ریاست پلان و برنامه‌ها

معرفی:

ریاست پلان و برنامه‌ها، تحت ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه‌ها قرار دارد، یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های ریاست عمومی پلان و برنامه‌ها می‌باشد. طبق تشکیل سال 1398 این ریاست متشکل از آمریت‌های پلان‌گذاری ولایتی، منابع طبیعی، احیایی اقتصاد زراعتی، تولید و حاصل‌خیزی، مدیریت تغییر و آمریت انسجام موسسات می‌باشد.

این ریاست مسوولیت هماهنگی ترتیب تمام طرح‌ها، پلان‌ها و برنامه‌ریزی وزارت را به عهده دارد. ترتیب پلان‌های استراتیژیک وزارت و پروژه‌های انکشافی ( کانسبت نوت و پروپوزل) پروژه‌های انکشافی، که در هماهنگی و همکاری با ریاست‌های سکتوری و ریاست مالی ترتیب می‌گردد، غرض تامین بودجه مورد نیاز به وزارت‌های اقتصاد، مالیه و وسیلتاً به دونرها پیشکش می‌گردد. هم‍‌‌چنان نهائی سازی و همآهنگی در تهیه و تکمیل نمودن اسناد استراتیژیک، که به سطح انکشاف ملی زراعتی طرح گردیده مانند اهداف انکشاف پایدار (SDG)، برنامه‌های ملی دارای اولویت انکشاف جامع زراعت (CAD-NPP)، برنامه‌های ملی دارای اولویت جهت رشد سکتور خصوصی و .... از جمله فعالیت‌های مهم این ریاست به شمار می‌رود. ترتیب و ارایه گزارشات از پیشرفت فعالیت‌های پروژه‌ها به مقام وزارت و سایر ادارات ذی‌ربط نیز از مسوولیت‌های این ریاست می‌باشد، فعالیت‌های زراعتی موسسات غیر دولتی نیز توسط یکی از آمریت‌های این ریاست انسجام و هماهنگ می‌گردد.

دورنما:
 تطبیق پلان‌های استراتیژیک وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جهت نیل به اهداف تعین شده، در چهارچوب‌های استراتیژیک این وزارت که همآنا تامین مصوونیت غذایی و رشد اقتصادی می‌باشد.

اهداف ریاست:

طرح و ترتیب پلان استراتژیک و برنامه‌های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

تهیه، تنظیم و ترتیب گزارشات ماهوار، ربع‌وار و سالانه وزارت زراعت و ارایه آن به مقام وزارت و سایر ادارت درخواست‌کننده .

سعی در جلب و جذب کمک‌های مالی از کشورهای کمک کننده و موسسات داخلی کشور .

ایجاد همکاری و هماهنگی به موسسئات ذی‌دخل دولتی و غیر دولتی ملی و بین المللی در رابط به سکتور زراعت

تشخیص، هماهنگی، ارزیابی و پیشنهاد نیازمندی‌های بودجوی به اساس پلان کار سالانه .

پلان عملیاتی بابت سال مالی ۱۳۹۸ ریاست پلان و برنامه‌ها:

 - دانلود پلان   

دست‌آوردهای سال ۱۳۹۸ ریاست پلان و برنامه‌ها:

 1. پلان فعالیت‌های عمده پروژه‌های انکشافی سال 1398 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ترتیب و ارسال گردید است.
 2. پلان‌های ولایتی سال 1398 پروژه‌های انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با هماهنگی ریاست‌های سکتوری و پروژه‌ها تهیه و ترتیب گردید.
 3. گزارش ربع‌وار و سالانه از پیشرفت فعالیت‌های عمده پلان شده وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ترتیب به دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ارایه گردید.
 4. گزارش ماه‌وار کمی و کیفی، ربع‌وار و سالانه تمام فعالیت‌های انجام شده پروژه‌های انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ترتیب به وزارت محترم مالیه ارائه گردید.
 5. گزارش به شکل ربع‌وار به وزارت محترم اقتصاد، از پیشرفت پروژه‌های انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ارائه گردید.
 6. سند برنامه اهداف انکشاف پایدار (SDG) تکمیل گردید.
 7. برنامه‌های جامع دارای اولویت ملی انکشاف زراعت (CAD-NPP) ترتیب و تکمیل گردید.
 8. برنامه‌های ملی دارای اولویت جهت رشد سکتور خصوصی (PSD-NPP)  ترتیب و تکمیل گردید.
 9. در زمینه فعالیت‌های SPS و Codex به ریاست سازمان تجارت جهانی، وزارت محترم تجارت و صنایع و دیگر ادارات ذی‌دخل همآهنگی صورت گرفت.
 10. 21 کانسپت نوت پیشنهادی جدید با همکاری ریاست‌های سکتوری مربوطه تهیه و ترتیب گردیده و به معینیت پالیسی وزارت محترم مالیه ارسال گردید.
 11. 25 طرح به همکاری ریاست‌های سکتوری در بخش‌های زراعت و مالداری ترتیب گردید.
 12. 8 پروپوزل در بخش‌های زراعت، مالداری و زیربنای تحلیل تخنیکی، ارزیابی و ترتیب گردید.
 13. 216 کانسپت نوت پیشنهادی از 23 ولایت جمع آوری و جهت تحلیل و ارزیابی تخنیکی و شامل ساختن در پلان سال آینده به ریاست‌های سکتوری مربوطه ارسال گردید.
 14. ارقام و معلومات محصولات زراعتی از 34 ولایت کشور به منظور ترتیب تقویم  فصلی زراعت جمع آوری گردید.
 15. تعهدات و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری به اسرع وقت تعقیب و اجرا گردید و راپور آن به اداره محترم امور ارائه گردید.
 16. پیرامون مصوبات شورای عالی اقتصادی و شورای وزیران همآهنگی و اجراات به موقع صورت گرفت و از اجرات آن به مرجع مربوطه راپور ارائه گردید.
 17. اسناد 56 پروژه جدید موسسات غیر دولتی، که فعالیت‌های زراعتی و مالداری در ولایات کشور انجام می‌دهند مورد مطالعه تخنیکی قرار گرفت.
 18. 13 موسسه غیر دولتی و انجوها در سیستم اطلاعات وزارت ثبت و راجستر گردید. .
 19. ازفعالیت‌های 3 پروژه مربوط انجوها در سکتور زراعت به وزارت محترم اقتصاد گزارش تکمیلی ارائه گردید.

پلان عملیاتی بابت سال مالی ۱۳۹۹ ریاست پلان و برنامه‌ها:

 - دانلود پلان   

فعالیت‌ها و دست‌آوردهای سال مالی ۱۳۹۹ ریاست پلان و برنامه‌ها:

 - دانلود پلان   

پلان عملیاتی بابت سال مالی ۱۴۰۰ ریاست پلان و برنامه‌ها:

 - دانلود پلان