کنفرانس ملی نقش زراعت در تقویت اقتصاد افغانستان

mail-admin
کنفرانس ملی نقش زراعت در تقویت اقتصاد افغانستان

Event dates

Event dates -

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کنفرانس سه روزه تحت عنوان «کنفرانس ملی نقش زراعت در تقویت اقتصاد افغانستان»، به هدف نظرخواهی درباره‌ی استراتژی ۱۰ ساله‌ی رشد زراعت با اشتراک جوانب ذی‌دخل (سکتور خصوصی، دهقانان، کارشناسان، متخصصین، اتحادیه‌های تولیدی) برگزار می‌کند.

34.521231753413, 69.139473438263