ریاست تکنالوژی معلوماتی

mail-admin

معرفی ریاست تکنالوژی معلوماتی

ریاست تکنالوژی معلوماتی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری یکی از ریاست های خدماتی میباشد که در سال 1385 به هدف تجهیز و عرضه خدمات هرچه بهتر تکنالوژی معلوماتی در سطح مرکز و ریاست های زراعت، آبیاری و مالداری ولایات برای اتخاذ تصامیم موثر، سهولت های اداری و کاری، بلند بردن ظرفیت کارمندان وزارت، ذخیره معلومات به شکل الکترونیکی و دستری به آن در اسرع وقت تا باشد شفافیت و کارآیی در سکتور زراعت، اخذ گزارشات، پخش و نشر فرامین و هدایات، ارسال مراسلات به طور سریع، مصئون و محرمانه با در نظر داشت صرفه جویی در منابع و نشر معلومات زراعتی، تقویه اقتصاد زراعتی، ترویج، معرفی ورایتی های دارای ارزش بلند اقتصادی، جمع آوری ارقام دقیق مالداران و زارعین در کشور، به منظور اتخاذ تصامیم به موقع و موثر، با بکارگیری تکنالوژی معلوماتی ایجاد گردیده است.

دیدگاه:

تجهیز و عرضه خدمات هرچه بهتر تکنالوژی معلوماتی در سطح مرکز و ریاست های زراعت در ولایات.

 ماموریت:

 ارتباطات سریع، تشریک معلومات بموقع برای اتخاذ تصامیم موثر، سهولت های اداری و کاری، بلند بردن ظرفیت کارمندان وزارت، ذخیره معلومات به شکل الکترونیک و دسترسی به آن به اسرع وقت.

 هدف:

تجهیز و عرضه خدمات هرچه بهتر تکنالوژی معلوماتی در سطح مرکز و ریاست های زراعت، آبیاری و مالداری ولایات برای اتخاذ تصامیم موثر، سهولت های اداری و کاری، بلند بردن ظرفیت کارمندان وزارت، ذخیره معلومات به شکل الکترونیکی و دستری به آن در اسرع وقت تا باشد شفافیت و کارآیی در سکتور زراعت، اخذ گزارشات، پخش و نشر فرامین و هدایات، ارسال مراسلات به طور سریع، مصئون و محرمانه با در نظر داشت صرفه جویی در منابع و نشر معلومات زراعتی، تقویه اقتصاد زراعتی، ترویج، معرفی ورایتی های دارای ارزش بلند اقتصادی، جمع آوری ارقام دقیق مالداران و زارعین در کشور، به منظور اتخاذ تصامیم به موقع و موثر، با بکارگیری تکنالوژی معلوماتی.

مهمترین فعالیت‌ها ‌و دست‌آوردهای ریاست تکنالوژی معلوماتی طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

 • وصل نمودن پروژه های همکار وزارت به خدمات و انترنت وزارت (SGRP, CLAP /SNNaP2, AMIP , NHLP , OFWMP)،AAIP
 • وصل نمودن واحدهای دومی در محوطه بادام باغ به انترنت از طریق شبکه فایبر نوری افغان تیلی کام
 • وصل نمودن واحدهای دومی در محوطه دارالامان به انترنت از طریق شبکه فایبر نوری افغان تیلی کام
 • انتقال ترافیک صوتی از شبکه تلیفون های سیسکو به شبکه های بیرونی   GSM
 • توسعه شبکه تلیفون های سیسکو به واحدهای دومی محوطه بادام باغ و دارالامان و هشت ریاست زراعت ولایات که شامل (کابل ، ننگرهار ، هرات ، بلخ ، کندهار ،پکتیا ، میدان وردک و کاپیسا می‌باشد)
 • Update و Upgrade سیستم‌ها .
 • تطبیق و راه اندازی شبکه وایرلیسس در ۱۳ تعمیر وزارت .
 • تطبیق و راه اندازی شبکه فایبر نوری بین هشت تعمیر در محوطه بادام باغ .
 • ایجاد سرور روم برای هشت تعمیردر محوطه بادام باغ در تعمیر ریاست عمومی تحقیقات.
 • انتقال سیستم ها و دیتابیس های پروژه های همکار وزارت ، جابجا نمودن آن ها در سرور روم مرکزی وزارت و نگهداری(Hosting) انها .
 • ایجاد سیستم ویدیو کنفرانس جهت اشتراک روسای ولایات در مجالس هئیت رهبری توسط Skype for Bossiness.

پلان‌های کاری سال‌های مالی ۱۳۹۷- ۱۳۹۹