دعوت به داوطلبی: پروژه اعمار یک باب کلینیک حیوانی یک اتاقه قریه چهل تن ولسوالی برکی برک ولایت لوگر

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار یک باب کلینیک حیوانی یک اتاقه قریه چهل تن ولسوالی برکی برک ولایت لوگر دارای شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/108/1400  اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) و یا در سی دی (CD) به‌طور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و یا از ویب‌سایت اداره تدارکات ملی ) (www.npa.gov.af به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان  الی 15 ثور ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه وتدارکات ارایه نمایند، آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر به‌صورت تضمین خط بانکی 30,000 سی هزار افغانی به‌صورت ضمانت بانکی افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به‌تاریخ معینه ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشایی ریاست تهیه تدارکات تدویر می‌گردد.