آمریت جندر

mail-admin

 

معرفی مختصر آمریت جندر

 •  آمریت جندر در برج میزان سال ( ۱۳۹۰)  در چوکات معینت مالی واداری وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری به طور مستقل تشکیل گردیده است، هدف از ایجاد این آمریت تقویت زنان و تساوی جنسیت اجتماعی می‌باشد تا زنان و مردان بتوانند از حقوق خویش مساویانه مستفید شوند.
 •   آمریت جندردرتشکیل دارای چهار بست بوده که عبارت اند از آمریت جندر، مدیرآگاهی‌دهی ، مدیر برنامه‌ها و مامور برنامه‌های جندرمی‌باشد.

۱-اهداف آمریت جندر

 • تطبیق دقیق پالیسی جندر در تمام ساحات کاری.
 • به راه انداختن مباحثات در مورد جندر .
 • برقرار نمودن ارتباطات با دیگر مشاورین تخنیکی ، دونر ها و اعضای جوامع بین المللی بمنظور تبادل افکار در مورد موضوع جندر.
 • به راه انداختن جلسات به صورت منظم با فوکل پاینت‌ها .
 • اختصاص دادن پنج نمره امتیازی برای خانم‌ها .
 • رسیدگی به مشکلات کارمندان
 • تشخیص خلاء‌های موجوده در تمام پالیسی ها و استراتیژی‌های مرتبط به جندر و فعالیت‌های که انجام داده می‌شود در پروژه ها و ریاست‌های وزارت زراعت انجام می‌شود به همکاری کمیته جندر.
 • آگاهیدهی در مورد پالیسی‌ها ، قوانین و مقرره‌های اداره از دیدگاهی جندر و ارائه مشوره های لازم در رابطه به برابری جندر .
 • اطمینان از تطبیق پالیسی برابری جندر در دیپارتمنت‌ها و سطح برنامه‌ها و ارائه گزارش آن به آمریت جندر.
 • ارائه پرزنتیشن‌ها برای کارمندان ادارات جهت رشد ارتقاء ظرفیت آن‌ها .
 • تدویر ورکشاپ‌ها جهت آگاهی از طرح برنامه‌های آموزشی در رابطه به جندر به کارمندان ولایات .
 • نظارت از کارکردها و فعالیتهای ریاستها، پروژه‌ها یا ادارات مرتبط به وزارت زراعت در بخش جندر.

۲- دست آوردها و گزارش کارکردها در سال های مالی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ :

 • اشتراک در کمیته استخدام ، اولویت‌دهی و فرصت بیشتر در استخدام و با پنج نمره امتیازی جندر به  خانم‌ها.
 • اشتراک در جلسات کمیته حل منازعات و رسیدگی به شکایات کارمندان.
 • اشتراک در ورکشاپ ها و جلسات داخل و خارج از وزارت .
 • همکاری با وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ( تکمیل گزارشات و فورمه‌جات ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه، اداره امور، دفتر خانم اول ، کمیسیون مستقل حقوق بشر و غیره .
 • ترتیب و تکمیل نمودن سوال‌نامه نظارتی وزارت امور زنان .
 • ترتیب و تکمیل نمودن گزارشات سمپوزیم توانمندسازی زنان ، گزارش فورم نظارت جمع آوری آمار و اطلاعات مبنی بر شاخص ها با اولویت نظارت از تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان در ادارات دولتی و نهاد های جامعه دولتی .
 • اشتراک در ورکشاپ‌ها ، تریننگ‌ها و جلسات ربع‌وار و ماهوارکمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت محترم امور زنان ، ریاست اجرائیه، ریاست جمهوری، بانک جهانی ، ولسی جرگه، مشرانو جرگه و کمیسیون مستقل حقوق بشر.
 • ترتیب پروپوزل در رابطه به ماستری طبقه اناث.
 • عضویت و اشتراک در کمیته بودجه سازی پاسخگو به جندر.
 • عضویت و اشتراک در کمیته اضافه کاری.
 • بازنگری پالیسی جندر
 • اخذ اضافه کاری بشکل نوبت وار برای طبقه اناث وزارت.
 • کار بالای طرح تشکیل سال ۱۳۹۹ آمریت جندر .
 • ترتیب فارمت جدید جهت دریافت معلومات دقیق در رابطه به فعالیت ها و دستاورد ها برای زنان مطابق شاخصهای پلان کاری ملی برای زنان افغانستان.
 • ترتیب پرزنتیشن با پلان بودجه برای ورکشاپ تحت عنوان مدیریت حل منازعات
 • پلان یک پایه و ترین برای انعکاس دادن فعالیت‌های جندر .
 • ترتیب طرح ادغام سازی جندر. ترتیب پرزنتیشن در رابطه به طرح ادغام سازی .
 • جواب به پرسشنامه اصلاحات اداری در رابطه به بهبود روند کاری خانم‌ها در اداره.
 • فورم گزارش انکشاف اقتصادی و اجتماعی  وزارت امور زنان .     
 • ترتیب طرزالعمل فعالیت‌های جندر
 • جمع‌آوری ارقام دقیق خانم‌ها، که در بست‌های دولتی قراردادی ایفای وظیفه می‌نمایند.
 • ترتیب فورم شناسایی پروسه‌های کاری (از آغاز الی انجام) به کمیسیون اصلاحات اداری.
 • تهیه گزارش تحلیل در مورد جایگاه زنان در ساختارهای دولتی ریاست جمهوری .

۳- پلان‌کاری و پلان عملیاتی سال‌های مالی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

 • ایجاد هماهنگی با فوکل پاینت‌های مرکز و واحدهای دومی وزارت .
 • حصول اطمینان از تطبیق پالیسی جندر در تمام سطوح.
 • ترتیب مواد معلوماتی برای جریده جندر.
 • به راه‌اندازی مباحثات و گفتگو‌ها در رابطه به جندربا فوکلپاینتهای پروژهها و نماینده‌های جندردر ریاست‌های مربوط.
 • تحلیل وضعیت جندر (فرصت‌ها چالشها و پرسش‌نامه‌ها) در شرایط فعلی کشور .
 • جمع آوری نظریات و پیش‌نهادات در رابطه به بهبود وضعیت جندر .
 • جمع آوری معلومات در رابطه به پروژه‌های فعال در سکتور زراعت در بخش جندر.
 • اخذ معلومات کافی در رابطه به بودجه و پروگرام‌ها پروژه‌های موجود وزارت در بخش جندر.
 • حصول اطمینان از بهبود وضعیت جندر در وزارت.
 • اشتراک و نماینده گی فعال در جلسات ریاست جمهوری دفتر خانم اول، ریاست اجرائیه ،وزارت امور زنان ،کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ،کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر ارگان‌های ذیربط.
 • تآمین ارتباطات و ایجاد هماهنگی با پروژه‌ها و مشاورین تخنیکی در ارتباط به  جندر .           
 • طرح تشکیل جدید در رابطه به ازدیاد کارمند برای آمریت جندر در مرکز و ولایات  .
 • پروپوزل بورسیه ماستری برای طبقه اناث وزارت زراعت با بعضی امتیازات .
 • تجدید نظر در مورد پالیسی جندر برای بهتر شدن این پالیسی و تطبیق بهتر آن.
 • تجلیل از روز جهانی زن در وزارت زراعت .
 • تجلیل از روز کودک در وزارت زراعت .
 • رسیده‌گی به مشکلات خانم‌ها در وزارت .
 • بررسی از وضعیت کودکستان و مشکلات آنها.