ریاست تهیه و تدارکات

ریاست تدارکات در تشکیل معینیت مالی و اداری وزارت زراعت٬آبیاری ومالداری فعالیت می نماید. که  در راستای تحقق اهداف تدارکاتی، تامین نیازمندی های سایر ریاست های این وزارت اجرای وظیفه مینماید. که متشکل از پنج بخش بوده که عبارتند از

  1. آمریت اجناس وخدمات غیرمشورتی
  2. امریت امور ساختمانی
  3. آمریت خدمات مشورتی
  4. آمریت تسهیل قرارداد ها
  5. مشاوریت حقوقی تدارکات

دورنمای ریاست تدارکات

در راستای تحقق اهداف تدارکاتی ٬ تامین نیازمندی  موثر جهت تطبیق دیدگاه کلی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به منظور پایداری، مثمریت و موثریت پروژه‌ها.

هدف عمده آن: فعالیت در راستای تنظیم امور تهیه و تدارک اجناس، امور ساختمانی، خدمات مشورتی و غیرمشورتی مورد ضرورت طبق قانون وطرزالعمل تدارکات اداره می باشد.

دیدگاه :ریاست تدارکات طبق ماده دوم قانون تدارکات بوده و آن عبارت از تأمین شفافیت در مراحل تدارکات، کنترول مؤثر وجوه عامه و تأمین اصل اقتصادی و با کیفیت بودن تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی و فراهم نمودن زمینه اشتراک داوطلبان واجد شرایط در داوطلبی‌ها و همچنین فراهم‌سازی زمینه آموزش برای کارمندان تدارکاتی می‌باشد.

دست آوردها

1- کسب مقام اول در سطح آسیایی جنوبی .

2- تدویر پروگرام آموزشی تدارکات برای تمام داوطلبان داخلی کشور که بشتراز 400 تن اشتراک ورزیده بود.

3- مصرف حدود 95٪ بودیجه سال مالی 1397 که درطول 19 سال صورت نگرفته بود.

3- مصرف تقریبا بشتراز 90٪ بودیجه سال مالی 1398

4-  دربخش ارتقاء ظرفیت  توجه جدی صورت گرفته است که بطور نمونه درسال مالی 1397 به تعداد 30 تن کارمندان این ریاست دوره های اموزشی تدارکات ابتدایی ومتوسط  را موافقانه سپری نموده است

5- در سال مالی 1397به تعداد 6 تن کارمندان این ریاست به  دورای آموزشی (SIPS)  معرفی گردیده بود که موافقانه  سپری نمود.

6- در سال مالی 1398 به تعداد 6 تن کارمندان این ریاست طبق مقرره جدید کارکنان تدارکات به دوره آموزشی کدری تدارکات معرفی گردیده است.

8- وهمچنان به تعداد 8 تن کارمندان این اداره به کورس های آموزشی تدارکات خارج از کشور معرفی گردیده بود.

شفافیت

  1. ریاست تهیه وتدارکات تمام معلومات و اطلاعات مرتبط به تدارکات را با نهادهای ناظر و جامعه مدنی فراهم نموده است.
  2. ریاست تدارکات جهت شفافیت هر چه بهتر سیستم مدیرت معلومات تدارکات را ایجاد نموده است.
  3. ریاست تهیه وتدارکات مطابق فرمت سکرتریت ویژه مقام عالی ریاست جمهوری و به همکاری ریاست محترم تفتیش داخلی پلان عمل مبارزه با فساد اداری ترتیب وتنظیم گردیده وهمچنان گزارش ربعواراز پلان عمل مبارزه با فساد اداری به ریاست محترم تفتیش داخلی ارسال میگردد.
  4. ریاست تدارکات با تمام ادارات ذیدخل بررسی ونظارت کننده گان همکاری نموده و در اسرع وقت اسناد و معلومات ضروری را به دسترس آنها فراهم نموده است.
  5. در طی سال های متمادی این ریاست با اداره محترم تدارکات ملی منحیث مرجع قانون ساز تدارکات همکاری همه جانبه داشته است

قراردادهای تدارکاتی