دعوت به داوطلبی: پروژه اعمار دیوار احاطه کلکسیون ملی میوه‌جات فارم تحقیقات زراعتی کوهکران ولایت کندهار

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز داخلی

شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/21/1400

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار دیوار احاطه کلکسیون ملی میوه‌جات فارم تحقیقات زراعتی کوهکران ولایت کندهار اشتراک نموده شرط‌نامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) و یا در سی دی (CD) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و یا از سیستم تدارکات الکترونیکی و باز افغانستان ((tenders.ageops.net بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ۱۳ سرطان ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی 120,000.00 یک صد و بیست هزار افغانی به صورت ضمانت بانکی بوده و جلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  تدارکات  تدویر می‌گردد.