ریاست زیربناهای زراعتی

mail-admin

مقدمه

 ریاست زیربناهای زراعتی همگام بافعالیت‌های ریاست‌های سکتوری مربوطه زراعت موازی در حرکت بوده انکشاف بخش سکتور زراعت و مالداری را در عرصه‌های ساختمانی به عهده دارد.

این اداره در گذشته در حد امکانات مالی و منابع بشری و تخنیکی توانسته است به اشکال حقوقی متعدد تحت نام‌های ریاست ساختمان اختصاصی زراعتی، ریاست ساختمانی و حفظ مراقبت، ریاست تصدی ساختمانی زراعتی تعداد پروژه‌های ز یربنایی ساختمانی را در مرکز، ولایات و ولسوالی‌ها در وقت و زمانش تطبیق و به بهره‌برداری بسپارد و امور اعمار ساختمان را مطابق پلان‌های انکشافی اکمال نماید .فعلا این اداره درچوکات تشکیلات خویش بخش‌های انجینری، دیزاین، برآورد و امور مراقبتی را دارا می‌باشد.

اقدامات و تحرک بخش‌های متذکره در احیای ساختمان‌های جدید سهولت‌های اساسی را برای ادارات تخصصی فراهم خواهم آورد برنامه‌های ساختمانی زیربنائی تاثیرگذاری فوق‌العاده را در تقویت اقتصادی زراعتی دارد؛ بناً ضرورت مبرم به اعمار ساختمان‌های زراعتی و مالداری در سراسر کشور محسوس می‌گردد .

اهداف‌کاری در تطبیق پلان و برنامه‌های وزارت جهت بازسازی ساختمان‌ها شامل موضوعات آتی است:

 • طرح، سروی، دیزاین، و برآوردها به اساس معیارهای ضرورت.
 • ایجاد ساختمان‌های زیربنائی.
 • نظارت از کار ساختمان‌ها.                                                                                                                                                                         در عرصه خدمات ساختمانی طی سالیان متمادی دست‌آوردهای این اداره شامل تاسیسات آتی است :
 • تعمیر اداری.
 • تعمیرات یونت‌های ترویجی.
 • گدام‌های استراتیژیک غله‌جات و حفاظت نباتات.
 • دیپوها وتحویل‌خانه‌ها.
 • لابراتوارهای تحقیقات امراض حیوانی و نباتی، خاک‌شناسی، القاح مصنوعی، کنترول کیفیت مواد.
 • احداث فارم‌های زراعتی، مالداری از قبیل فارم‌های زنبورداری، گاوداری، مرغ‌داری، ماهی پروری و پیله‌وری.
 • گرین هوس ها وگلخانه‌ها.
 • مراکز پروسس سبزیجات و میوه‌جات.
 • تاسیسات شامل شلترها و سایه‌بان‌ها.
 • سردخانه‌ها.
 • مراکز پروسس لبنیات.
 • مراکز قرانطین وکلنیک‌های حیوانی، قطن‌های صحرای محلی و فارمی.
 • ترینگ سنتر.
 • انستیتوت.
 • کشمش‌خانه‌ها.
 • تعمیرا ت کوپراتیف‌ها.
 • تهانه‌جات.

در بخش تقویت اقتصاد زراعتی دهاقین کشور در پلان کوتاه مدت و طویل مدت احداث سردخانه‌های فارمی کوپراتیفی و تجارتی گنجانیده شده است، که تداوم کاری اجراات روی ان جریان دارد.

ضرورت به اعمار ساختمان‌های زیربنائی زراعتی:

 با توسعه و تقویت اقتصاد زراعتی می‌توان سطح تولید محصولات حیوانی و نباتی را بیشتر توسعه داد و گام‌های بعدی هدف رسیدن به خود کفایی است، مازاد غله‌جات و میوه‌جات تازه و خشک را باید به بازارهای آزاد جهانی و منطقوی صادر کرد، پس در اینجا وظیفه بخش سکتوری خصوصی زراعت و دولت است، که تاسیسات محافظه‌وی ساختمانی دهاقین، باغداران و مالداران محصولات مازاد خویش را با اطمنان در تاسیسات ذخیره کرده و در موقع لازم تجاری مواد را به مارکیت‌ها عرضه می‌دارند و منفعت خوبی بدست‌شان می‌رسد در رشد و توسعه زراعت و باغداری می‌پردازند .

بناً تاسیسات جدید محافظه وی مطالعه وپروژه سازی گردد ازطرفی هم شرایط زمانی می طلبد که دولت درتعویض شیوه های کلاسیک تولید بازنگری کند،باید درتعدادی از قراءوقصبات وشهرهای بزرگ ذخایر وگدام ها،سردخانه ها،گرین هاوس ها،لابراتوارها،تعمیرات اداری ،کلینیک های ثابت و سیار تهانه‌های محافظوی حفاظت جنگلات مثمر و غیر مثمر، که سرمایه ملی است و نقش اساسی در محیط زیست دارد بگمارد.

تاسیس این زیرساخت‌ها می‌تواند کمک بزرگی به متشبثین بخش زراعت باشد، تا انها محصولات حیوانی و نباتی را نگهداری نمایند و در موقع معین عرضه و تقاضا بازار ان به پول خوب به فروش برسانند و برخی از انها را راهی مارکیت‌های جهانی نمایند.

اهداف‌کاری ریاست زیربناهای زراعتی:

سروی اقتصادی، اجتماعی و تخنیکی به منظور ایجاد مراکز زیربنایی شامل اعمار سردخانه‌ها، مارکیت‌های زراعتی، گرین هوس‌ها، لابراتوار ها، گدام ها، فارم‌ها، مسلخ ها، تعمیرات اداری و سایر ساختمان‌های عام‌المنفعه زراعتی و مالداری درکشورغرض رفع نیازمندی‌های عامه .

دسترسی به ساختمان‌های مدرن زراعتی و مالداری با مطالعه و ارزیابی طرح ها و دیزاین‌های پروژه‌های زیربنایی در عرصه خدمات زراعتی.

مطالعه و ایجاد مراکز پروسس و بسته‌بندی محصولات زراعتی و مالداری با شیوه تکنالوژی جدید غرض راه‌یابی در عرصه ایجاد فابریکات تولیدی.

تاثیر گذاری و نقش برنامه‌های ساختمانی زیربنائی و اهمیت ان درتقویت اقتصاد زراعتی:

  نقش و اهمیت ساختمان‌های زیربنایی زراعتی به رفاه بهتر جامعه دهقانی اثرگذار بوده وکمک می‌نماید تا دهاقین، باغداران و مالداران از ان بهره‌مند گردند ساختمان‌های زیربنائی درتقویت اقتصاد زراعتی اثرگذار بوده و نقش ساختمان‌های حمایتی زراعتی انان را قادر می‌سازد تامحصولات شان را دیر زمانی نگهداری نمایند و ایجاد و اعمار این گونه ساختمان‌ها زیربنائی انان را مطمئن ساخته تا در عرصه رشد حاصل‌دهی و تولید غله‌جات، میوه‌جات و محصولات حیوانی افزایش به عمل اید .

 بناً با تلاش متشبثین سکتورخصوصی زراعتی تولید بیشتر گردیده و به دهقانان تحرک بیشتر داده می‌شود. ایجاد زیرساخت‌های زراعتی در گوشه و کنارکشور فرصت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی را بالا برده و محصولات انان بدون ضایعات به مارکیت‌ها راه می‌نمایند، تولیدات ازاد به مارکیت‌های منطقه و بازارهای جهانی راه خویش را باز می‌نماید.

 بناً نقش و اثرات ساختمان‌های زیربنائی در رشد و توسعه زراعت و اعتماد دهاقین حمایت دولت را بالا برده و محصولات بیشتر تولید و عرضه می‌گردد.

نقش عمده ساختمان‌ زیربناهای زراعتی در تقویت اقتصاد ورشکسته زراعتی:

به ملاحظه دورنمای پلا‌ن‌های کوتاه مدت و دراز مدت انکشافی در عرصه اعمار زیربناهای زراعتی در سراسر کشور ماموریت جدیدی در برابر ما مطرح می‌گردد، فراهم‌اوری این همه تسهیلات ساختمانی در قراء و قصبات روستایی و مراکز شهری کشور به‌ویژه در مناطق، که شرایط مساعد ترویج در عرصه‌های زراعتی و مالداری مد نظر باشد نیاز است تا ساخت و ساز جدید زیربنایی عملی گردد، که ضرورت به مساعدت و حمایت مالی می‌باشد، انجام این رسالت و وظایف عاجل بخاطر ارتقاء ظرفیت به پرسونل مجرب و اضافی نیازمند است .

اعمار ساختمان‌های زیربنایی زراعتی دهاقین، باغداران و مالداران را به رشد سریع کیفیت حاصل‌دهی امیدوار و تقویت اقتصاد زراعتی را تسریع می‌بخشد، انان مطمئن می‌گردند، که دولت شان بالای حمایت محصولات شان فعالیت‌های مثمر را روی‌دست قرار داده و انها را تحت پوشش و حمایت قرار می‌دهد، حمایت عملی دولت متشبثین را به تولید بیشتر از انواع حبوبات و میوه‌جات تشویق می‌دارد تا به اهداف انکشافی و بعدی خویش نایل گردد.

پلان و اجراات تطبیقی پروژه‌های ساختمانی سال مالی 1397

شماره

پروژه

موقعیت

مالک پروژه

شامل پلان

ملاحظات

ولسوالی

ولایت

انتقالی سال 1396

جدید سال 1397

1

اعمار دیوار احاطه گاو بندی فارم مالداری بینی‌حصار به طول 675 متر

بینی‌حصار

کابل

ریاست مالداری

//

 

 

2

اکمال کار باقی‌مانده مخزن ارتفاعی  مرکز وزارت 

مرکز وزارت

کابل

ریاست اداری

//

 

 

3

امور شلف‌بندی گدام  500 متریک تن

بادام باغ

کابل

ریاست حفاظه نباتات

//

 

 

4

ترمیم اسکلیت و ساختمان گل‌خانه

مرکز وزارت

کابل

ریاست باغداری

//

 

 

5

اکمال کار باقی‌مانده فارم قوریه پغمان

پغمان

کابل

ریاست منابع طبیعی

//

 

 

6

پروژه رنگمالی امور ترمیم کاری تعمیر ریاست تصدیق‌دهی تخم‌های بذری و تعمیر لابراتوارها

بادم باغ

کابل

تخم‌های بذری

 

//

 

7

پروژه تعمیر و طویله‌های کمپوند نسل گیری واقع فارم مالداری بینی حصار کابل

بینی حصار

کابل

ریاست مالداری

 

//

 

8

پروژه اعمار یک باب تعمیر هشت اطاقه ،تعمیر دو اتاقه و چاه سبتیک  فارم ریشخور

ریشخور

کابل

ریاست مالداری

 

//

 

9

 ساختمانی  مدیریت  ارشیف

مرکزوزارت

کابل

ریاست اداری

 

//

 

10

ساختمان  دفترروابط عامه

مرکزوزارت

کابل

ریاست اداری

 

//

 

11

ترمیمات تعمیر تحقیقات مرغداری ،گوسفندداری ، گاو داری وگوساله ها

ریشخور

کابل

ریاست تحقیقات

 

//

 

12

تهیه ونصب شلف ها(آرشیف)

مرکزوزارت

کابل

ریاست اداری

 

//

 

13

 امورتجدید آهن چادربام تعمیر آمریت فارم کول حشتمت خان

کول حشمت خان

کابل

ریاست منابع طبیعی

 

//

 

14

حفر بک حلقه چاه روتری به عمق 120 متر

بادام باغ

کابل

ریاست تحقیقات 

 

//

 

15

نصب تهیه فنس اطراف تعمیروکانکریت ریزی ساحه تعمیرریاست تحقیقات

بادام باغ

کابل

ریاست تحقیقات 

 

//

 

16

 اعمار تعمیر جن بانگ نباتات باملحقات آن

بادام باغ

کابل

ریاست تحقیقات

 

//

 

17

حفر بک حلقه چاه سبتیک در محوطه امریت لابراتواری تشخیص امراض حیوانی واقع دارالامان

دارالامان

کابل

ریاست صحت حیوانی

 

//

 

18

حفر یک حلقه چاه روتری به عمق 150 متر

بادم باغ

کابل

میکانیزه

 

//

 

19

 اعمار ساختمانی 20 اتاقه، چاه سپتیک و چاه عمیق به عمق 400 متر سمنگان

مرکز شهر

سمنگان

ریاست ترویج

 

//

 

20

اعمار انستیتوت تحقیقاتی و ترویج زعفران ولایت هرات

مرکز شهر

هرات

ریاست ترویج

 

//

 

21

اعمارتعمیر اداری وزارت زراعت ، آبیاری ومالداری با ملحقات آن

مرکزوزارت

کابل

ریاست اداری

 

//

 

پلان تطبیقی پروژه های ساختمانی سال مالی 1398

شماره

پروژه

موقعت

مالک پروژه

شامل پلان

ملاحظات

ولسوالی

ولایت

انتقالی سال 1397

جدید سال 1398

1

رنگمالی امورترمیم کاری تعمیر ریاست تصدیق دهی تخم های بذری وتعمیر لابراتوارها

بادم باغ

کابل

تخم های بذری

//

 

 

2

 تعمیر، طویله‌های کمپوند نسل‌گیری واقع فارم مالداری بینی حصار کابل

بینی حصار

کابل

ریاست مالداری

//

 

 

3

اعمار یک باب تعمیر هشت اتاقه ،تعمیر دو اتاقه و چاه سبتیک  فارم ریشخور

ریشخور

کابل

ریاست مالداری

//

 

 

4

اعمار تعمیر اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با ملحقات آن

مرکز وزارت

کابل

ریاست اداری

//

 

 

5

 اعماری ساختمانی 20 اتاقه ،چاه سپتیک و چاه عمیق به عمق 400 متر سمنگان

مرکزشهر

سمنگان

ریاست ترویج

//

 

 

6

اعمار انستیتوت تحقیقاتی و ترویج زعفران ولایت هرات

مرکز شهر

هرات

ریاست ترویج

//

 

 

7

 اعماری ساختمانی 20 اتاقه، چاه سپتیک و چاه عمیق به عمق 400 متر سمنگان

مرکز شهر

سمنگان

ریاست ترویج

//

 

 

8

اعمار انستیتوت تحقیقاتی و ترویج زعفران ولایت هرات

مرکز شهر

هرات

ریاست ترویج

//

 

 

9

     

 

 

//

 

 بلند نمودن دیوارهای وزارت

مرکز وزارت

کابل

ریاست اداری

 

10

کاری باقی‌مانده پروژه اعماری دیوار احاطه فارم مالداری بینی‌حصار

بادم باغ

کابل

ریاست مالداری

 

//

 

11

اعمار دیوار احاطه سمت شرق دیوار میکانیزه زراعتی به طول 160 متر با امور ترمیماتی دیوار فنسی واقع بادام باغ

بادام باغ

کابل

ریاست اداری

 

//

 

12

ایجاد غرفه‌های جدید و ترمیم غرفه‌های قبلی نمایشگاه دایروی 

بادام باغ

کابل

ریاست اداری

 

//

 

13

ترمیم، بازسازی و بارتیشن دفتر تحقیقات مالداری ریشخور

ریشخور

کابل

ریاست تحقیقات

 

//

 

                           

پلان ساختمانی تحت کار انتقالی سال مالی 1398 به سال 1399

شماره

پروژه

موقعیت

مالک پروژه

شامل پلان

ملاحظات

ولسوالی

ولایت

انتقالی سال 1398

جدید سال 1399

1

اعمار تعمیر اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با ملحقات آن

مرکز وزارت

کابل

ریاست اداری

//

 

 

2

 بلندنمودن دیوار‌های وزارت

مرکز وزارت

کابل

ریاست اداری

//

 

 

3

 کاری باقی‌مانده پروژه اعماری دیوار احاطه فارم مالداری بینی حصار

بادم باغ

کابل

ریاست مالداری

//

 

 

4

 اعماری ساختمانی 20 اتاقه ،چاه سپتیک و چاه عمیق به عمق 400 متر سمنگان

مرکز شهر

سمنگان

ریاست ترویج

//

 

 

5

اعمار انستیتوت تحقیقاتی و ترویج زعفران ولایت هرات

مرکز شهر

هرات

ریاست ترویج

//

 

 

 

اجراات و دست‌آوردها تطبیقی پروژه‌های ساختمانی سال 1397 (اکمال شده )

شماره

پروژه

موقعیت

مالک پروژه

ملاحظات

ولسوالی

ولایت

1

اعمار دیوار احاطه گاو بندی فارم مالداری بنی‌حصار به طول 675 متر

بینی حصار

کابل

ریاست مالداری

 

2

اکمال کار باقی‌مانده مخزن ارتفاعی  مرکز وزارت 

مرکز وزارت

کابل

ریاست اداری

 

3

 امور تجدید آهن چادر بام تعمیر آمریت فارم کول حشتمت خان

کول حشمت خان

کابل

ریاست منابع طبیعی

 

4

اکمال کار باقی‌مانده فارم قوریه پغمان

پغمان

کابل

ریاست منابع طبیعی

 

5

 ساختمانی  مدیریت  ارشیف

مرکز وزارت

کابل

ریاست اداری

 

6

ساختمان دفتر روابط عامه

مرکز وزارت

کابل

ریاست اداری

 

7

ترمیمات تعمیر تحقیقات مرغ‌داری ،گوسفندداری، گاو داری و گوساله‌ها

ریشخور

کابل

ریاست تحقیقات

 

8

تهیه و نصب شلف‌ها(آرشیف)

مرکز وزارت

کابل

ریاست اداری

 

9

امور شلف  بندی  گدام  500 متریک تن

بادام باغ

کابل

ریاست حفاظه نباتات

 

10

حفر بگ حلقه چاه روتری به عمق 120 متر

بادام باغ

کابل

ریاست تحقیقات 

 

11

نصب تهیه فنس اطراف تعمیر وکانکریت ریزی ساحه تعمیر ریاست تحقیقات

بادام باغ

کابل

ریاست تحقیقات 

 

12

ترمیم اسکلیت و ساختمان گل‌خانه

مرکز وزارت

کابل

ریاست باغداری

 

13

 اعمار تعمیر جن بانگ نباتات با ملحقات

بادام باغ

کابل

ریاست تحقیقات

 

14

حفر یک حلقه چاه سبتیک در محوطه امریت لابراتواری تشخیص امراض حیوانی واقع دارالامان

دارالامان

کابل

ریاست صحت حیوانی

 

15

حفر یک حلقه چاه روتری به عمق 150 متر

بادام باغ

کابل

میکانیزه

 

 

اجراات و دست‌آوردها تطبیقی پروژه‌های ساختمانی سال 1398 (اکمال شده )

شماره

پروژه

موقعیت

مالک پروژه

ملاحظات

ولسوالی

ولایت

1

 رنگمالی، امور ترمیم‌کاری تعمیر ریاست تصدیق‌دهی تخم های بذری و تعمیر لابراتوارها

بادام باغ

کابل

ریاست تصدی تخم های بذری

 

2

تعمیر ، طویله‌های کمپوند نسل‌گیری واقع فارم مالداری بینی حصار کابل

بینی حصار

کابل

ریاست مالداری

 

3

اعمار دیوار احاطه سمت شرق دیوار میکانیزه زراعتی بطول 160 متر با امور ترمیماتی دیوار فنسی واقع بادام باغ

بادام باغ

کابل

ریاست اداری

 

4

ایجاد غرفه‌های جدید و ترمیم غرفه‌های قبلی نمایشگاه دایروی 

بادام باغ

کابل

ریاست اداری

 

5

ترمیم، بازسازی و بارتیشن دفتر تحقیقات مالداری ریشخور

ریشخور

کابل

ریاست تحقیقات

 

6

 اعمار یک‌باب تعمیر هشت اتاقه، تعمیر دو اتاقه و چاه سبتیک فارم ریشخور

ریشخور

کابل

ریاست مالداری

 

 

اجراات و دست‌آورد‌ها تطبیقی پروژه‌های تحت کار انتقالی از سال 1398 به سال 1399

شماره

پروژه

موقعیت

مالک پروژه

ملاحظات

ولسوالی

ولایت

1

پروژه اعمار تعمیر اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با ملحقات آن

بادم باغ

کابل

ریاست اداری

 

2

 بلند نمودن دیوارهای وزارت

مرکزوزارت

کابل

ریاست اداری

 

3

اکمال کاری باقی‌مانده پروژه اعماری دیوار احاطه فارم مالداری بینی‌حصار

بادم باغ

کابل

ریاست مالداری

 

4

اعمار ساختمانی 20 اتاقه، چاه سپتیک و چاه عمیق به عمق 400 متر

مرکز شهر

سمنگان

ریاست ترویج 

 

5

اعمار انستیتوت تحقیقاتی و ترویج زعفران

مرکز شهر

هرات

ریاست ترویج