دعوت به داوطلبی: پروژه تهیه و تدارک بسته وسایل جوابگوی برای حوادث به سطحه قریه

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی :- MAIL/UNDP/CDRRP/G/NCB-2020-005

پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم (CDRRP) وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک بسته وسایل جوابگوی برای حوادث به سطحه قریه (Procurement of Community Emergency Response Tools)  اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک (حافظه) به‌شکل رایگان از پروژه مذکور بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۹ به دفتر جلسات تعمیر آمو، منزل دوم، پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ /50,000 پنجاه هزارافغانی بوده، جلسه پیش آفرگشایی مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر و جلسه آفرگشایی مورخ 16/07/1399  ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اطاق جلسات پروژه CDRRP تدویر می‌گردد .

با احترام

محمد یاسر ناصری

رئیس پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم