دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک بسته لوازم پروسس غذایی (Food Processing Kit)

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی :- MAIL/UNDP/CDRRP/G/NCB-2020-003

پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم (CDRRP) وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک بسته لوازم پروسس غذایی (Food Processing Kit) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک (حافظه)  بشکل رایگان از پروژه مذکور بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 31/04/1399 به دفتر جلسات تعمیر آمو، منزل دوم، پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ /90,000 نود هزارافغانی بوده، جلسه پیش آفرگشایی مورخ 21/04/1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر و جلسه آفر گشایی مورخ 31/04/1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق جلسات پروژه CDRRP تدویر می‌گردد .

با احترام

محمد یاسر ناصری

رئیس پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغییر اقلیم