دعوت به اظهار علاقه‌مندی موسسات :اظهار علاقه‌مندی خویش برای بررسی مالی پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP) طی سال 1399 و 1400

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به اظهار علاقه‌مندی موسسات

پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم clap  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام شرکت‌ها و موسسات بررسی کننده مالی واجد شرایط دعوت می‌نماید تا اسناد اظهار علاقه‌مندی خویش را برای بررسی مالی پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP) طی سال 1399 و  1400را مطابق به لایحه وظایف ارایه شده در اسناد اظهار علاقه‌مندی دارای شماره دعوت به اظهار علاقه‌مندی: MAIL/IFAD/CLAP/06032021/CQS ارایه نمایند، هم‌چنان سافت اسناد اظهار علاقه‌مندی  مربوطه را در فلش دسک (حافظه) به‌طور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP و یا از ویب‌سایت اداره تدارکات ملی ) (www.npa.gov.af ویب‌سایت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ((www.mail.gov.af و ویب‌سایت اکبر(www.acbar.org)  به‌دست آورده می‌توانند.

شرکت و موسسات بررسی کننده می‌توانند اظهار علاقه‌مندی خویش مطابق به لایحه وظایف ارایه شده طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته از تاریخ نشراعلان  الی 1400/2/11 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، اسناد نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

معیارات جهت شارت لست شدن:

  1. ارایه تجربه کاری مشابه بررسی مالی که  در خلال (5) سال اخیر تطبیق گردیده باشد.
  2. ارایه قرارداد که از لحاظ ماهیت، پیچیدگی، تخصصی و لایحه وظایف با تدارکات متذکره مشابهت داشته باشد.
  3. ارایه حجم معاملات سالانه خدمات مورد نظر در خلال  یکی از (5) سال اخیر مبلغ (2,000,000.00) دو میلیون افغانی.