دعوت به داوطلبی: اعمار پروژه سرپناه چندین منظوره در قریه عرب قرلوق ولسوالی خواجه دوکو ولایت جوزجان

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی

دفتر پروژه CDRRP، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، از داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار پروژه سرپناه چندین منظوره در قریه عرب قرلوق ولسوالی خواجه دو کو ولایت جوزجان دارای شماره داوطلبی: MAIL/UNDP/CDRRP/NCB/CONS-2020-002 اشتراک نموده و یک نقل شرطنامه را به شکل هارد کاپی از تاریخ نشر این اعلان الی 24 مارچ 2020  به ‌دست آورده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر تاریخ 24 مارچ 2020 در دفتر پروژه CDRRP، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع  جمال مینه، چهاراهی کارته سخی، شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر به ‌صورت تضمین بانکی به مبلغ 500,000.00 ( پنچ صد هزار) افغانی می‌باشد و جلسه آفرگشایی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر مؤرخ 24 مارچ 2020  در  اتاق جلسات پروژه CDRRP، منزل دوم، تعمیر آمو، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع  جمال مینه، چهاراهی کارته سخی، شهر کابل تدویر می‌گردد. 

نوت: جلسه قبل از داوطلبی یک هفته قبل از آفرگشایی، ساعت 02:00 بعد از ظهر دایر می‌گردد و باز دید از ساحه با هماهنگی دفتر ساحوی پروژه بعد از جلسه قبل از داوطلبی صورت می‌گیرد.