دعوت به داوطلبی: پروژه تدارک ۵۴ قلم اجناس مختلف‎النوع مورد ضرورت ریاست عمومی منابع طبیعی

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک ۵۴ قلم اجناس مختلف‌النوع مورد ضرورت ریاست عمومی منابع طبیعی تحت شماره تشخیصیه MAIL/PD/NCB/G301/1400)) اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد. تضمین آفر ‌مبلغ (100,000) یکصد هزارافغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت طبق ماده ۱۷ قانون تدارکات عامه میباشد.

مکان جلسه: اتاق جلسات آفرگشایی منزل دوم، تعمیر حفظ ومراقبت، عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویبسایت اداره تدارکات ملیwww.npa.gov.af  داونلود نمایند، در صورت عدم داونلود از ویبسایت، می‌توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک به‌شکل سافت و مجانی ازآمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به‌دست آورند.

با احترام