دعوت به داوطلبی: تهیه و تدارک بسته لوازم جمع آوری شیر (Dairy Tool Kit)

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی :- MAIL/UNDP/CDRRP/G/NCB-2020-004

پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم (CDRRP) وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک بسته لوازم جمع آوری شیر (Dairy Tool Kit) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک (حافظه) بشکل رایگان از پروژه مذکور بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 01/05/1399 به دفتر جلسات تعمیر آمو، منزل دوم، پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ /160,000 یکصدوشصتهزارافغانی بوده، جلسه پیش آفرگشایی مورخ 22/04/1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر و جلسه آفر گشایی مورخ 01/05/1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق جلسات پروژه CDRRP تدویر می‌گردد.

با احترام

محمد یاسر ناصری

رئیس پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغییر اقلیم