تمدید داوطلبی: احداث و نصب 120 باب گلخانه‌های کوچک برای مستفدین در ولایت ننگرهار و جوزجان

content_admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

تمدید داوطلبی روش باز ملی

پروژه کاهشدهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم (CDRRP) وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت نموده بود تا در پروسه داوطلبی احداث و نصب 120 باب گلخانه‌های کوچک برای مستفدین در ولایت ننگرهار و جوزجان دارای شماره دعوت به داوطلبی MAIL/UNDP/CDRRP/NCB/CW-2021-018 اشتراک می‌نمود، پروژه مذکور بنابر دلایل تخنیکی از مورخ 03 May 2021 الی 11 May 2021 تمدید گردید، داوطلبان محترم میتوانند نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک (حافظه) به‌شکل رایگاه از پروژه مذکور به‌دست بیآورد، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00  قبل از ظهر مورخ 11 می 2021 به دفتر جلسات تعمیر آمو، منزل دوم، پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

قابل یادآوری است که جلسه آفرگشایی مورخ 11 May 2021 ساعت10:00  قبل از ظهر در اطاق جلسات پروژه CDRRP تدویر می‌گردد.

با احترام

محمد یاسر ناصری

رئیس پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم