گزارش کامل اطلاع‌رسانی در سال مالی ۱۳۹۸

جدول گزارش‌دهی ماهوار مرجع اطلاع‌رسانی ادارات

گزارش مرجع اطلاع‌رسانی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، جدی ۱۳۹۷ (سال مالی ۱۳۹۸)

نام متقاضی

جنسیت

وظیفه

اداره مربوط/آدرس

تماس

نوعیت و موضوع تقاضای اطلاعات

نوعیت متقاضی

تاریخ

نتیجه تقاضای اطلاعات

مرد

زن

حکمی

حقیقی

تقاضا

اجرا

تهیه گردید

در جریان

رد گردید

شبیراحمد

شهروند/بغلان

تلفنی

استخدام

۱۲ جدی

۱۲ جدی

ظاهر

شهروند/ کابل

حضوری

سبزخانه‌ها

۱۲ جدی

۱۲ جدی

نورالله

شهروند/ بلخ

تلفنی

استخدام

۱۳ جدی

۱۳ جدی

شکیب

شهروند/ هرات

تلفنی

استخدام

۲۱ جدی

۲۱ جدی

داوود

شهروند/ کابل

تلفنی

درباره‌ی منابع بشری

۲۴ جدی

۲۴ جدی

حاجی‌عبدالولی

شهروند/ هرات

تلفنی

استخدام

۲۴ جدی

۲۴ جدی

محمدالیاس

شهروند/ کابل

تلفنی

استخدام

۲۴ جدی

۲۴ جدی

حمزه

شهروند/ننگرهار

تلفنی

استخدام

۲۶ جدی

۲۶ جدی

علی

شهروند/کابل

حضوری

استخدام

۲۶ جدی

۲۶ جدی

حسین حیدری

خبرنگار

روزنامه‌ی ۸صبح

حضوری

برنامه‌های آبیاری

۲۸ جدی

۳۰ جدی

شریفی

تهیه‌کننده

طلوع

تلفنی

گل‌پروری

۲۹ جدی

۳۰ جدی

سایر فعالیت‌ها: آپدیت وب‌سایت و شماره‌ها، افزایش به میزان مقالات و اطلاعات پیش‌گیرانه در باره‌ی وزارت

ویب‌سایت

دیتابیس

سایر

آپدیت شماره‌ها، اطلاعانات و معلومات

افزایش به میزان سندهای دیجیتالی

غنی‌سازی محتوای اطلاعات و منابع

اسم مسوول مرجع اطلاع‌رسانی اداره: (سید نورالعین)                                                            امضا و مهر

جدول گزارش‌دهی ماهوار مرجع اطلاع‌رسانی ادارات

گزارش مرجع اطلاع‌رسانی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، دلو ۱۳۹۷ (سال مالی ۱۳۹۸)

نام متقاضی

جنسیت

وظیفه

اداره مربوط/آدرس

تماس

نوعیت و موضوع تقاضای اطلاعات

نوعیت متقاضی

تاریخ

نتیجه تقاضای اطلاعات

مرد

زن

حکمی

حقیقی

تقاضا

اجرا

تهیه گردید

در جریان

رد گردید

نیازمحمد

شهروند/بغلان

حضوری

مالداری

۳ دلو

۳ دلو

زلاند

شهروند/ بلخ

تلفنی

استخدام

۴ دلو

۴ دلو

عثمان

شهروند/ کابل

حضوری

مرغداری‌ها

۷ دلو

۷ دلو

ذبیح‌الله

شهروند/ ننگرهار

تلفنی

استخدام

۹ دلو

۹ دلو

عبدالجبار

شهروند/ کابل

تلفنی

استخدام

۱۱ دلو

۱۱ دلو

حارث

شهروند/ کندز

تلفنی

منابع بشری

۱۳ دلو

۱۳ دلو

عادل

شهروند/ ننگرهار

تلفنی

استخدام

۱۴ دلو

۱۴ دلو

جمشید

شهروند/کابل

حضوری

استخدام

۲۲ دلو

۲۳ دلو

طاهر پیمان

خبرنگار

نی

حضوری

برنامه‌های آبیاری

۲۳ دلو

۲۴ دلو

دلاور

شهروند

تلفنی

باغ‌های متراکم

۲۵ دلو

۲۵ دلو

نیازمحمد

شهروند/بغلان

حضوری

مالداری

۳ دلو

۳ دلو

سایر فعالیت‌ها: آپدیت وب‌سایت و شماره‌ها، افزایش به میزان مقالات و اطلاعات پیش‌گیرانه در باره‌ی وزارت

ویب‌سایت

دیتابیس

سایر

آپدیت معلومات ویب‌سایت در باره‌ی پروژه‌ها

اسکن سندها و دیجیتالی اسناد

نشر گزارش‌ها و خبرهای تولیدی به منظور سوژه‌دهی به رسانه‌ها

اسم مسوول مرجع اطلاع‌رسانی اداره: (سید نورالعین)                                                            امضا و مهر

جدول گزارش‌دهی ماهوار مرجع اطلاع‌رسانی ادارات

گزارش مرجع اطلاع‌رسانی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، حوت ۱۳۹۷ (سال مالی ۱۳۹۸)

نام متقاضی

جنسیت

وظیفه

اداره مربوط/آدرس

تماس

نوعیت و موضوع تقاضای اطلاعات

نوعیت متقاضی

تاریخ

نتیجه تقاضای اطلاعات

مرد

زن

حکمی

حقیقی

تقاضا

اجرا

تهیه گردید

در جریان

رد گردید

نواب

شهروند/غزنی

تلفنی

مالداری

۶ حوت

۶ حوت

ابراهیم

شهروند/ سمنگان

تلفنی

استخدام

۸ حوت

۸ حوت

رحمت‌الله

شهروند/ کنر

تلفنی

مرغداری‌ها

۱۱ حوت

۱۱ حوت

صبور

شهروند/ ننگرهار

حضوری

استخدام

۱۷ حوت

۱۷ حوت

جلال‌الدین

شهروند/ بدخشان

تلفنی

استخدام

۱۹ حوت

۱۹ حوت

فقیراحمد

شهروند/ کابل

تلفنی

استخدام

۲۶ حوت

۲۶ حوت

نورالله

شهروند/کابل

حضوری

استخدام

۲۶ حوت

۲۶ حوت

فهیم امین

خبرنگار

۸صبح

آنلاین

خشک‌سالی وبرنامه‌های مالداری

۲۸ حوت

۲۹ حوت

سایر فعالیت‌ها: آپدیت وب‌سایت و شماره‌ها، افزایش به میزان مقالات و اطلاعات پیش‌گیرانه در باره‌ی وزارت

ویب‌سایت

دیتابیس

سایر

آپدیت معلومات ویب‌سایت (تماس با ما) و نشر گزارش‌ها

ادامه‌ی اسکن سندها و دیجیتالی اسناد

غنی‌سازی سیستم‌های معلوماتی وزارت زراعت

اسم مسوول مرجع اطلاع‌رسانی اداره: (سید نورالعین)                                                            امضا و مهر

جدول گزارش‌دهی ماهوار مرجع اطلاع‌رسانی ادارات

گزارش مرجع اطلاع‌رسانی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، حمل ۱۳۹۸ (سال مالی ۱۳۹۸)

نام متقاضی

جنسیت

وظیفه

اداره مربوط/آدرس

تماس

نوعیت و موضوع تقاضای اطلاعات

نوعیت متقاضی

تاریخ

نتیجه تقاضای اطلاعات

مرد

زن

حکمی

حقیقی

تقاضا

اجرا

تهیه گردید

در جریان

رد گردید

علی حقمل

خبرنگار

۸صبح

تلفنی

نمایشگاه‌ها

۳حمل

۳ حمل

فهیمه

دانشجو

انستیتوت زراعت و وترنری

حضوری

پروژه‌های زراعت

۱۹ حمل

۲۰ حمل

امان‌الله

شهروند/ کابل

دانشجو

حضوری

کارآموزی

۲۵ حمل

۲۵ حمل

مظاهر

شهروند/ کندز

شهروند

تلفنی

استخدام

۲۷ حمل

۲۷ حمل

سایر فعالیت‌ها: آپدیت وب‌سایت و شماره‌ها، افزایش به میزان مقالات و اطلاعات پیش‌گیرانه در باره‌ی وزارت

ویب‌سایت

دیتابیس

سایر

آپدیت معلومات ویب‌سایت (برنامه‌ها و پلان‌های عملیاتی) و نشر سخنرانی‌ها

ادامه‌ی اسکن سندها و دیجیتالی اسناد

غنی‌سازی سیستم‌های معلوماتی وزارت زراعت

اسم مسوول مرجع اطلاع‌رسانی اداره: (سید نورالعین)                                                            امضا و مهر

جدول گزارش‌دهی ماهوار مرجع اطلاع‌رسانی ادارات

گزارش مرجع اطلاع‌رسانی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، ثور ۱۳۹۸ (سال مالی ۱۳۹۸)

نام متقاضی

جنسیت

وظیفه

اداره مربوط/آدرس

تماس

نوعیت و موضوع تقاضای اطلاعات

نوعیت متقاضی

تاریخ

نتیجه تقاضای اطلاعات

مرد

زن

حکمی

حقیقی

تقاضا

اجرا

تهیه گردید

در جریان

رد گردید

اسلام‌الدین

شهروند/ بغلان

تلفنی

ماهی‌پروری

۱۱ ثور

۱۱ ثور

رشاد عاکفی

خبرنگار

اقتدار ملی

حضوری

تخم‌های اصلاح‌شده

۱۴ ثور

۱۵ ثور

امان‌الله

شهروند/ کابل

دانشجو

حضوری

کارآموزی

۲۱ ثور

۲۱ ثور

سایر فعالیت‌ها: آپدیت وب‌سایت و شماره‌ها، افزایش به میزان مقالات و اطلاعات پیش‌گیرانه در باره‌ی وزارت

ویب‌سایت

دیتابیس

سایر

آپدیت معلومات ویب‌سایت (اعلان‌ها و داوطلبی‌ها) و نشر سخنرانی‌ها

ادامه‌ی اسکن سندها و دیجیتالی اسناد

کار روی کاربردی‌سازی سیستم‌های معلوماتی وزارت زراعت

اسم مسوول مرجع اطلاع‌رسانی اداره: (سید نورالعین)                                                            امضا و مهر

جدول گزارش‌دهی ماهوار مرجع اطلاع‌رسانی ادارات

گزارش مرجع اطلاع‌رسانی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، جوزا ۱۳۹۸ (سال مالی ۱۳۹۸)

نام متقاضی

جنسیت

وظیفه

اداره مربوط/آدرس

تماس

نوعیت و موضوع تقاضای اطلاعات

نوعیت متقاضی

تاریخ

نتیجه تقاضای اطلاعات

مرد

زن

حکمی

حقیقی

تقاضا

اجرا

تهیه گردید

در جریان

رد گردید

اسلام‌الدین

شهروند/ بغلان

تلفنی

تحقیقات روی آلوبالو و گیلاس

۱۸ جوزا

۲۱ جوزا

رشاد عاکفی

خبرنگار

اقتدار ملی

حضوری

پروژه‌های زراعت

۲۳ جوزا

۲۳ جوزا

امان‌الله

شهروند/ کابل

دانشگاه کابل

حضوری

سیستم‌های آبیاری

۲۹ جوزا

۲۹ جوزا

سایر فعالیت‌ها: آپدیت وب‌سایت و شماره‌ها، افزایش به میزان مقالات و اطلاعات پیش‌گیرانه در باره‌ی وزارت

ویب‌سایت

دیتابیس

سایر

آپدیت معلومات ویب‌سایت (اعلان‌ها و داوطلبی‌ها) و نشر سخنرانی‌ها

ادامه‌ی اسکن سندها و دیجیتالی اسناد

کار روی کاربردی‌سازی سیستم‌های معلوماتی وزارت زراعت

اسم مسوول مرجع اطلاع‌رسانی اداره: (سید نورالعین)                                                            امضا و مهر

جدول گزارش‌دهی ماهوار مرجع اطلاع‌رسانی ادارات

گزارش مرجع اطلاع‌رسانی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، سرطان ۱۳۹۸ (سال مالی ۱۳۹۸)

نام متقاضی

جنسیت

وظیفه

اداره مربوط/آدرس

تماس

نوعیت و موضوع تقاضای اطلاعات

نوعیت متقاضی

تاریخ

نتیجه تقاضای اطلاعات

مرد

زن

حکمی

حقیقی

تقاضا

اجرا

تهیه گردید

در جریان

رد گردید

شریف‌الله

شهروند/بدخشان

تلفنی

جنگل‌ها و هینگ

۳ سرطان

۴ سرطان

جمشید

دانشجو

دانشگاه بلخ

تلفنی

برنامه‌های توسعه‌ای برای باغداری

۱۰ سرطان

۱۲ سرطان