کشور.
 • جمع آوری، تهیه، ترتیب و توحید ارقام  صادرات و واردات محصولات زراعتی، مالداری و مواد اولیه غذائی به شکل ربع وار و سالانه.
 • حفظ و مراقبت و افزایش موثریت دیتابیس های سیستم احصائیوی مرکزی وزارت زراعت آبیاری و مالداری
 • دیزاین و ساخت دیتا بیس ها ی جدید برای ریاست های سکتوری با در نظر داشت نیازمندی ها یشان .
 • ارائه گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و سایر گزارشات نظر به درخواست ارگان های مختلف.
 • جمع آوری ارقام هواشناسی زراعتی به شکل روزانه، هفته وار و ماهوار از استیشن های موجوده در 34 ولایت کشور
 • ستندر سازی دیتا های جغرافیایی وزارت و شریک ساختن آن در جیو پورتل که توسط اداره ملی احصائیه و معلومات ساخته شده.
 • تشخیص، تثبیت و ترسیم کانال های آبیاری و ساحات تحت آبیاری کانال های متذکره.
 • تهیه وترتیب نقشه های پوشش زمین (Land Cover) و نقشه های  مختلف  مورد نیاز ارگان های داخل و خارج وزارت
 • صنف بندی ولایات از نگاه عدم امنیت غذائی در کشور.      

دست آورد ها:

 • گزارش پیشبینی وضعیت زراعت (Agriculture Prospective Report) در سال ۱۴۰۱
 • توازن غله (تولید، نیازمندی و مازاد/کمبود) برای سال ۱۴۰۱
 • گزارش تولیدات گندم سال ۱۴۰۱
 • گزارش سالانه زراعتی سال ۱۴۰۱
 • ارقام و معلومات زراعتی و مالداری برای استفاده سالنامه احصائیوی سال ۱۴۰۱ که از طرف اداره ملی احصائیه نشر می گردد.
 • قیمت های ماهوار تعداد ۳۶ قلم محصولات زراعتی، مالداری و مواد اولیه غذائی در مارکیت های ۳۴ ولایت کشور.
 • ارقام صادرات و واردات حدود ۱۸۰ قلم محصولات زراعتی و مالداری سال ۱۴۰۱.
 • ایجاد  سرور جدید جهت انتقال  سیستم های معلوماتی.
 • آموزش تعداد ۱۲ تن کارمندان دفتر پزیرش و آرشیف جهت استفاده درست از سیستم ها.
 • ایجاد تعداد ۴ دیتابیس برای سیستم های احصائیوی.
 • ارقام میزان بارندگی، درجه حرارت، وزش و جهت باد ها به شکل ماهوار، سالانه و ۱۰ ساله برای ۳۴ ولایت کشور.
 • صنف بندی ۳۴ ولایت کشور از نگاه امنیت غذائی حاد و مزمن در ۲ مرحله.
 • بیسلاین یا مبنای ده ساله بارندگی از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۲۲
 • ارایه تعداد ۱۳۸ جدول معلوماتی احصائیوی برای نیازمندان ارقام و معلومات در داخل و خارج وزارت.

پلان آینده:

 • تهیه گزارش پیشبینی وضعیت زراعت در ۳۴ ولایت کشور مشترکاْ با اداره ملی احصائیه و معلومات برای سال ۱۴۰۲
 • تهیه، ترتیب و نشر گزارش تولیدات گندم برای سال ۱۴۰۲
 • تهیه، ترتیب و نشر گزارش سالانه زراعتی برای سال ۱۴۰۲
 • جمع آوری، تحلیل و توحید ارقام تحقق پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی تمام ریاست های این وزارت.
 • تهیه بیلانس شیت غله جات (گندم، برنج، جو و جواری) برای ۳۴ ولایت کشور جهت تهیه و تدارک کمبود دو قلم متذکره در کشور.
 • جمع آوری ارقام قیمت های تعداد ۳۶ قلم محصولات زراعتی و مالداری و مواد اولیه غذائی از مارکیت های ۳۴ ولایت کشور.
 • جمع آوری و توحید ارقام صادرات و واردات تعداد ۱۸۰ قلم محصولات زراعتی، مالداری و مواد اولیه غذائی به شکل ربع وار و سالانه.
 • حفظ و مراقبت و افزایش موثریت دیتابیس سیستم مرکزی وزارت زراعت آبیاری و مالداری
 • دیزاین و ساخت دیتا بیس ها ی جدید برای ریاست های سکتوری با در نظر داشت نیازمندی ها یشان .
 • ارائه گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و سایر گزارشات نظر به درخواست ارگان های مختلف.
 • جمع آوری ارقام هواشناسی زراعتی به شکل روزانه، هفته وار و ماهوار از استیشن های موجوده در ۳۴ ولایت کشور
 • تهیه یک بیس یا مبنای ده ساله بارندگی از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۲۲.
 • صنف بندی ولایات از نگاه عدم امنیت غذائی در کشور.