دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک 9 قلم مواد خوراکه و ادویه جات مورد نیاز ماهیان سرد آبی و گرم آبی

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 9 قلم مواد خوراکه و ادویه جات مورد نیاز ماهیان سرد آبی و گرم آبی تحت نمبر تشخیصیه  MAIL/PD/NCB/G126/1400 اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز سه شنبه مورخ 07/02/1400 ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر مبلغ 60,000   افغانی  به‌شکل (بانک گرنتی) طبق شرطنامه و شرایط اهلیت (طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه) می‌باشد.

مکان جلسه: اطاق جلسات آفر گشایی، تعمیر حفظ و مراقبت منزل دوم عقب منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

قابل ذکر است که جلسه  قبل از داوطلبی پروژه متذکره به ساعت 10:00 قبل از ظهر روز شنبه مورخ  1400/01/28 در تعمیر معینیت مالی و اداری ریاست تهیه و تدارکات آمریت تدارکات اجناس نیز دایر می‌گردد.

نوت: داوطلبان می‌توانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب‌سایت npa.gov.af داونلود نمایند، در صورت عدم داونلود از ویب‌سایت، داوطلبان می‌توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی واداری به‌طور رایگان به‌دست آورند.

بااحترام

محمد الله "ساحل"

رئیس تهیه و تدارکات