دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک 4 عراده موتر کرایی برای ولایات جوزجان و ننگرهار

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی

دفتر پروژه CDRRP، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، از داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی تهیه و تدارک 4 عراده موتر کرایی برای ولایات جوزجان و ننگرهار مربوط پروژه CDRRP  دارای شماره داوطلبی: MAIL/UNDP/CDRRP/NC-NCB-2020-001 اشتراک نموده و یک نقل شرطنامه را به‌شکل هارد کاپی از تاریخ نشر این اعلان الی 11 فبروری 2020  بدست‌آورده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر تاریخ 11 فبروری 2020 در دفتر پروژه CDRRP، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع  جمال مینه، چهاراهی کارته سخی، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر به‌صورت تضمین بانکی به مبلغ 80,000.00 ( هشتاد هزار) افغانی می‌باشد و جلسه آفرگشایی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر مؤرخ 11 فبروری 2020  در  اتاق جلسات پروژه CDRRP، منزل دوم، تعمیر آمو، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع  جمال مینه، چهاراهی کارته سخی، شهر کابل تدویر می‌گردد. 

نوت: جلسه قبل از داوطلبی به تاریخ 4 فبروری 2020 ساعت 02:00 بجه بعد از ظهر دایر می‌گردد.