دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک لوازم و وسایل تکنالوژی معلوماتی

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

پروژه کاهشدهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم (CDRRP) وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک لوازم و وسایل تکنالوژی معلوماتی دارای شماره دعوت به داوطلبی :- MAIL/UNDP/CDRRP/G/NCB-2021-023 اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک (حافظه) به‌شکل رایگان از پروژه مذکور به‌دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر مورخ ۲۶/ اسد /۱۴۰۰ به دفتر جلسات تعمیر آمو، منزل دوم، پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد

تضمین آفر به‌صورت تضمین خط بانکی  مبلغ /20,000 بیست هزارافغانی بوده، جلسه پیش آفرگشایی مورخ ۱۶/۰۵/۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر و جلسه آفرگشایی مورخ ۲۶/۰۵/۱۴۰۰ ساعت۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اطاق جلسات پروژه CDRRP تدویر می‌گردد.

با احترام

محمد یاسر ناصری

رئیس پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم