گزارش‌دهی ریاست زراعت ولایت جوزجان به مردم

اشتراک رئیس اداره زراعت،آبیاری ومالداری ولایت جوزجان دراجماع‌ها

جوزجان
 14/1/1398
تدویر برنامه آموزشی برای 80 تن از دهاقین و مالداران ولایت جوزجان
برای 80 تن از دهاقین، مالداران و روئسای شورای انکشافی قریه جات ولایت جوزجان به همکاری موسسه محترم WHH در مورد ارتباط منابع طبیعی با معیشت برنامه آموزشی یک روزه دایر گردید . همچنان در اخیر برنامه مراسم اختتامیه پروژه مصونیت غذایی دفتر محترم PRB برگزار گردیده و مسوول ولایتی دفتر PRB فعالیت های خویش را برای اشتراک کننده گان تشریح نموده و از ختم موفقانه پروژه مصونیت غذایی در این ولایت خبر داد همچنان به پاس خدمات ارزنده محترم داکتر حشمت الله پرند مسوول ولایتی دفتر محترم PRB سپاس نامه یی از طرف ریاست زراعت ولایت جوزجان ترتیب گردیده بود توسط رئیس زراعت تفویض گردید .

جوزجان
09/11/1397
اشتراک رئیس اداره زراعت در ورکشاپ آموزشی حفاظه نباتات برای 100 تن ازدهاقین قریجات شهرشبرغان تحت عنوان جلوگیری استعمال ادویه جات بی مورد و کنترول امراض وآفات نباتی درصالون جلسات اداره زراعت،آبیاری ومالداری صورت گرفته است.

جوزجان
08/09/1397
اشتراک رئیس اداره زراعت از تدویر آموزش برای 40 تن ازدهاقین زعفران کار قریجات شهرشبرغان واقع فارم پیله وری تحت عنوان جمع آوری گل ،نحوه خشک نمودن ستگما ،مساعد بودن شرایط اقلیمی برای کشت زعفران بلخصوص مشکل کم آبی ودرمورد اهمیت اقتصادی زعفران درکشور برایشان ارائیه گردید.