دعوت به داوطلبی: تدارک ۱۷۲ قلم مواد و وسایل لابراتواری

mail-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی روش باز ملی

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/PD/NCB/G-300/1400

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک ۱۷۲ قلم مواد و وسایل لابراتواری مورد ضرورت ریاست تحقیقات خاکشناسی تحت شماره تشخیصیه MAIL/PD/NCB/G-300/1400)) اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر روز یک‌شنبه مورخ ۲۴-اسد ۱۴۰۰ ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر ‌مبلغ (120,000) یکصدوبیست هزارافغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت (طبق ماده ۱۷ قانون تدارکات عامه) می‌باشد.

مکان جلسه: اتاق جلسات آفرگشایی منزل دوم، تعمیر حفظ و مراقبت، عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

داوطلبان می‌توانند اسناد مکمل داوطلبی را از وبسایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af داونلود نمایند، در صورت عدم داونلود از ویب‌سایت، می‌توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک به‌شکل سافت و مجانی از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به‌دست آورند.