ریاست علفچرها

دورنما و هدف استراتیژیک ریاست علفچرها:

تنظیم پایدار علفچرها و نباتات طبی مبنی بر مشارکت جوامع محلی از طریق تقویت مشارکت جوامع، تطبیق برنامه‌های کارا، معرفی شیوه‌ها و تجارب موفق، تشریک و انکشاف دانش بومی برای معیشت بهتر جوامع محلی و مالداران، کنترول صحراگرایی و نهایتأ مبارزه با اثرات منفی تغییر اقلیم.

نتایج متوقعه از تطبیق استراتیژی تنظیم منابع طبیعی در بخش علفچرها:

 • حفاظت و بهبود در حدود ۴۹۳۸۷۰ هکتار علفچر
 • احیاء ساحه ۲۵۰۰ هکتار نباتات طبی.
 • همچنان به منظور جلوگیری از توسعه صحرا تدابیر لازم در ساحه ۲۰ هزار هکتار روی دست گرفته خواهد شد.

گزارش فعالیت‌ها و دست‌آوردهای ریاست علفچرها

(بابت سال 1397 هـ ش):

خلاصه فعالیت‌ها و دست‌آوردهای ریاست علفچرها:

 • احیاء و حفاظت  1140 هکتار ساحه علفچر در 13 ولایت کشور به منظور چرای مواشی و بهبود وضعیت محیط زیست.
 • تأسیس و ایجاد 10 انجمن تنظیم علفچر و نباتات طبی، در 10 ولایت کشور و ارتقاء ظرفیت اعضای انجمن‌های متذکره در بخش‌های احیاء، حفاظت و بهره‌برداری از علفچرها و نباتات طبی.
 • احیاء و حفاظت 110 هکتار ساحه نبات طبی  هنگ و شیرین بویه به شکل مصنوعی در 10 ولایت کشور.
 • غرس 216000 هزار اصله نهال گز، تاغ و سکساول در ساحه 216 هکتار ریگ‌های روان به منظور جلوگیری از توسعه صحرا در ولایات (بلخ، جوزجان، فاریاب، هرات).
 • بذر تخم با کیفیت علوفه در موازی 16 هکتار مراکز ارایه خدمات تنظیم علفچرها در6 ولایت کشور.

گزارش فعالیت‌ها و دست‌آوردهای ریاست علفچرها بابت سال مالی ۱۳۹۸

خلاصه فعالیت‌ها و دست‌آوردهای ریاست علفچرها طی سال 1398:

(الف): تنظیم همه‌جانبه علفچرها مبنی بر مشارکت مردم:

1)    خلاصه دست‌آوردها و فعالیت‌ها در بخش تنظیم علفچرها:

 1. آموزش و آگاهی‌دهی 20  انجمن علفچرداری در 12 ولایت کشور به منظور تنظیم امور علفچرها در ولایات (کندز، بلخ، جوزجان، سمنگان، غزنی، غور، میدان وردک، هرات، بدخشان، تخار و بغلان)
 2. احیاء و بهبود موازی 1827.5 هکتار ساحه علفچر از طریق بذر للم تخم رشقه در 11 ولایت کشور.
 3. بهبود وضعیت موازی 280 هکتار ساحه علفچر حصار شده طی سال‌های قبل از طریق تطبیق سیستم تناوب چراه.
 4. تولید 3200 کیلوگرام تخم علوفه با کیفیت، به منظور احیاء ساحات علفچرهای تخریب شده از طریق ادامه فعالیت‌های تخنیکی در موازی 8 هکتار مراکز ارائه خدمات تنظیم علفچرها در ولایات غزنی و غور.

(ب): تنظیم همه‌جانبه علفچرها مبنی بر مشارکت مردم:

2)    خلاصه فعالیت‌ها و دست‌آوردها در بخش تثبیت ریگ‌های روان و جلوگیری از توسعه صحرا:

تثبیت ریگ‌های روان به موازی 182.5 هکتار ساحه از طریق تولید غرس (182500) اصله نهال ریشه انواع گز، تاغ و سکساول به منظور جلوگیری از توسعه صحرا و مبارزه با صحرا گرائی در کشور در ولایات (کندز، بلخ، جوزجان، فاریاب و هرات)

(ب): تنظیم، احیاء و حفاظت نباتات طبی هنگ و شیرین بویه

3)    خلاصه فعالیت‌ها و دست‌آوردها در بخش تنظیم، احیاء و حفاظت نباتات طبی (هنگ و شیرین بویه):

 1. شناسایی و ایجاد 43 انجمن تنظیم نباتات طبی و 17 اتحادیه در سطح ولسوالی‌ها و ولایات شده، که با کسب شخصیت حکمی نباتات طبی را به صورت پایدار تنظیم و ارزش افزایی می‌نمایند در ولایات ( سمنگان ، بغلان، تخار، بلخ، کندز و بدخشان.)
 2. احیاء و حفاظت موازی 6880 هکتار ساحه تخریب شده و در حال تخریب نبات طبی هنگ در شش ولایت فوق (3440 هکتار ساحه احیاء و 3440 هکتار ساحه دیگر حفاظت گردیده است.
 3. احیاء و حفاظت موازی 1800 هکتار ساحه تخریب شده و در حال تخریب نبات طبی شرین بویه در ولایت کندز  (900 هکتار ساحه احیاء و 900 هکتار ساحه دیگر حفاظت گردیده است.
 4. احیاء موازی 900 هکتار ساحه نبات طبی شیرین بویه در ولایت کندز.
 5. حفاظت موازی 900 هکتار ساحه نبات طبی شیرین بویه از طریق توزیع پروژه‌های کوچک عایداتی به همکاری جوامع محلی.

پلان‌کاری بابت سال مالی ۱۳۹۹ ریاست علفچرها

الف: بخش احیاء و تنظیم نباتات طبی هنگ و شیرین بویه:

 1. ایجاد 37 انجمن، 7 اتحادیه ولسوالی و 3 اتحادیه ولایتی و هم‌چنان ظرفیت‌سازی 3700 نفر اعضای انجمن‌ها به منظور احیاء، حفاظت، بهره‌برداری سالم و پایدار نباتات طبی در 10 ولایت اعم از بدخشان، تخار، کندز، بغلان، بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، سمنگان و هرات.
 2.  احیای 3700 هکتار ساحات تخریب شده نباتات طبی هنگ، شیرین بویه و زیره از طریق توزیع 3700 بسته‌کاری به 3700 نفر جوامع محلی در ولایت‌های متذکره.
 3. تهیه 185 پروژه کوچک عایداتی به منظور حفاظت 3700 هکتار ساحات نباتات طبی طبیعی زیره، شیرین‌بویه، و هنگ در ولایت‌های متذکره.
 4. تهیه و توزیع 3700 بسته ارزش افزایی محصولات نباتات طبی هنگ، شیرین بویه و زیره به 3700 نفر جهت پروسس و ارزش افزایی محصولات در سطح محل به صورت معیاری.

ب: بخش احیاء، تنظیم و حفاظت علفچرها و تثبیت ریگ‌های روان:

 1. ایجاد 60 انجمن علفچرداری و تدویر ورکشاپ‌های آموزشی برای 2400 نفر اعضای انجمن مالدار در ساحات علفچرها در 8 ساحه 8 ولایت ولایت (بدخشان، سرپل، بغلان، غور، فراه، هرات، کندهار و سمنگان سرپل، غزنی، کندهار، هلمند، اروزگان، بامیان، میدان وردک، غور، فاریاب، هرات، بادغیس، خوست، پکتیا و لغمان)
 2. تطبیق تناوب چرا در موازی 610876 هکتار در 8 ساحه تحت پلان.
 3. قروغ و قرنطین موازی 6000 هکتار علفچر به منظور تولید تخم علوفه و جمع‌آوری آن به منظور بذر در ساحات تخریب شده فاقد علوفه.
 4. احیای علفچر از طریق بذر مستقیم تخم علوفه در موازی 6000 هکتار علفچر های تخریب شده در 8 ولایت متذکره.
 5. اعمار حدود 60 ذخایر استراتیژیک آبی به منظور تهیه آب مواشی مالداران در ساحات متذکره.
 6. تثبیت ریگ‌های روان به منظور جلوگیری از توسعه صحرا در ساحه موازی 900 هکتار در ولایت‌های آسیب پذیر از قبیل بلخ، فاریاب، جوزجان، هرات و کندز.
 7. حفاظت خاک، کاهش سرعت آب، جذب آب و تقویه آب‌های زیر زمینی از طریق اعمار حدود 61 ذخایر استراتیژیک ابی به منظور تهیه آب برای مواشی مالداران ساحه متذکره
 8. احیاء ساحه 634513 هکتار علفچر از طریق احیای طبیعی (حفاظت و قروغ علفچرها و تطبیق تناوب چرا) و احیای مصنوعی (بذر مستقیم تخم علوفه) در مشارکت با جوامع.
 9.  اعمار 61 ذخایر استراتیژیک آبی برای مواشی مالداران جوامع ساکن و کوچی‌ها و فراهم ساختن آب برای مواشی در ساحات تحت پلان.