ریاست آبیاری

mail-admin

این بخش به اداره ملی آب افزوده شده است.

معرفی:

ریاست آبیاری  در سال ۱۳۸۸در چوکات معینیت آبیاری و منابع طبعی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تشکیل گردیده و دارای چهار آمریت و یک مدیریت اجراییه می‌باشد، که شامل پرسونل مرکزی و ولایتی می‌شود. جهت تنظیم سیستم‌های آبیاری (بندهای ذخیره آب، بندهای آب‌گردان و بازسازی شبکه‌های آبیاری با طرح و ترتیب پلان‌های مشخص به منظور بهبود سیستم‌های آبیاری جهت رسانیدن آب کافی برای مزارع زراعتی وظایف خویش را آغاز نموده است.

فعالیت‌های ریاست آبیاری در تمام کشور بوده و تمویل کننده مالی آن برعلاوه وزارت مالیه دونرهای بین‌اللملی نیز می‌باشد. مستفید شونده‌گان پروژه‌های آبیاری به صورت مستقیم دهقانان و زمین‌داران و به‌صورت غیرمستقیم مردم عام افغانستان می‌باشند.

دیدگاه:

یک افغانستان با زیر بناهای آبیاری پیشرفته و مدیریت منظم استفاده موثر آب برای زراعت .

ماموریت:

  • ایجاد یک محیط فنی و مدیریتی کار، پاسخگو با نیازهای بهبود زیرساخت‌های سیستم‌های آبیاری و بهبود مدیریت استفاده از آب آبیاری موثربرای افزایش محصولات و حاصل‌دهی زراعتی از طریق بهبود مدیریت موثراستفاده آب برای آبیاری.
  • بهبود مدیریت موثر و عادلانه آب و تامین نیاز آبی برای سیستم های زراعتی.

اهداف ریاست آبیاری:

  1. احداث، بازسازی، توسعه و حفاظت از شبکه‌های آبیاری.
  2. حفظ شبکه آبياری و توزيع منصفانه حق آبه در شبکه آبياری.
  3. ساخت بندهای آب‌گردان و جمع‌آوری آب باران و برف به منظور تامین آب برای آبیاری.
  4. بهبود آب‌ریزه‌ها از طریق فعالیت‌های زراعتی برای کاهش خطر سیل و حفاظت از محیط زیست.
  5. ایجاد انجمن‌های آبیاری که در تصمیم‌گیری در بازسازی، توزیع حق آبه و نگهداری از سیستم‌های آبیاری فعالیت می‌نمایند.
  6. ترویج سیستم‌های جدید آبیاری جهت افزایش موثریت آب در زمین‌های زراعتی.
  7. انجام تحقیقات برای تعیین نورم‌های آبیاری و موثریت اقتصادی آبیاری.

پروژه‌های همکار ریاست آبیاری:

پروژه تنظیم آب در مزرعهOFWMP

پروژه CLAP

پروژهSNaPP-2

پروژهSWIM

پروژه OSRO

پروژه NVDA

پروژه تغیراقلیم CCAP

پلان‌کاری سال مالی ۱۳۹۷

دانلود پلان کاری  

گزارش پروژهای آبیاری تکمیل شده درسال مالی ۱۳۹۷

دانلود گزارش  

پلان کاری سال مالی ۱۳۹۸

دانلود پلان کاری  

گزارش پروژه‌های تطبیق شده آبیاری مطابق به پلان تطبیقی سال مالی ۱۳۹۸

دانلود گزارش  

پلان‌کاری سال مالی ۱۳۹۹

دانلود پلان کاری  

پلان عملیاتی سال مالی ۱۳۹۹

دانلود گزارش

ویدیو:  

بخش آبیاری وزارت زراعت در سال ۱۳۹۸چه کرد؟  

این بخش به اداره ملی آب افزوده شده است.